Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.05.19 - sak 52/19 - Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/887

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.19 52/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Eventuelle tilskudd som blir innvilget til prosjektet skal gå til nedbetaling på lånet
 7. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunestyresak 14/19 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3 

Saksopplysninger:

Levanger kommunestyre behandlet i sak 14/19 behandlet i sak 14/19 søknad fra Leva-Fro AS om kommunal garanti i anledning kjøp av eiendommen Skoleparken 3. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 3. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning

 
Fylkesmannen har godkjent garantien under forutsetning av at utleievirksomheten er begrenset - og ikke utgjør en vesentlig del av aktiveten i selskapet. Denne delen utgjør ca. 10 % av aktiviteten, og er innenfor de begrensninger Fylkesmannen stiller.

For å oppnå best mulige lånebetingelser ønsker Leva-Fra AS å ha mulighet til å foreta låneopptaket i Kommunalbanken. Imidlertid har Kommunalbanken endret sine retningslinjer for garantier i 2018 uten at eierne i hverken Levanger eller Frosta kommune hadde registrert dette. Dette går ut at det i vedtaket må være med 2 punkter som ikke var med i kommunens opprinnelige vedtak, detter er:

 • en formulering som sier at «eventuelle tilskudd som blir innvilget til prosjektet skal gå til nedbetaling på lånet»
 • et krav om 10 % tillegg på garantien til eventuell dekning av påløpte renter og omkostninger.

 
På bakgrunn av dette fremmes saken på nytt med et omformulert forslag til vedtak.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fra sak 14/19 anses fortsatt som gjeldende for saken, selv om garantien etter dette foreslås 10 % høyere enn sist. I sin vurdering i sak 14/19 skre rådmannen følgende:

«Risikoen for kommunen henger sammen med bedriftens betalingsevne. Som det framgår av vedlagte årsmelding for 2017 hadde selskapet et årsresultat på knappe 0,5 mill. kroner i 2017 og i underkant av 1 mill. kroner i 2016.  Selskapets egenkapital var ved utgangen av 2017 10,1 mill. kroner, og bedriftens omløpsmidler var bokført til 6,5 mill. kroner pr. 31.12.2017.

I 2019 er det budsjettert med et overskudd på nesten 0,7 mill. kroner før rentekostnad. Rentekostnadene i 2017 var på 116 000 kroner.

Et kjøp vil på kort sikt (2019) sannsynligvis bidra til å svekke bedriftens økonomiske resultat noe. Likevel anser rådmannen selskapets økonomiske situasjon som god og den økonomiske risikoen for kommunen vurderes som lav. Selskapet søker også om at garantien gis som en selvskyldnerkausjon, og ikke en simpel kausjon, da dette gir en noe lavere rente i lånemarkedet. Om garanti innvilges vil rådmannen tilråde at denne gis som selvskyldnerkausjon, både på bakgrunn av lavere finanskostnader for selskapet, men også fordi risikoen ikke framstår som større med denne garantiformen overfor et kommunalt eid selskap.»

Saken sendes til Fylkesmannen for ny godkjenning. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 09.05.2019 08:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051