Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.01.19 - sak 10/19 - Overtakelse av fastlegehjemmel ved Åsen legekontor

Lars Kverkild - klikk for personkort
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref. 2019/77
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 10/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune kjøper hjemmel ved Åsen legekontor for å benytte denne som praksisplass for ALIS
  2. Rådmann gis fullmakt til å forhandle og gjennomføre kjøp av hjemmelen innenfor økonomisk ramme på inntil kr. 500.000
  3. Overtagelsen finansieres innenfor driften av legetjenesten
  4. Levanger kommune inngår avtale med Åsen legekontor om utplassering av ALIS og veiledning med samme vilkår som de andre legekontorene som har ALIS

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Overtakelse av fastlegehjemmel ved Åsen legekontor, hvordan fastsette pris ved overdragelse PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Åsen legekontor har to fastlegehjemler med oppfølgingsansvar for ca 2200 pasienter.

Siden 2011 har en av hjemlene i lengre perioder vært besatt av vikarierende leger.

Hjemmelsinnehaver overtok hjemmelen i 2015, men han har siden februar 2017 hatt permisjon for sykehustjeneste.

Han har signalisert at han ikke kommer til å returnere til hjemmelen. Den har vært utlyst to ganger over to år uten at man har lyktes å overdra den til andre. Det er behov for å finne en langsiktig løsning for legeressursen ved Åsen legekontor, slik at tilgangen på legetjenester lokalt sikres for pasientene.

Kommunens forpliktelser etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og sentrale avtaler som regulerer fastlegeordningen

Kommunen plikter å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder fastlege.

I Levanger drifter fastlegene selv legesentrene som private næringsdrivende, men mottar driftstilskudd etter hvor mange pasienter de har på sin liste - såkalt basistilskudd. 

Kommunen tildeler legen en avtalehjemmel, og med dette retten til å motta basistilskudd. Legen «eier» verdien tilknyttet en opparbeidet pasientliste og har rett til kompensasjon for denne når hjemmelen overdras. Vanligvis skjer dette ved at fastlegehjemmelen overdras fra en privatpraktiserende lege til en annen. Det er da kommunen som tildeler hjemmelen etter enkeltvedtak, men det økonomiske oppgjøret legene imellom er kommunen uvedkommende. 

De siste årene opplever mange kommuner økende utfordringer med å få overdratt fastlegehjemler, hvilket Åsen også er et eksempel på. I Levanger har man lykkes å rekruttere til nyopprettede hjemler ved å tilby fastlønnede stillinger for allmennleger i spesialisering (ALIS) ved to av kommunens etablerte legesentre. En nyopprettet hjemmel har ingen egenverdi ved opprettelse, men genererer basistilskudd etter hvert som den fylles med pasienter.

Kommunen betaler en fast sum til legesenteret for at ALIS kan drifte sin liste der, men beholder basistilskuddet og inntekter fra ALIS’ virksomhet. Kommunen lønner en av legene ved legesenteret for veiledning av ALIS, som blir obligatorisk med ny spesialistforskrift som trer i kraft 1/3-19.

Denne rekrutteringsstrategien har ikke så langt blitt benyttet for allerede etablerte hjemler som eies av hjemmelshaver.

Behov for å omdisponere ALIS-ressurs

Levanger kommune har ansatt 4 ALIS, hvorav 2 har fått tildelt en fastlegehjemmel og 2 er tiltenkt fast ansettelse som sykehjemslege i institusjon ved endt spesialisering. Siden rekrutteringen av ALIS har det imidlertid skjedd endringer i bemanningsbehovet i institusjonstjenesten. Man har rekruttert en ferdig spesialist i allmennmedisin, og driften er redusert som følge av økonomiske innsparinger. Det vil derfor antageligvis bli behov for kun en ny spesialist framover. Blant nåværende ALIS har 3/4 ønsket arbeid som fastlege. Den ledige fastlegehjemmelen i Åsen skaper en mulighet til å tilby utdanningspraksis for den tredje ALIS som ønsker fastlegearbeid. En slik ordning er også ønsket av nåværende hjemmelshavere for å få til en langsiktig bærekraftig løsning for Åsen legekontor.

Kommunal overtakelse av hjemmel i Åsen for ALIS-plassering

Utplassering av kommunalt ansatt lege ved Åsen legekontor krever at hjemmelen overdras fra hjemmelseier til Levanger kommune. Denne typen overdragelse er ikke regulert i forskrift eller sentrale avtaler, og må derfor skje etter lokal forhandling. Dette er en ny situasjon for Levanger kommune, der fastlegevirksomheten har vært basert på privat næringsdrift. Det er også nytt for ALIS-ordningen der fastlegestillingene så langt har vært basert på nyopprettede hjemler uten utgangsverdi eller basistilskudd.

Verdien av hjemmelen er fastsatt ut i fra retningslinjer utarbeidet av Den norsk legeforening, bl.a. opparbeidet og stabilt pasientgrunnlag, god kontinuitet av vikar og etablert og veldrevet gruppepraksis.

Vurdering:

Åsen legekontor er velegnet som utdanningsarena for ALIS da det er en veldrevet og etablert praksis med gode forutsetninger for veiledning og supervisjon. Den andre hjemmelshaveren har spesialistkompetanse i allmennmedisin og mange års lokal erfaring som fastlege. Han har allerede etablert seg som veileder for LIS1 (tidligere turnusleger) ved legekontoret og har markert seg som en motivert og kompetent veileder.

Kommunalt oppkjøp av fastlegehjemmel for innlemming i ALIS-ordningen vil kunne sikre en langsiktig stabilitet av legedekningen ved Åsen legekontor, der det de siste 7 årene har vist seg krevende å få til stabil rekruttering. Dette kan bidra til at legekontoret består og at tilgjengeligheten på fastlegetjenester i sørdelen av kommunen sikres.

Oppkjøp av fastlegehjemmel i ALIS-ordningen innebærer en engangsutgift for kommunen, men deretter en kontinuerlig inntekt i form av basistilskudd og inntekter som følge av ALIS-legens virksomhet ved legekontoret

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 10:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051