Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 103/17 - Overtakelse av ikke kommunal barnehage

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2017/7631
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 103/17
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune overtar Kosekroken barnehage fra 1.1.2018 i samsvar med vedlagte avtale. Kjøpet finansieres med bruk av lån.
  2. Rådmannen får fullmakt til å justere investeringsbudsjettet for 2018 og foreta nødvendig låneopptak for kjøpesummen og avgifter til staten i den forbindelse. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Verdi og lånetakst Kosekroken barnehage PDF

2

Avtale PDF
(Versjon: korrigert kjøpesum 13.11.17)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt at det er et mål å øke andelen av kommunale barnehageplasser til 40%. Noe økning kommer ved utvidelse av antall plasser i kommunale barnehager i takt med barnetallsutviklingen, men noe av økningen må også komme ved at kommunen overtar ikke-kommunale barnehager. Administrasjonen har derfor kommunisert til private barnehageeiere at vi ønsker å komme i dialog om overtakelse dersom de vurderer å avvikle eller selge barnehagen.  

I kommunestyrets møte 29. mars 2017 ble det som en følge av denne strategien vedtatt å overta Høgberget barnehage. Dette er nå gjennomført og barnehagen er blitt en del av Momarka barnehage.

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning er det i tillegg forhandlet fram en avtale med eier av Kosekroken barnehage as om kommunal overtakelse. Saken legges nå fram til folkevalgt behandling.

Kosekroken barnehage med beliggenhet i Bjørnangvegen på Skogn ble godkjent for 26 plasser av driftskomiteen i 2004 (sak 60/04). Lokalene er romslige og har en fin beliggenhet i landlige omgivelser i Skogn. Vinteren 2014 - 2015 ble barnehagen pusset opp og utvidet.

Barnehagen er i dag godkjent for 32 tilskuddsplasser. I tillegg har den midlertidig dispensasjon for 5 ekstra plasser over 3 år, til sammen 37 plasser fram til 2018.

Barnehagen har et leke og oppholdsareal som tilsier at barnehagen kan godkjennes for 54 plasser (3-avd barnehage).

Eieren har kommet fram til at tiden er moden til å vurdere salg av barnehagen og tok kontakt med kommunen før sommeren 2017 og kan tenke seg kommunen som framtidig arbeidsgiver.

Det har vært flere forhandlingsmøter før en nå har blitt enig om en avtale. I dette tilfelle har vi et godt grunnlag i verditakst for eiendommen. Bygg og eiendom har vært på befaring og vurderer også bygningene og uteområdet som verdifullt og velegnet som barnehage. Det har vært en del salg av ikke-kommunale barnehager i det siste og det utviklet seg en «markedspris» for kjøp og salg av barnehager. Denne ser ut til å ligge på ca 190.000 pr plass inklusive bygninger dersom bygningene er i god stand. Avtalt pris ligger noe over dette, men ettersom det også er potensialer for ytterligere plasser har rådmannen kommet fram til å anbefale et kjøp for 11 mill kr som er framforhandlet etter en relativt lang prosess. Begge parter har strukket seg betydelig for å oppnå enighet.

Ettersom Kosekroken barnehage er drevet som enkeltmannsforetak er det litt vanskelig å sammenligne regnskapet med andre barnehager, men det kan opplyses at det siste regnskapsår ble fastsatt 700 330 som næringsinntekt fra barnehagen. Barnehagen er drevet nøkternt, men godt og rådmannens vurdering er at det skal være godt mulig for kommunen å drive barnehagen på en slik måte at kostnadene til barnehagedrift kan reduseres uten at kvaliteten på tjenestene forringes.

Det forutsettes at barnehagen overtas fri for alle heftelser.

Vurdering:

En kommunal overtagelse av denne barnehager vurderes å være svært gunstig i forhold til å bidra til å oppfylle kommunestyrets mål om en bedre balanse mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Levanger. Et slikt kjøp vil gi tilbud om kommunal barnehage i alle skolekretser, noe som har manglet i Skogn.

Forutsetning for at dette skal forsvares økonomisk er at en utnytter potensialet i barnehagen. Barnehageansvarlig i kommunen har uttalt at den som ny kommunal barnehage vil godkjennes for 54 faste plasser. Disse ser en at en kan fylle opp relativt raskt. Så snart som praktisk mulig vil de øvrige midlertidige plassene på Skogn overføres til denne barnehagen. Dette må gjøres smidig ved at en benytter «naturlig avgang» fra de øvrige barnehagene som har midlertidige plasser slik at ikke noen trenger å skifte barnehage uten at de ønsker det.

Det er ført reelle forhandlinger i en god atmosfære og rådmannen vurderer det slik at en har kommet fram til en balansert avtale der kommunen forplikter seg til å drive barnehagen videre og tilby de ansatte stillinger med samme stillingsstørrelse og betingelser i kommunen. Vi vurderer det slik at en gjennom dette får tilgang på godt kvalifiserte arbeidstakere som kommunen har behov for.

Rådmannen foreslås at kjøpet finansieres ved bruk av lån. Eksakt kostnad er ikke kjent før dokumentavgift er beregnet, og jeg foreslår at rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak når dette er fastsatt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.11.2017 09:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051