Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.10.16 - sak 95/16 - Svar til oversendelsesforslag fra kommunestyret 21.09.16 vedr. behov for styring og kontroll av omstillingsprosessen i helse/omsorg

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2016/6212
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.10.16 95/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet oppfatter at intensjonene bak oversendelsesforslag er oppfylt og tar saken til orientering.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag reist i kommunestyrets behandling av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 (PS 47/16) hvor følgende ble oversendt til behandling:

«Med bakgrunn i de store omstillingene vi nå er inne i mht helse/ omsorgssektoren, avdekkes det et behov for styring og kontroll av prosessen. Dette for å ta vare på alle involverte : Brukere, pårørende og ansatte

Forslag
Det bør avsettes øremerkede prosjektmidler til dette formålet. Beløpet belastes Helse / omsorg. Antydet 300.000 kr. Ekstern prosjektledelse med tydelig mandat.
Med dette får vi kvalitetssikret denne viktige omorganiseringsprosessen.». 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger har følgende retingslinjer for behandling av  oversendelsesforslag:

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:
Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:
A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere
For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

Rådmannen legger opp til behandlingsmåte A i denne saken. 

Omstillingene i helse og omsorg startet i 2011 med å utarbeide grunnlag for en omfattende omorganisering. Gjennom å involvere avdelingsledere og tillitsvalget i en rekke møter ble det klart at tjenesteproduksjonen i kommunen grovt sett kunne deles i tre hovedgrupper etter hvor tjenestene ble produsert. Det ble da satt i gang et arbeid for å få på plass en ny organisasjonsstruktur som ikke lenger skulle speile geografisk tilhørighet, men tjenestetype og omfang. Dette arbeidet hadde også et rasjonaliseringsperspektiv fordi vi på det tidspunktet kjente til forventningene til kommunale tjenester som ville komme med samhandlingsreformen fra 01.01.2012.

På bakgrunn av disse utfordringene, analyser av framtidige behov (RO/KS og Fylkesmannen samt folkehelsedata) og problemstillinger samt kommunens økonomiske situasjon ble det igangsatt en prosess som hadde som mål å lete etter effektiviserings og rasjonaliseringsprosesser i hele kommunen og på alle tjenesteområder (OU 2012).

Dette arbeidet endte opp med en rekke delrapporter og en oppsummering som ble lagt fram for politisk behandling. I korte trekk skulle endringer i skolestrukturen bidra til et økonomisk handlingsrom slik at det skulle være mulig å håndtere framtidige endringer og omstilling av helse og omsorgssektoren. Samme året (2012) ble den planlagte organisasjonsendringen av «Felles Helse» lagt fram for Administrasjonsutvalget som valgte å ta foreslåtte endringer til etterretning. I forslaget ble følgende målsettinger og utfordringer fra lov, forskrift og avtaler lagt fram:

 1. Fortsatt kunne gi et tilbud til eldre i kommunen med behov for helsehjelp og/eller tilrettelagt bolig.
 2. Fortsatt kunne etablere tjenester til mennesker med kroniske eller akutte lidelser, som gir behov for sammensatte og ressurskrevende tjenester.
 3. Fortsatt kunne bygge opp og utvikle en tjeneste som greier å utnytte det potensialet som ligger i å gi ressurssvake mennesker et meningsfylt tilbud i hverdagen.
 4. Å kunne endre det kommunale tjenesteapparatet på en slik måte at vi greier å ta over oppgaver fra staten i samsvar med intensjonene i samhandlingsreformen:
  a.   Ta imot og behandlede pasienter fra helseforetaket som er utskrivnings-klare fra somatiske enheter, psykiatriske enheter og enheter for akuttbehandling av rusutsatte.
  b. Bygge opp et kommunalt 24-timers øyeblikkelig-hjelp tilbud for pasienter som ikke skal innlegges i sykehus men som har behov for observasjon og behandling i en avgrenset tid eller til det er opprettet mer individuelt tilpasset tjeneste.
  c. Gi tilrettelagte tilbud til personer med psykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser. Herunder tilrettelagte tjenester i kommunal bolig.
 5. Å kunne utvikle det kommunale tjenesteapparatet på en slik måte at vi innretter vår kompetanse og virksomhet mer mot forebygging og dermed på sikt reduserer behovet for «reparasjon».
 6. Å kunne utvikle kommunens totale tjenestetilbud på en måte som gjør at vi er i stand til å gi et tilbud slik loven krever også i framtida. (Antallet mennesker over 80 år i Levanger vil være fordoblet før 2035.)
 7. Å kunne bygge opp samhandling mellom enheter og kompetansenivåer/profesjoner som et grunnlag for punktene over.


I et overordnet perspektiv dreier dette seg langt på vei om noe så enkelt som at alle må bidra til å snu utviklingen bort fra en ikke bærekraftig retning til en mer bærekraftig retning gjennom å:

a) Ta mer ansvar for egen helse

b) Ta mer ansvar for andres helse

c) Utfordre hverandre på forskjellen mellom hva vi har rett på og hva vi kan bidra med.

