Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.05.19 - sak 51/19 - Utbygging av bredbånd Ekne, området 1 - kommunal egenandel

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2019/1907

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.19 51/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gis kommunal støtte til utbygging av bredbånd til Ekne, område 1, med inntil kr. 1 725 000,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Kartutsnitt over område 1 JPG - originalkart PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Trøndelag fylkeskommune fikk i 2019 en ramme pålydende 35 millioner fra Nkom til utbygging av bredbånd i Trøndelagskommunene. I tillegg bidrar fylkeskommunen med 17 millioner slik at totalsummen til fordeling i kommunen blir 52 millioner. Det vil bli prioritert områder som mangler 10 Mbit/s, men også områder som har mellom 10 og 30 Mbit/s er søknads-/tilskuddsberettiget. Prosjektene som blir tildelt midler blir utlyst som fellesprosjekter for alle kommuner som er tildelt midler av Trøndelag fylkeskommune. 

Levanger kommune har søkt og søker jevnlig på midler til utbygging av bredbånd i distriktene, tidligere omtalt som bygdefiber. Det er søkt om både statlige (Nkom) og fylkeskommunale midler. Fylkeskommunen har nå støttet kommunen med midler til utbygging av bredbånd for Ekne, område 1. Område 1 er definert vest for tidligere Fv. 61 (Nå Fv.6818) fra skolen/barnehagen og ut mot Kristivik og sørover vest for Byavatnet ut mot Markhusan.

Fra 2019 er det ny fordelingsnøkkel på finansiering av bredbåndsutbygging, dette gjelder både statlige og fylkeskommunale støtteordninger. Kommunen må nå inn med et bidrag på inntil 25 % av totale utbyggingskostnader, fylkeskommunen/staten med ca. 50 % og utbygger med resterende 25 %. Kommunens andel kan reduseres med forhøyde egenandeler eller at anbudet kan bli lavere enn kalkulert prisoverslag.

Totale kostnader på område 1 er beregnet til ca. kr. 7 100 000,-, fylkeskommunen støtter prosjektet med kr. 3 675 000,- og har samtidig lagt som forutsetning at kommunen støtter prosjektet med kr. 1 725 000,-. Nå blir dette helt andre summer å gå inn med i prosjektet enn ved tidligere utbygginger. Da har kommunen bevilget kr. 1 800,- pr. abonnent.

Kommunen er forøvrig godt i gang med søknader på nye statlige prosjekt som skal inn i løpet av mai måned. Det søkes da på område 2 Ekne/Ronglan og område 3 Ronglan mot Åsen nord. I tillegg til disse står områdene Movatnet/Markabygd, Åsenfjord og Bergvin via Håa til Holsandlia igjen som områder med dårlig dekning og som det skal søkes på.

Områdene som står igjen er kostnadskrevende med spredt bebyggelse og lange gravestrekk. Prisen pr. abonnent blir forholdsvis høy. I Levanger kommune gjenstår, etter utbygging av område 1 Ekne, ca. 950 abonnenter som har et bredbåndstilbud på under 30 Mbit/sek. 85 % av disse har et tilbud på hastighet under 10 Mbit/sek. For å gjøre noen økonomiske betraktninger på utbygging av gjenstående områder er utbyggingskostnad pr. kunde estimert fra ca. kr. 78 000,- til 128 000,-. Ved å ta en gjennomsnittspris på i underkant av 100 000,- betyr det en total utbyggingskostnad på 90 mill. +/-. Kommunens andel på gjenstående utbygginger er estimert til ca. 23 mill. Denne kan bli redusert ved økte egenandeler og anbudspris.

Vurdering:

Bredbånd med hastigheter over 30 Mbit/sek er noe stort sett alle er avhengige av, nå bygges det ut med minimum 100 og opp mot 1000 Mbit/sek. Rådmannen ser det som et mål å gi innbyggerne et tilbud om et godt og fremtidsrettet bredbånd til en akseptabel kostnad, og på den måten komplettere bredbåndstilbudet i kommunen. Dette er en god investering for innbyggerne i kommunen og utbygging av Ekne område 1 støttes med midler som skissert i saksfremlegget.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 09.05.2019 08:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051