Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 08.05.19 - sak 46/19 - Omsorgsbase Marknadsvegen - interpellasjon FO 1/19

Kjell Hugo Dybwik - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjell Hugo Dybwik
Arkivref. 2019/1572
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.05.19 46/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Driften av omsorgsbase i Marknadsvegen videreføres.

I forbindelse med økonomiplan 2020 – 2023 vurderes eventuell bygging av nye heldøgns omsorgsboliger i nærheten av eksisterende base

Driften av omsorgsbasen finansieres ved økte refusjoner på ressurskrevende tjenester og omdisponering innen enhetens ramme  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyrevedtak PS 62/18

«I budsjettet for 2019 foreslås igjen konkrete tiltak for å redusere antallet separate baser og effektivisere drifta ytterligere. Dette er en nødvendig utvikling av tjenesteproduksjonen som følger av en aldrende brukergruppe og for å sikre arbeidsmiljøet og den faglige utviklingen til de ansatte.» 

Forslaget om nedleggelse av omsorgsbase i Habilitering er også et resultat av manglende rammetilførsel for å opprettholde dagens aktivitet. Fra helse er forslaget kun økonomisk, og ikke faglig begrunnet.

Politisk behandling av Marknadsvegen

Interpellasjon FO 1/19

  1. De økonomiske konsekvenser ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse
  2. Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.
  3. Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet Habilitering må også legges fram. 

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Tjenester

Marknadsvegen omsorgsbase har eksistert siden ansvarsreformen av 1991. Boligmassen består av 5 leiligheter tilknyttet fellesareal og en enkeltstående bolig i umiddelbar nærhet. Alle beboere har behov for heldøgns omsorgstjenester.

Basen yter også tjenester til innbyggere i sentrumsnære områder, tilsvarende ca. 2 årsverk. Behovet for disse tjenester er til enhver tid varierende. Tjenestene blir utført fra basen på grunn av behov for stabilitet av få personer over lengre perioder. 

 

Antall tjenestemottakere

Vedtak/timer totalt

Beboere i Bofelleskapet

5

777 timer

Tjenester utført fra basen forøvrig

12

36 timer

Tjenester pr. 21.02.19

17

813 timer pr.uke

 
Bemanning/turnus

Ved heldøgns tjenester vil minimumsbehovet for bemanning på dagtid/aften være 5 personer. Dette for å ivareta sikkerhet, faglig oppfølging og tjenester i og utenfor basen.

Omsorgsbasen er gammel og relativt nedslitt. Spesielt gjelder dette fellesarealer og ansattefasiliteter. En kan konkludere med at kontor og garderober ikke tilfredsstiller dagens standard.

Forøvrig er bygget svært hensiktsmessig og godt egnet for å drive tjenester med god ressursutnyttelse. Leilighetene ligger tett, samlet rundt fellesareal og kontor.

En mener dette er en rasjonell måte å drive tjenester på, da det skaper oversiktlighet på dag og natt.

Marknadsvegen har en bemanningsplan tilsvarende 18,7 årsverk. Tre av beboerne har vedtak om døgnkontinuerlig tilsyn, inkludert 2-1 oppfølging for en beboer. Resten av beboerne har behov for kontinuerlig tilsyn utover dagtilbud. 

Informasjon opp mot berørte parter

  • Orientering til hovedtillitsvalgte i budsjettprosess
  • Møte med ansatte i forkant og etterkant av vedtak budsjettfremlegg i K-styret
  • Møte med ansatte/verger i forkant av budsjettfremlegg
  • Individuelle møter med pårørende/verger i etterkant av vedtak.)


1. De økonomiske konsekvenser ved flytting må legges fram, en grundig kost nytte analyse

Regnskap/budsjett 3 siste år

 

 

Regnskap

Budsjett

Avvik fra budsj

             Marknadsvegen

2016

4 734 012

6 241 827

1 507 815

2017

9 226 627

5 550 013

-3 676 614

2018

10 614 428

7 170 245

-3 444 183

 

 

 

 

 

Habilitering, samlet

2016

81 035 496

79 474 429

-1 561 067

2017

88 306 559

82 452 800

-5 853 759

2018

94 393 908

76 327 400

-18 066 508

Husleieinntekter 2019

 

Kr. 440 000


Regnskap viser en sterk utgiftsøkning, spesielt fra 2017 til 2018. Hovedårsaken er økte tjenester på grunn av endrede behov. Flere benytter ikke lenger dagtilbud, og oppfølging utenfor basen krever økt grunnbemanning. 

Bemanning i omsorgsbasen er knyttet opp mot tjenestebehov beskrevet i vedtak, som igjen utløser arbeidsplaner til den enkelte tjenestemottaker. Utgifter er i hovedsak lønn, da beboer er leietaker med hva det medfører av plikter og rettigheter. Bygg og eiendom står for vedlikehold av bygg.

Levanger kommune har idag få små baser organisert på denne måten. En mener dette er en svært rasjonell driftsmåte, både faglig og økonomisk.

Tjenestebehovet er ikke statisk, og kan endre seg både på kort og lang sikt. Det innebærer at en ikke vet om bemanning, og dermed økonomiske ressurser, vil være de samme i fremtiden.

