Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 101/17 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.10.17

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 101/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høring av evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Finansdepartementet

07.12.2017

Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N

Nærings- og fiskeridepartementet

30.11.2017

Høring forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019

Kunnskapsdepartementet

19.01.2018

Høring Forskrift til forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet

27.11.2017

Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

08.12.2017

Høring - forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

04.12.2017

Høyring forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

Kunnskapsdepartementet

24.11.2017

Høring av forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester (oppfølging av NOU 2016:12 Ideell opprydding)

Helse- og omsorgsdepartementet

21.12.2017

Høring - ulovlig handel med tobakk

Helse- og omsorgsdepartementet

22.11.2017

Høring Fagbrev på jobb Ny høring

Kunnskapsdepartementet

17.11.2017

Høring - utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda

Barne- og likestillingsdepartementet

24.11.2017

Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Klima- og miljødepartementet

15.01.2018

Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Klima- og miljødepartementet

01.12.2017

Høring endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

Kunnskapsdepartementet

04.12.2017

Høring - ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Kulturdepartementet

31.12.2017

Høring - innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Nærings- og fiskeridepartementet

01.11.2017

Høring - Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Olje- og energidepartementet

08.11.2017


I tillegg har fylkeskommunen lagt ut følgende til høring: https://www.trondelagfylke.no/horinger/

Samkommunestyret har avgitt uttalelse til samferdselsstrategi for Trøndelag. 

Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2017 16:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051