Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.03.18 - sak 23/18 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 27.02.18

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 07.03.18 23/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høyring

Departement

Frist

Høyring: konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020

Samferdselsdepartementet

28.05.2018

Høring – endringer i bilstønadsordningen

Arbeids- og sosialdepartementet

01.06.2018

Høring - utkast til regler om gjennomføring av direktiv 2014/50/EU om minstekrav knyttet til supplerende pensjonsordninger for å styrke arbeidstakermobiliteten

Finansdepartementet

13.04.2018

Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Finansdepartementet

28.05.2018

Høring - endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

Finansdepartementet

28.05.2018

Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Helse- og omsorgsdepartementet

22.05.2018

Høring - endring av forskrift om hold av pelsdyr

Landbruks- og matdepartementet

13.03.2018

Høring - NOU 2017:16 På liv og død

Helse- og omsorgsdepartementet

21.05.2018

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet

15.03.2018

Høring - utredning av pengestrømmer i verdikjeden for filmer og serier

Kulturdepartementet

15.05.2018

Høring - forslag til forskrift til eierseksjonsloven § 9

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

30.04.2018

Høring – energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Finansdepartementet

11.05.2018

Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister

Helse- og omsorgsdepartementet

09.05.2018

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.05.2018

Høring - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

Finansdepartementet

07.05.2018

Høring - endring av Lov om stillingsvern for arbeidstakere på skip

Nærings- og fiskeridepartementet

06.03.2018

Europakommisjonens forslag til endrede regler for fritt varebytte

Nærings- og fiskeridepartementet

05.03.2018

Høring - ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte betalinger. Opphevelse av forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI-forskriften)

Olje- og energidepartementet

19.03.2018

Høring av forslag om avvikling av klagenemnda for kvoteordningen for melk samt endring av omregningsfaktorer ved lokal foredling av melk

Landbruks- og matdepartementet

19.03.2018

Høring - forslag om endringer i rettsgebyrloven - innføring av nytt gebyr for skifteattest, uskifteattest og fullmakt

Justis- og beredskapsdepartementet

15.03.2018

Høring - Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren

Finansdepartementet

02.05.2018

Høring om endring av forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Kulturdepartementet

14.03.2018

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

Nærings- og fiskeridepartementet

02.05.2018

Høring – forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet

19.03.2018


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.03.2018 16:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051