Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.05.19 - sak 53/19 - Regnskap og årsberetning 2018 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/2137

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.19 53/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2018 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-
  2. Rådmannens årsberetning for 2018 vedtas.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Årsberetning 2018 - Levanger kommune PDF

2

Regnskap 2018 - Levanger kommune PDF

3

Revisjonsberetning 2018 - Levanger kommune PDF

4

Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og regnskap for 2018 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. 

Det henvises til årsberetningen for nærmere beskrivelser.    

Vurdering:

2018 ble et underlig år for Levanger kommune. Mye har gått bra. Kommunen har aldri hatt så mange innbyggere og vokser mer i folketall enn andre kommune i vår region og mer enn landet. En har en lav arbeidsledighet og god folkehelse. Likevel har kommunen hatt et problematisk år med til dels store økonomiske utfordringer og mange prosesser som oppleves som krevende og som tar energi fra det viktige arbeidet kommunen skal løse opp mot innbyggerne i dag og i framtida. Regnskapsresultatet ble svakt, selv om det på langt nær ble så ille som det lå an til etter første halvår. Det skyldes god innsats fra ansatte og en heldig utvikling i skatt, rammetilskudd og mottak av flere flyktninger enn budsjettert, samt lavere pensjonskostnader enn man hadde grunn til å regne med.

De økonomiske utfordringene startet i 2017 etter at 2016 ble et rekordgodt år økonomisk. Budsjettet for 2018 ble laget, og vedtatt, like etter at man hadde bokført et resultat på 60 mill. kroner for året før. På denne bakgrunnen ble nok utfordringene som seilte opp undervurdert. Kommunen hadde en stor kostnadsvekst i 2017, men unngikk negative tall fordi det gikk enda bedre enn ventet med innvandrertjenesten og skatteinngang og inntektsutjevning fortsatt var positiv slik at det totalt sett gikk i pluss.

En gikk derfor inn i 2018 med et vesentlig høyere aktivitetsnivå enn det som var budsjettert sommeren 2017. Dette så man og prøvde å ta ned aktiviteten i starten av året. Hele året ble preget av en kamp med å få ned kostander for å tette budsjettunderskudd grunnet aktivitetsvekst i 2017 og starten av 2018. Årsaken til kostnadsveksten er mange, noe skyldes folketallsveksten og de demografiske endringene der kommunen vokser både i antall barn i barnehage/skole og eldre samtidig. Kommunen har også hatt en svært negativ utvikling i kostnader til barnevernstjenesten i 2018.

I etterkant ser man at en ikke hadde nok oppmerksomhet på økonomiske rammer når helsehuset på Staup og omsorgssenteret på Åsen skulle åpnes. Og det ingen tvil om det har vært manglende samsvar mellom budsjett og aktivitet for tjenester i omsorgsboliger. Det er rettighetsbaserte tjenester som ikke kan vedtas tatt av økonomiske årsaker, men det skulle vært rapportert tydeligere slik at kostnadsveksten ikke kom overraskende på kommunestyret og kommuneorganisasjonen.

Sykefraværet i kommunesektoren generelt er høyt. Levanger kommune har et lavere fravær enn gjennomsnittskommunen, og har også hatt en relativt stabil nedgang de siste årene. Fraværet totalt i 2018 ble på 8,2 % som er en økning fra 7,3 % i 2017. Dette betyr at en ikke er tilfreds med resultatet. En kan frykte at noe av økningen i fraværet skyldes det fokuset en har vært nødt til å ha på økonomi og reduksjon i bemanning der det har vært mulig. Det er viktig å få snudd denne trenden så raskt som mulig.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 09.05.2019 08:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051