Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.01.19 - sak 11/19 - Felleskjøkken etter en samdriftsmodell

Lars Kverkild - klikk for personkort
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref. 2019/83
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 11/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis mandat til å gå i dialog med Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med mål om felleskjøkken etter en samdriftsmodell. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Rapport kjøkkendrift kommunene Levanger og Verdal 23.04.16 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Våren 2016 gjennomført Levanger og Verdal kommune en utredning av felles kjøkkendrift.

Gruppen anbefalt at kommunene oppretter et felles storkjøkken. Dette ville gi en besparelse i ut i fra anslått bemanningsbehov på 7,66 årsverk ved dagens produksjon

Gruppen anbefalte at ordningen med kok/server videreføres

Gruppen anbefalte en ordning med tørrmat produksjon 5 dager i uka, inkl. baking

Gruppen anbefalte utkjøring av tørrmat og kaffemåltid 7 dager i uka

Gruppen anbefalte at kjøkkenet ved Ytterøy opprettholdes,

Gruppen anbefalte at det bygges et nytt og tidsriktig kjøkken

En anbefalte et felles tilbud i forhold til vedtak. Dette med tanke på menyer, priser og innhold i måltidene.

Anbefalt bemanning ved 600 porsjoner varmmat og 1200 tørrmat og 1200 kaffemåltid pr dag

1 avdelingsleder

2 seksjonsledere, 1 for varmmat og dietter og 1 for tørrmat

6 årsverk ved varmmat produksjon og 6 årsverk ved tørrmat og kaffemåltidsproduksjon

Totalt 15 årsverk

Kjøkkentjenestene i Verdal og Levanger har i dag 22,66 årsverk knyttet til produksjon av mat

Fordeling av produkstid og pakking er ca.50/50 %

1 årsverk går til produksjon og pakking av dietter.

Disse anbefalingene ble lagt ut i fra dagens produksjonsvolum men hadde også rom for noe økning i produksjonen.

Kommunestyret behandlet etablering av nytt felleskjøkken i Levanger kommune 30.05.18 (PS 34/18).

Her ble det vedtatt å bygge nytt felleskjøkken ved Staup helsehus.

Under kommunestyrets behandlingen av budsjett 2019 17.10.18 (PS 62/18), ble bygging av nytt felleskjøkken utsatt til 2020.

Verdal kommune har kommet langt i planlegging og prosjektering av sitt nye helsebygg. I dette helsebygget er det planlagt et nytt stort produksjonskjøkken. Dette vil legge føringer for en lokaliering diskusjon mellom kommunene, det nye kjøkken i Verdal er ikke planlagt for en produksjon tilsvarende det de 2 kommunen har i dag, og det vil derfor være viktig å komme i dialog så rask som mulig, slik at dette tas inn i prosjekteringen.

Helse Nord-Trøndelag HF ved Sykehuset Levanger ønsker en ny dialog med Levanger kommune rundt kjøp av mat. Det er viktig at dialogen med helseforetaket ivaretas parallelt med dialogen med Verdal

Dagens situasjon

Levanger kommune har i dag to kjøkken med 13,66 årsverk ved Skogn helsetun og Levanger Bo- og aktivitetssenter, i tillegg kommer 1,3 årsverk ved kjøkkenet ved Ytterøy helsetun og 1 årsverk ved kantina ved Levanger Bo- og aktivitetssenter.

Kjøkkenet ved Levanger bo og aktivitetssenter produserer varmmat til beboere på Staup helsehus, Breidablikktunet og omsorgsbaser på Levanger Bo- og aktivitetssenter, hjemmeboende og diverse botiltak. Kjøkkenet leverer tørrvarer for selvsmøring ved de enkelte avdelingene tilknyttet Breidablikktunet og Levanger bo og aktivitetssenter. De har også egen kantine som selger mat til pensjonister. Kjøkkenet leverer til hjemmeboende fra Rinnelva til Gråmyra. Levafro har kontrakt på utkjøring av mat til hjemmeboende.

Kjøkkenet ved Skogn helsetun produserer varmmat til Stokkbakken, hjemmeboende og diverse botiltak.  Kjøkkenet leverer til alle hjemmeboende mellom Gråmyra og Åsenfjorden. Kjøkkenet ved Skogn leverer i tillegg tørrmat til hjemmeboende og institusjon, og baker for alle institusjoner, samt har tilbud om catering.

Mat til hjemmeboende blir utkjørt av frivillige matkjørere fra Skogn og Åsen mot kompensasjon.

Kjøkkenet ved Skogn helsetun og Levanger bo og aktivitetssenter er organisert under Enhet hjemmetjenester i egen avdeling med en avdelingsleder. 

Kjøkkenet ved Ytterøy Helsetun er organisert under Enhet institusjonstjenester og ligger under avdelingsleder for Ytterøy helsetun. De leverer alt av tjenester tilknyttet mat på Ytterøy.

Hjemmetjenesten bistår med utkjøring av mat til enkelte hjemmeboende både i Levanger og Verdal kommune. 

Vurdering:

Det vurderes å være betydelig økonomiske besparelser ved en samdrift med Verdal kommune, basert på den utredningen gjennomført i 2016.

Et felles produksjonskjøkken vil gi større fagmiljøer og mulighet til å knytte til seg annen type kompetanse.

Lokalene og utformingen av lokalene er uhensiktsmessig og ikke tilpasset dagens produksjon og fremtiden forventede produksjon.

Dagens utstyrspark er gammel og trenger betydelige investeringer i de nærmeste årene.

Levanger kommune har i dagen en kok server tjeneste på middag. Dette vurderes å være en fremtidsrettet måte å løse middagstilbudet til kommunens innbyggere på, og er en måte å imøtekomme nasjonale føringer, blant annet uttrykt i st.meld 15 «Leve hele Livet» (2017/2018) der mat og måltider løftes frem som et innsatsområde.

Når bygging av eget felleskjøkken gjennom budsjettbehandlingen ble utsatt synes rådmannen det er fornuftig å ta en runde til på om det er mulig å etablere noe sammen med Verdal og eventuelt sykehuset Levanger. Ettersom dette vil være i strid med vedtak i kommunestyresak 34/18 legges saken fram til formannskapet som bes ta standpunkt til om vi skal arbeide for å få til et samarbeid enten med Verdal eller sykehuset. 

Til toppen av siden 





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 10:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051