I rapporten etter OU 2012 ble det framsatt en rekke forslag til tiltak på skolestruktur og på helse. Forslagene som direkte berørte helseområdene var som følger:

4.   Det må etableres flere heldøgns omsorgsplasser. Fordelingen mellom sykeheimsplasser og omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg må avklares gjennom utarbeidelse av institusjonsbruksplan basert på mulighetsstudier knyttet til eksisterende lokaler og kartlegging av behov samt ny kunnskap om effektiv og god behandling og pleie.

5.   Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig.

6.   Rådmannen legger fram egen sak om eventuell etablering av sentralkjøkken.Saken skal mulig samarbeid med eksterne tilbydere og andre kommuner vurderes.

7.   I samarbeid med de ansattes organisasjoner gjennomfører rådmannen endringer med mer faglig gjennomgående ledelse av pleie og omsorgstjenestene. Videre startes en prosess med sikte på en optimal organisering av tjenestene som i dag ligger til helse/rehab og barn og familietjenesten.

Når rapporten etter OU 2012 ble behandlet i kommunestyret 12.12.2012 (PS 78/12) så vedtok kommunestyret at det på bakgrunn av målsettinger og utfordringer i rapporten måtte igangsettes et arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for helse og omsorg med strategier for den videre utviklingen i tjenestene.

Til å lede dette arbeidet ble det ansatt en prosjektleder som hadde erfaring med kommunale planverk og prosess. Det ble rigget til et prosjekt med en styringsgruppe hvor politiske representanter og brukergrupper var med. Organisasjonen ble involvert gjennom at det ble nedsatt en rekke arbeidsgrupper hvor ansatte og tillitsvalgte deltok. Denne planen ble for øvrig vedtatt av kommunestyret i 2014. (PS 54/14)

Gjennom arbeidet med økonomiplan 2014 - 2017 og budsjett for 2014 (PS 62/13) ble det lagt fram en rekke forslag til endringer hvor avvikling av Åsen helsetun og overføring av ansatte til vakante stillinger andre steder ble foreslått. Den samlede effekten av disse endringene var nødvendige for å kunne starte opp prosessen med omstilling og økonomisk styring og kontroll. I pkt. 12 i vedtaket (PS 62/13) ble det vedtatt følgende:

Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet).  

Denne planen eller beskrivelsen av hvordan tjenesten skulle omstilles for å levere på kapasitet og kvalitet ble behandlet av kommunestyret først ved å vedta planen med noen presiseringer (PS 4/14). Saken ble også lagt fram sammen med en mulighetsstudie utført av Arkideco as. Deretter ble det ble fremmet en sak om lovlighetskontroll (PS 10/14) hvor kommunestyret valgte å stå på rådmannens innstilling og at saken skulle oversendes Fylkesmannen for lovlighetskontroll. En prosess som konkluderte med at kommunen ikke hadde gjort noe ulovlig.

Klikk for større tabell

Tabellen over er den som ble lagt inn og vedtatt i institusjonsbruksplanen.

Den viser med tydelighet hvilke endringer som var planlagt og når de skulle gjennomføres. Etter dette har denne oversikten blitt bearbeidet og framskrevet for å dekke et større tidsspenn og justert i f.h.t. økonomi og erfaringer med tjenesteutviklingen. I økonomiplanene etter denne tid er justeringene tatt inn og behandlet årlig som en del av kommunens planverk for hvert enkelt år, sist for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019. Inneværende års planer beskriver også i et perspektiv hvordan og når disse endringene skal gjennomføres.

Når det gjelder hensynet til pasienter og pårørende så er det kritisk viktig for oss alle at dette blir håndtert på en ordentlig måte og at vi strekker oss så langt som mulig for å imøtekomme tilbakemeldinger fra pårørende og pasienter. Prosessen med samtaler med den enkelte pasient og deres pårørende har startet, og vi legger inn erfaringer fra prosessen ved avviklingen av Åsen helsetun. I utgangspunktet er det slik at alle har krav på en videreføring av tjenestenivå ut i fra behov stadfestet i individuelle vedtak om helse- og omsorgstjenester. Dette er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. I tillegg skal vi ivareta bestemmelsene i forvaltningsloven og pasientsikkerhetslovgivningen.  Det har hele tiden vært, og vil fortsatt bli tilrettelagt for informasjon, medvirkning og involvering. Senest den 27.09 ble det avholdt et informasjonsmøte på Skogn for pårørende og andre hvor prosess, rettigheter og framdrift var tema, jfr. figur.

Klikk for større figur

I tillegg ble det våren og sommeren i år avholdt en spørreundersøkelse hvor alle ansette fikk muligheten til bl.a. å si noe om hvor de kunne tenke seg å arbeide og med hva, hvor stor stilling de hadde og hvor stor stilling de kunne tenke seg og om de ønsket å gå i rundturnus eller i en 2-delt turnus. Resultatet av denne undersøkelsen bearbeides og vil danne grunnlaget for tilsettinger og omplasseringer i det neste året.

