Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.05.19 - sak 50/19 - Naboer AB, videreføring av aksjeeieravtale for perioden 2020 – 2023

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2018/8667

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.19 50/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune vil videreføre eierskapet i Naboer AB innenfor rammene av framlagt utkast til aksjeeieravtale for perioden 2020-2023.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Aktieägaravtal + matris 2020-2023 original PDF

2

Minnesanteckningar Naboer konferens 30-31 jan, 2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Naboer AB er et jämt-trøndersk utviklingsselskap etablert i 1995. Selskapet arbeider for utvikling av båndene mellom Jämtland og Trøndelag gjennom interregional utvikling.

Naboer AB har siden oppstarten gått fra å være et selskap innen kulturturisme og markedsføring til å bli et utviklingsselskap med en bredere innretning. Selskapet har gjennom årene vært involvert i et stort antall interreg-prosjekter innen tema som reiseliv, kultur, idrett, kommunikasjon, ungdomsrelaterte spørsmål og naturbasert næringsutvikling. Arbeidsinnsatsen har i stor grad vært prosjektrettet. 

Levanger kommune har 200 andeler i selskapet, og har bidratt med årlige driftstilskudd. Eierskapet reguleres gjennom fireårige aksjeeieravtaler. I henhold til nåværende avtale, som går ut 2019, bidrar Levanger kommune årlig med SEK 62 000.

Naboer AB arrangerte i januar «Nabokonferansen 2019» som en arena for «diskusjoner rundt Naboers framtidige innretning, dimensjonering og en synkronisering med eiernes mål og strategier». Dette som et grunnlag for en ny aksjeeieravtale for perioden 2020- 2023. Daglig leder Lennart Adsten presenterte aktiviteten i selskapet i formannskapsmøte 27. mars 2019.

Utkast til ny aksjeeieravtale er nå utsendt eierne som vedlegg til innkalling til generalforsamling 20.5.2019 (følger vedlagt saken). Denne har samme nivå og formuleringer som inneværende avtale. I avtalens pkt. 3. Justering av avtalen under løpetidens gang, er det nedfelt at det kan skje justeringer i løpet av avtaleperioden. Dette under forutsetning om vedtak i generalforsamling. Med bakgrunn i konklusjonene fra Nabokonferansen pågår det nå en utredningsprosess i regi av styret knyttet til framtidig innretning og dimensjonering av selskapet.

Denne saken gjelder Levanger kommunes eierskap i Naboer AB og forventninger og målsettinger med selskapet for perioden 2020 – 2023. 

Etableringen av Naboer AB hadde bakgrunn i St. Olavsloppet som startet i 1988, og et ønske om å løfte den rike kulturhistorien på strekningen mellom Trondheim og Østersund. I 1993 ble det besluttet å markedsføre strekningen som «St. Olavsleden – turistveien mellom Jämtland og Trøndelag».

Interreg har vært et sentralt verktøy for Naboer AB, og selskapet har gjennom årene vært involvert i et stort antall interreg- prosjekter hvorav 21 som prosjekteier. Temaene har vært reiseliv, kultur, idrett, kommunikasjon og ungdomsrelaterte spørsmål. Noen eksempler er: St. Olavsleden, Armfeldts karolinere, Festningsspillet Beleiringen, Nabotoget og «Gränsfjällan – Sylarna i samverkan».

Levanger kommune har hatt en aktiv rolle i utvikling av St. Olavsloppet. Vi har videre samarbeidet med norske og svenske kommuner og andre samarbeidspartnere om ulike prosjekt, f.eks. Armfeldts karolinere, utvikling av markedstradisjonen, St. Olavsleden/pilegrimssatsingen og tradisjonshandverk.

Ved siste generalforsamling (15.5.2018)
hadde selskapet følgende eiere:
Aksjeeier

 

Antall aksjer

 

Antall stemmer

Holtålen kommune

200

200

Tydal kommune

200

200

Inderøy kommune

200

200

Meråker kommune

200

200

Levanger kommune

200

200

Stjørdal kommune

200

200

Trondheim kommune

200

200

Verdal kommune

200

200

Trøndelag fylkeskommune

800

800

Krokom kommune

200

200

Åre kommune

200

200

Østersund kommune

200

200

Region Jämtland Härjedalen

400

400

Sum

3400

3400

 
Aksjekapitalen var per 31.12.2018 SEK 340 000 fordelt på 3 400 aksjer, m.a.o. SEK 100 per aksje. 

Naboer AB har siden oppstarten gått fra å være et selskap innen kulturturisme og markedsføring til å bli et selskap med en bredere innretning. Dette har delvis bakgrunn i en tydeliggjøring av roller tidlig på 2000-tallet. Den gang var en betydelig del av virksomheten markedsrettet arbeid, og selskapet ble delvis oppfattet som en konkurrent til Trøndelag Reiseliv AS og Jämtland Härjedalen Turism. I de senere år har det vært nedlagt en betydelig innsats knyttet naturbasert næringsutvikling i grensefjellene (Sylane m.m.). Samisk næring og kultur har vært en del av dette. Naboer AB har også hatt en rolle i prosessene knyttet til Meråkerbanen/nabotoget. Selskapet har vist at det evner å tilpasse seg eiernes behov og gitt handlingsrom.

Administrasjonen i Naboer AB har bestått av daglig leder, samt noe bruk av engasjerte medarbeidere i forbindelse med konkrete prosjekter. Selskapet er således i en sårbar situasjon dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner som f.eks. sykdom. En evt. bemanningsøkning i Naboer AB bør finansieres over andre midler enn det årlige økonomiske bidraget fra eierne, f.eks. gjennom konkrete prosjektsamarbeid.

Vurdering:

Det er fortsatt aktuelt å utvikle samhandlingen mellom Trøndelag og Jämtland. Rådmannen mener at fortsatt deltagelse i Naboer AB er relevant for Levanger kommune.

Som et innspill til utredningsprosessen i regi av styret, peker Levanger kommune på følgende aktuelle innsatsområder:

  • Kulturturisme – spesielt St. Olavsleden/pilegrimssatsing, utvikling av kulturarrangement (f.eks. Marsimartnan) og kunnskapsdeling om tradisjonshandverk
  • Idrettsarrangement
  • Koble norske bedrifter mot svenske bedrifter der man ser felles nytte av partnerskap og muligheter for finansiell bistand til felles utviklingsprosjekter
  • Bærekraftig areal- og transportplanlegging i småbyer


Arenaer/ møteplasser for regional samhandling 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 09.05.2019 08:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051