Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.11.17 - sak 100/17 - Fritak fra politiske verv - driftskomiteen - Silje Augdal Friberg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2017/7432 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 08.11.17 100/17
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Silje Augdal Friberg innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: ___________________

Som nytt medlem til kulturpriskomiteen velges: ___________________  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad fra Silje Augdal Friberg, e-post datert 13.10.17


Saksopplysninger:

Silje Augdal Friberg har hatt permisjon fra sine politiske verv fram til 1.9.17. Friberg søker nå om fritak for resten av perioden fra vervet som medlem til driftskomiteen. Friberg begrunner dette med at hun har en krevende jobb i tillegg til å drive gård, og ser at det blir vanskelig å delta på møtene i driftskomiteen. Hun mener det da er bedre en annen får møte fast, slik at hun slipper å søke permisjon for hvert møte.

Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum." 

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn og ut fra tidligere praksis, vil rådmannen tilrå at Silje Augdal Friberg innvilges fritak fra sitt verv som medlem til driftskomiteen. Hun må da samtidig fritas fra driftskomiteens verv i kulturpriskomiteen.

Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

Det må velges ny representant til kulturpriskomiteen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.11.2017 16:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051