Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 15.06.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 14:00 - 15:40

Sakliste som PDF (rev. 13.06.16) - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 54/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 55/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 56/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging av - Prinsippavklaring utredning vedtak
PS 57/16 IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd på spillemidler til 11erbane kunstgress og 2 x 5erbane kunstgress på Elberg stadion utredning vedtak
PS 58/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune utredning vedtak
PS 59/16 Kommunereformen - vedtak etter rådgivende folkeavstemning - saken utlagt 13.6.16 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp - forfall
Khalil Obeed  ap  vara  ap/sp/krf  Møter for: Anita Ravlo Sand  
Ingen vara  frp vara  v/frp  Møter for: Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Orienteringer:

 • Reis Smart – et samarbeidsprosjekt for å øke kollektivbruken og redusere trafikken i Levanger sentrum v/Øystein Lunnan og Lars Iver Valstad fra Trønderbilen - presentasjon PDF
    
 • Framtidig fakultets- og ledelsesstruktur ved Nord Universitet v/dekan Egil Solli - presentasjon PDF
          Til toppen av siden

 

PS 54/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 55/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 1. juni 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 1. juni 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 56/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging av - Prinsippavklaring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. I saker med politisk godkjente utbyggingsavtaler gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å vurdere og forhandle med de aktuelle utbyggere om hvorvidt justeringsrett eller anleggsbidragsmodell skal benyttes. Dette innebærer også fullmakt til å framforhandle og underskrive aktuelle mva-justeringsrettsavtaler med aktuelle utbyggere.
 2. Kommunestyret godkjenner bruk av framlagte utkast til avtale om overføring av justeringsrett for inngående merverdiavgift mellom aktuelle utbyggere og kommunen.
 3. For justeringsmodellen skal fordeling av samlet merverdiavgift som blir tilbakeført skal fordeles med hhv 60 % til utbygger og 40 % til kommunen, jfr avtaleutkastet.
 4. Tilbakebetalt merverdiavgift som følge av overføring av justeringsretten for merverdiavgift fra private utbyggere i samband med utbyggingsavtaler skal regnskapsføres i investeringsbudsjettet.
 5. For utføring av anleggsbidragsmodellen tar kommunen et vederlag på 40 % av tilbakeført merverdiavgift.
          Til toppen av siden

 

 

PS 57/16 IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd på spillemidler til 11erbane kunstgress og 2 x 5erbane kunstgress på Elberg stadion

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag – til sin innstilling:

Beløpet finansieres ved bruk av lånemidler.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

IL Sverre innvilges et lån på kr. 1 543 500 til 0,5 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler til 11er kunstgressbane på Elberg stadion. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas. 

Det utarbeides retningslinjer for forskuttering av spillemidler så snart som mulig i 2016.

Beløpet finansieres ved bruk av lånemidler.
        Til toppen av siden

 

 

PS 58/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Nesheim barneskole skal fortsatt hete Nesheim barneskole etter flytting til nye lokaler. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Johansens tilleggsforslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2016 Levanger kommune tas til etterretning.
   
 2. Budsjettjusteringer drift:
  a.      Skatt på inntekt og formue økes med kr 2,2 mill.
  b.      Inntektsutjevning reduseres med kr 0,9 mill.
  c.      Rammetilskudd økes med kr 2,35 mill.
  d.      Rentekompensasjon foreslås økt med 0,5 millioner kroner.
  e.      Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,5 millioner kroner.
  f.       Økt overføring til Innherred samkommune på 1,5 million kroner.
  g.      Oppvekst felles styrkes med 0,5 millioner kroner.
  h.      Levanger ungdomsskole styrkes med 1,65 millioner kroner.
  i.        Bygg og eiendom styrkes med 2 millioner kroner.
    
 3. Budsjettjusteringer investeringer:
  a.      Investeringsprosjekt Alstadhaug kirkegård, 7,2 millioner kroner. Finansieres ved økt låneopptak på 5,76 millioner kroner og økt momskompensasjon på 1,44 millioner kroner.

   
 4. Nesheim barneskole skal fortsatt hete Nesheim barneskole etter flytting til nye lokaler.
          Til toppen av siden

 

 

PS 59/16 Kommunereformen - vedtak etter rådgivende folkeavstemning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune ønsker å slå seg sammen med Verdal kommune basert på vedlagte intensjonsavtale

I tilfelle Verdal kommune ikke fatter tilsvarende vedtak, bes rådmannen legge fram sak om oppløsning av Innherred samkommune høsten 2016. I saken må det framgå hvilke av samkommunens oppgaveportefølje en fortsatt kan samarbeide om, hvilken samarbeidsform som i så fall anbefales og hvilke oppgaver Levanger kommune må ta hand om selv ut fra hensynet til demokratisk styring og tydelig administrativ ledelse.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 17.06.2016 12:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051