Ved avvikling og tildeling av nye boliger, bør disse være i omsorgsfelleskap med like god ressursutnyttelse, dvs en boligmasse noenlunde lik Marknadsvegen. Ved flytting følger tjenestene tjenestemottaker. For å få økonomisk effekt dette budsjettåret, bør det fremskaffes nye ledige boliger til beboerne noenlunde samtidig.

Ved flytting til «frittstående» omsorgsbolig, dvs der en ikke har samme nærhet til ansatteareal og fellesareal, er sannsynligheten stor for økt ressursbehov. Spesielt gjelder dette bruk av nattevakt og ved 1-1 eller 2-1 oppfølging.

Boliger

Levanger kommune har ikke eksakt oversikt over behovet for omsorgsboliger/heldøgns omsorgsboliger (HDO) i et lengre tidsperspektiv. Det er 20 personer på venteliste for HDO-bolig, og og mellom 5 og 10 personer som trenger omsorgsbolig med heldøgnstjenester.

Det er for tiden ingen ledige omsorgsboliger/HDO-boliger.

En avvikling av en av dagens omsorgsbaser vil medføre lengre ventid for boligsøkere.

2. Vurdering av konsekvensene for de som bor der må legges fram.

Omsorgsbasen har 6 beboere. Flere av disse har vært naboer siden basen ble etablert, det vil si over 20 år. De har utviklet et sterkt og trygt naboforhold. Nye beboere har kommet inn ved naturlig avgang. Flytting til annen bolig og til andre naboer/ansatte vil oppleves forskjellig og individuelt. Det vil derfor være vanskelig å si eksakt hva konsekvensene blir.

Erfaring viser at en må forvente økt uro, engstelse og til dels utagering.

Det har gjennom møter med pårørende/verger og ansatte blitt signalisert sterk bekymring for hvordan beboerne vil reagere.

3. Utnytting av personalressursene i de ulike avdelingene i enhet Habilitering må også legges fram.

Enhet Habilitering har idag 4 omsorgsbaser med heldøgns omsorg. To består av leiligheter tett knyttet opp mot fellesareal, de to andre med mere frittstående leiligheter.

Behovet for tjenester har i alle baser vært økende. Dette skyldes flere tjenestemottakere, økt alder med utvidede tjenester, og flere tjenester utenfor basen.

Åsvegen 5: Alle leiligheter forventes være bebodd i løpet av 2019. Personalressurs godt utnyttet. Basen har økte tjenester i området Skogn/Åsen.

Nordsivegen 16/19: 3 nye leiligheter samt nytt ressurskrevende tiltak i løpet av 2017. Personalressurs godt utnyttet. Yter tjenester til hjemmeboende utenfor basen.

Okkenhaugvegen 20: Samme beskrivelse som Nordsivegen

Avlastning barn og unge: Antall ansatte redusert i løpet av 2019 og overført Okkenhaugvegen pga flytting av tjenester

Arbeid og Aktivisering: Det har ikke vært noen økning antall ansatte over en lange periode. Avdelingen er viktig for tilbudet til gruppen funksjonshemmede/utviklingshemmede. Et dagtilbud reduserer behovet for bemanning i omsorgsbasene på dagtid

Vurdering

Optimal effekt av å avvikle omsorgsbasen får en ved å tilby beboerne nye HDO-boliger med allerede nok ressurser og kompetanse. En har idag hverken ledige boliger eller bemanning. Utfordringen med mangel på HDO-boliger gjør at problemet forskyves til andre boligsøkere.

Tjenester til tjenestemottakere utenfor basen må ivaretas av andre avdelinger, noe som fører til økt press på disse, spesielt hjemmetjenesten.

Vurdering:

Konklusjonen er at en ikke har ledige omsorgsleiligheter tilpasset behovet til beboerne i Marknadsvegen. Behovet for boliger er økende. For å imøtekomme dette, bør en vurdere utbygging i nærheten av dagens omsorgsbaser. En har tidligere planlagt å bygge inntil 4 nye omsorgsboliger tilknyttet Marknadsvegen. Dette er ikke videreført i økonomiplanen pga forslaget om reduksjon i antall baser.

Det har fremkommet ønske/behov for spesialtilpassede boliger. Ved å tilby slike boliger kan kommunen unngå private etableringer der en allikevel må yte omfattende tjenester.

I budsjettet for 2019 fikk enheten tilført midler tilsvarende nettobudsjettet for Åsvegen 5 som ble foreslått nedlagt i 2018 men som det ikke var mulig å legge ned likevel. Budsjettet ble laget i mai/juni og en visste ikke da den økonomiske gevinsten av alle tiltak som skulle settes i gang. Nedgangen i forbruket kom først til syne utover høsten i 2018. I tillegg viser det seg at inntektsbudsjettet vedrørende ressurskrevende brukere i 2019 er lavt etter at sluttberegninger ble gjort i mars. Dette gir en merinntekt i 2019 på ca 5 mill kroner. Pr mars i år, hensyntatt endringen på periodiseringen av variabel lønn, har enheten brukt ca 3 mill kroner mindre enn ved samme tidspunkt i 2018. Nedgangen i forbruk fra høst 2018 skyldes endringer i turnus, restriktivt vikarinnleie og opphør av behov for kjøp av private tjenester.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 09.05.2019 08:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051