Stillingene ved Helsehuset (100 % stillinger) ble utlyst før sommerferien og ved søknadsfristens utløp hadde vi fått inn godt over 400 søknader. Mange fra egne ansatte som på denne måten uttrykte et ønske for hvor og hvordan de ønsker å arbeide framover.

Vurdering:

I saksopplysningen over er det gjort en oppstilling av prosessen vedr. omstillingene på helse- og omsorgssektorene i Levanger kommune som viser at det har vært en langvarig prosess med involvering fra ansatte, brukergrupper, innbyggere og deres repr. i politiske utvalg samt kommunestyret selv, i tillegg til ekstern konsulentbistand.

Det er rådmannens oppfatning at denne prosessen nå er inne i en sluttfase og at den er bredt forankret i en prosess som har involvert ansatte, tillitsvalgte, bruker-representanter i tillegg til at det er benyttet eksterne kilder for analyse og beslutningsstøtte. I 2016 har det også informasjon blitt gitt ved deltagelse på møter i lag og foreninger. Enheten har også koblet på eksterne ressurser fra tidligere HINT, nå NORD Universitet med tanke på en evaluering av prosessen. Til oversendelsesforslaget kan det anmerkes at etterspurte kontroll og styring er godt ivaretatt gjennom enhetens håndtering av utviklingen.

Formalkompetansen er ivaretatt gjennom at enhetslederne har brukt endringsprosesser som case i sine Mastergradsavhandlinger (MPA og MKL). I tillegg har det vært avholdt månedlige møter med alle avdelingsledere som igjen har hatt ukentlige møter med sine ansatte. De ansatte har også vært representert via sine tillitsvalgte i alle prosesser som har hatt med de ansattes arbeidssituasjon å gjøre.

Det har også vært brukt nyhetsbrev med informasjon og opplysning til alle ansatte.

Senest har enhetene sammen med tillitsvalgte kommet fram til en ny rammeavtale som grunnlag for et arbeid med å tilby alle 100 % stillinger i en års-turnus hvor det også legges opp til tverrfaglig teamstruktur og styrket grunnbemanning. Dette skal øke kvaliteten på tjenestene inn i en framtid hvor kommunen har fått et ansvar for store deler av behandlingsforløpene til pasienter fra spesialisthelsetjenestene (somatikk, rus, og psykiatri) I tillegg er det viktig å utvikle tjenester som greier å håndtere endringer i sykdomspanorama og alderssammensetningen i befolkningen. Nøkkelen til dette ligger i å sette mestring øverst. Gjennom å bidra til innbyggerens mestring (uansett alder) så vil kommunen ha en mulighet til å dimensjonere og tilrettelegge for de nevnte endringene. Det er også viktig å nevne at på tross av omfattende omlegginger så har tjenestene gjennom årene fra 2013 vært i stand til å levere gode tjenester innenfor budsjettrammene. Det skulle vel bety at det er styring og kontroll.

Rådmannen ønsker også å påpeke at vi nå er måneder fra å fullføre første trinn i omstillingene ved at fire byggeprosjekter er ferdigstilt eller blir ferdige i løpet av noen få måneder (Åsen). Det som da gjenstår er å dimensjonere og etablere en framtidsretta tjeneste i Skogn. Her vil det bli framlagt flere saker til politisk behandling i løpet av 2017 som vil behandle dette spørsmålet. Enhetene er allerede i gang med å samle inn data og erfaringsmateriell for denne prosessen.  

Når det gjelder omstillingen og involveringen av pårørende i fortsettelsen så starter dette nå og vil pågå så lenge det er nødvendig for å skape et så godt tilbud som mulig. 

Det er selvsagt slik at i omfattende omstillingsprosesser vil ansatte og innbyggerne ha ulike behov for informasjon. Det vil også være noen som er «hellig overbevisste» om at retningen er feil uansett hvor pila peker. Det er alltid et mål å nå alle, men vi lykkes ikke alltid med det. Enheten har arbeidet mye med arbeidsmiljø og ledelse i perioden og det har vært ulike utfordringer, men vi opplever nå at samarbeidsutvalgene som har deltatt tett på prosessen er positivt innstilt til prosessene. I tillegg viser vel seniorrådets uttalelse at omstillingene imøtekommes med ønsker om kvalitet i tjenestene, noe som er viktig for alle. Det er ikke mulig å slutte seg til premissene i oversendelsesforslaget. Prosessen er vedtatt av kommunestyret gjennom økonomiplan og budsjett, kvaliteten på tjenestene er ikke svekket og tempo i planene følger oppsatte planer. Enhetene har greid å levere på budsjett på tross av store utfordringer i økningen av yngre med omfattende tjenestebehov og økende antall utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale tjenester. Fra 01.01.2017 omfattes også ROP-pasienter (rus- og psykisk helse) av samhandlingsreformen og målet må være at vi har nødvendige strukturer og ressurser på plass i løpet av 2017.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 05.10.2016 19:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051