Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.01.19 - sak 3/19 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 07.01.19

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 3/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene: 

Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Avgjøres av: Formannskapet

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

08.03.2019

Høring om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

Justis- og beredskapsdepartementet

21.03.2019

Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet

22.03.2019

Høring - forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker

Justis- og beredskapsdepartementet

21.03.2019

Høring - forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

15.02.2019

Høring - forslag til forskrift om jakt og fangst på dyr som eies

Landbruks- og matdepartementet

01.04.2019

Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.04.2019

Høring – ny budsjett- og regnskapsforskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12.04.2019

Behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Finansdepartementet

14.03.2019

Høring - forslag til endringer i arbeidstvistloven

Arbeids- og sosialdepartementet

01.04.2019

Høring - NVEs underlagsrapport for den tredje kontrollstasjonen under elsertifikatordningen

Olje- og energidepartementet

05.04.2019

Høring - forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet

18.03.2019

Høring - forslag til endring av vilkår for bruk av forurensningslovens høyeste strafferamme

Klima- og miljødepartementet

04.02.2019

Høring - regelverk for tilskudd til pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner

Arbeids- og sosialdepartementet

31.01.2019

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

22.03.2019

Høring - forslag til endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, tvangsekteskap, skyting mot politiet m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet

15.04.2019

Høring – Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi

Finansdepartementet

18.03.2019

Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole

Kunnskapsdepartementet

29.01.2019

Tilleggshøring - Forslag til endring i ekomloven om pristaksregulering av internasjonale samtaler og SMS

Samferdselsdepartementet

15.01.2019

Høyring - forslag om at det ikkje skal reknast renter på restskatt som skattytaren betaler innan 31. mai i skattefastsettingsåret

Finansdepartementet

10.03.2019

Høyring om skattefastsetting til dei skattepliktige som følgje av søksmål fra styresmaktene mot ei klagenemnd

Finansdepartementet

01.03.2019

Høring - endringer i naturgassforskriften til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet

01.03.2019

Høring – tekniske endringer i finnmarksloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

04.03.2019

Høring - Implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen, nytt rammeverk for identifikasjon og sporbarhet og ny selvdeklarasjonsforskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

07.02.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for farmasøytutdanningene

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for klinisk ernæringsfysiologutdanning

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for audiografutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for ortopediingeniørutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for psykologutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannlegeutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannpleierutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for tannteknikerutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring om forslag til nasjonal faglig retningslinje for optikerutdanningen

Kunnskapsdepartementet

03.03.2019

Høring - Implementering av gjennomføringsrettsakter til eIDAS-forordningen

Nærings- og fiskeridepartementet

06.02.2019

Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Helse- og omsorgsdepartementet

01.02.2019

Høring – gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)

Olje- og energidepartementet

22.02.2019

Høring om utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter - gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet

15.02.2019

Høring - Forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker

Nærings- og fiskeridepartementet

12.02.2019

Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

Landbruks- og matdepartementet

31.01.2019

Evaluering av overtredelsesgebyr i skipssikkerhetsloven kapittel 9

Nærings- og fiskeridepartementet

21.02.2019

Høring - endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP ved behandling av saker om slitertillegg)

Arbeids- og sosialdepartementet

08.01.2019

Høring - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, matrikkellova, vegtrafikkloven, yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra Statens vegvesen til fylkeskommunene

Samferdselsdepartementet

18.01.2019

Høring – endringer i forbrukermerkeloven (gjennomføring av energimerkeforordningen for produkter)

Olje- og energidepartementet

31.01.2019

Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.02.2019

Høring - Regionkriterium for identifisering av systemviktige finansforetak

Finansdepartementet

22.02.2019

Høring - endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet

14.02.2019

Høring av utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Helse- og omsorgsdepartementet

20.02.2019

Høring - Forskrift om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi

Arbeids- og sosialdepartementet

04.01.2019

Høring - Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Forsvarsdepartementet

12.02.2019

Høring Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020

Kunnskapsdepartementet

08.02.2019

Høring - forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og ektefelletillegg

Arbeids- og sosialdepartementet

08.02.2019

Høring - Fritak fra reglene om havnekapital for Tønsberg kommune

Samferdselsdepartementet

04.01.2019

Høring Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap

Kunnskapsdepartementet

17.12.2018

Høring - Endringer i energiloven og naturgassloven (energibruk i bygninger og store foretak)

Olje- og energidepartementet

31.01.2019

Høring - om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Finansdepartementet

14.12.2018

Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13.12.2018

Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven Reglene om politiattest

Kunnskapsdepartementet

31.01.2019

Høring – grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjementer

Finansdepartementet

04.01.2019

Høyring - forslag om å endre tidspunktet ein reknar renter frå i saker om refusjon av utbyteskatt til utanlandske aksjonærar

Finansdepartementet

01.02.2019

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:  

Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Avgjøres av: Formannskapet

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 10:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051