Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.09.18 - sak 82/18 - Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/11392
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 29.08.18 6/18
Formannskapet 05.09.18 81/18
Kommunestyret    

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.08.2018

Orientering i møte:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2018.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 185.930.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.    

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Rådmannen foreslår at den generelle bestemmelsen om fritak fra eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §7 bokstav b) ikke videreføres. Denne bestemmelsen omfatter bygninger som har historisk verdi. Begrunnelsen for at denne bestemmelsen nå tas bort er en forventet fredning av Levanger sentrum, hvor det ikke er ønskelig at alle bygninger på generell basis fritas for eiendomsskatt. Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der kommunen i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers vurdering. Begrunnelsen for å frita vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten, og at det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter søknad.

Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.08.2018

Orientering i møte:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen

Forslag i møte:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.09.2018 21:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051