Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 15.06.16 - sak 5716 - IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd på spillemidler til 11erbane kunstgress og 2 x 5erbaner kunstgress på Elberg stadion

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2016/3899
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.06.16 57/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

IL Sverre innvilges et lån på kr. 1 543 500 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler til 11er kunstgressbane på Elberg stadion. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.  

Det utarbeides retningslinjer for forskuttering av spillemidler så snart som mulig i 2016. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Søknad om forskudd på spillemidler fra IL Sverre

Vedlegg:

1

Søknad fra IL Sverre PDF

2

Kostnadsoverslag kunstgressbaner Elberg stadion PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

IL Sverre har i e-post 18.05.2016, søkt kommunen om lån som forskudd på spillemidler for å realisere en 11er kunstgressbane og 2 x 5er kunstgressbaner på Elberg stadion.  

Økonomi:

I Nord-Trøndelag er etterslepet på spillemidler 3-5 år på ordinære idrettsanlegg, og utviklingen går mot at stadig flere må vente i 5 år. Fylkeskommunen jobber for at ingen skal vente lenger enn 5 år og det samme tilstrebes ved kommunal prioritering av spillemidler.

IL Sverre har i flere år ønsket en 11er kunstgressbane, og har nå jobbet hardt med å få på plass alle avtaler og søknader for å realisere dette på Elberg stadion.

Det er første året IL Sverre søker spillemidler til kunstgressbanene på Elberg stadion, og IL Sverre har fått tilbakemelding fra fylkeskommunen om at alle tre spillemiddelsøknadene er godkjent. På grunn av etterslepet på spillemidlene, må det påregnes ca. 5 års ventetid på spillemidlene til 11erbanen. Planlagt anleggsstart er 6. juni 2016.

For en 11er kunstgressbane inkludert lysanlegg er tilskuddssatsen for spillemidler 1/3 av godkjent kostnad inntil kr. 2 500 000.

5er kunstgressbaner er definert som nærmiljøanlegg og tilskuddssatsen for spillemidler til nærmiljøanlegg er 50 % inntil kr. 300 000 per anleggsenhet. Nærmiljøanlegg er anlegg som prioriteres ved fordeling av spillemidler, og derfor er ikke etterslepet så stort for disse anleggene.

Spillemiddelsøknadene til anleggene på Elberg stadion er pr. dags dato godkjent med følgende kostnader og søknadssummer:

Anlegg           

Godkjent kostnad

Godkjent søknadssum

11er kunstgressbane

5 144 000

1 715 000

5er kunstgressbane øst

   628 000

   300 000

5er kunstgressbane vest

   628 000

   300 000


Anleggene planlegges finansiert på følgende måte: 

11er kunstgressbane:                                                                               

Beskrivelse

Beløp

Spillemidler

1 715 000

Egenkapital

   150 000

Lån:

3 300 000


2 x 5er kunstgressbaner:

Beskrivelse

Beløp

Spillemidler

    600 000

Egenkapital

    402 000

Gavebrev

    225 000


Tidligere lignende saker:

De siste sakene som har vært med forskuttering til IL Aasgutens 11er kunstgressbane på Åsen stadion (sak 56/15 - Levanger kommune - 14.10.2015), IL Sverres 7er kunstgressbane på Fabritius (sak 24/14 - Levanger kommune - 28.05.2014), og revidert avtale om lån til Frol IL til skihytte i Frolfjellet skisenter (sak 58/14 - Levanger kommune - 25.06.2014), legger grunnlaget for behandling av slike saker og likebehandling ved innvilgelse av søknad om forskuttering av spillemidler.  

På bakgrunn av sluttregnskap på anlegg som medførte avkorting av spillemidler ble det i innført det prinsipp at det forskutteres 90 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden i de tilfellene dette gjøres (PS 55/15 - Levanger kommune - Forskuttering spillemidler).

Levanger kommune har garantert med simpel kausjon begrenset oppad til 1 million kroner i forbindelse med finansiering av IL Sverres kunstgressbane på Elberg, som var en forutsetning fra DNB til IL Sverre (PS 24/15-Levanger kommune-søknad om simpel kausjon til finansiering av ny kunstgressbane på Elberg).

Vurdering:

Oppgradering av dagens gressbane til et nytt og funksjonelt kunstgressanlegg på Elberg stadion vil være positivt både for den organiserte aktiviteten i regi IL Sverre og innbyggerne i området.  

Det store etterslepet på spillemidler skaper økt etterspørsel om forskuttering av spillemidler. Jfr. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) vurderes dette særskilt i hvert enkelt tilfelle, men det er viktig at de som innvilges forskuttering behandles likt og får de samme betingelsene.

På bakgrunn av tidligere lignende saker, innvilges IL Sverres søknad om lån som forskudd på spillemidler til sin 11er kunstgressbane.

Det åpnes ikke opp for forskuttering av spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er ikke det samme store etterslepet for nærmiljøanlegg og det vil ikke være det samme økonomiske løftet som ved bygging av ordinære anlegg. Aktuelt tilskudd vil variere fra kr. 25 000 til kr. 300 000 for nærmiljøanlegg. Hvis det åpnes for å forskuttere til nærmiljøanlegg vil det være vanskelig å avslå søknader fra andre senere, både når det gjelder ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

At levanger kommune har forskuttert spillemidler ved noen anledning oppfattes som svært positivt, og er en av «løsningene» på det store etterslepet på spillemidler.  Ordningen er imidlertid ikke ment til å forskuttere alle spillemidler.    

Rådmannen vurderer det derfor slik at IL Sverre innvilges et lån på kr. 1 543 500 med 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler til 11er kunstgressbane på Elberg stadion. Dette er 90 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas.

På grunn av det store etterslepet på spillemidler til ordinære anlegg og økt etterspørsel etter forskuttering, er rådmannens vurdering at det er nødvendig å få på plass retningslinjer for hva kommunen forskutterer til og ikke, så snart som mulig i 2016.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.06.2016 16:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051