Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.09.18 - sak 81/18 - Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/10109
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.09.18 81/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjennomføres fra 1.10.2018. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtak i kommunestyret 28.2.2018 etter interpellasjon fremmet av Jostein Trøite

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok følgende i sitt møte 28.2.2018:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag om nye og høyere satser for økonomisk sosialhjelp til politisk behandling i kommunestyret med tanke på nye satser fra 1. juli 2018

Staten har gitt veiledende satser for økonomisk sosialhjelp siden februar 2001. Slik retningslinjene er i dag, er det opp til hver enkelt kommune hvilket nivå den vil vedta å legge sine satser for sosialhjelp.  Hovedregelen i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er at hver enkelt søknad skal vurderes individuelt og konkret i forhold til den enkelte søkers reelle behov. De veiledende satsene er en hjelp til å sikre en viss likebehandling av like saker og sikre ett visst nivå på økonomiske ytelser etter loven.

Verdal kommune justerte satsene siste gang i 2012 og Levanger kommune justerte sine veiledende satser fra 01.06.13.  Kommunene vurder det nødvendig å foreta en justering av de veiledende satsene for sosialhjelp og at disse tilpasses samme nivå som statens veiledende satser. På grunn av nærheten til hverandre, finner kommunene det formålstjenlig å ha en lik ytelsesplattform.

Det er behov for en justering av satsene for økonomisk sosialhjelp i Levanger og Verdal kommune for å sikre sosial utjevning og bedre de generelle levevilkår for vanskeligstilte. Behovet synes spesielt stort i forhold til barnefamilienes økonomiske situasjon.  I tillegg er det lagt vekt på:

 • De fleste kommuner har de siste årene tilpasset satsene til de statlige veiledede satser.
 • Samfunnets og lovens fokus på barnefattigdom.
 • Fylkesmannens tilbakemeldinger i klagesaker der kommunene ligger for lavt i sine veiledende satser.


Dagens satser:

 

Levanger

Verdal

Statens veil.

Enslig

5105

5105

6050

Ektepar/samboere

8479

8479

10100

Person i bofelleskap

4240

4240

5050

Barn 0- 5 år

2049

800*

2350

Barn 6 – 10 år

2724

800*

3050

Barn 11 – 17 år

3415

800*

3950

 • *) Verdal legger inn barnetillegg for begge foreldre når de søker sammen.  I tillegg til barnetillegget beholder søkere i Verdal barnetrygd og eventuelt barnebidrag i tillegg.
 • Det finnes i tillegg differensierte satser ut fra alder, aktivitet og varighet.

 
Forslag til nye felles satser.

 

I aktivitet over 25 år

Ikke i aktivitet over 25 år

I aktivitet ungdom under 25 år

Ikke i aktivitet ungdom    under 25 år

Enslig

  6 050

4550

4550

3450

Ektepar/samboere

10 100

7600

7600

5700

Person i bofelleskap

  5 050

3800

3800

2850

Barn 0- 5 år

  2 350

2350

2350

2350

Barn 6 – 10 år

  3 050

3050

3050

3050

Barn 11 – 17 år

  3 950

3950

3950

3950

Fra og med 4. barn

  1 650

1650

1650

1650

 
De nye satsene bygger på følgende prinsipper:

 • Et viktig prinsipp vil være en aktiv bruk av økonomisk sosialhjelp med individuell og konkret vurdering. Et av hovedmålene i sosialt arbeid er å bistå brukerne slik at de blir økonomisk selvhjulpne. Det legges opp til differensiering av ytelsene der det skal lønne seg å være i aktivitet/bidra aktivt til avklaring av egen situasjon. De differensierte satser tilsvarer 75 % ytelse for de som ikke er i aktivitet, men barn skjermes gjennom at barnetillegget ikke reduseres.
 • Barnetrygd, bidrag og kontantstøtte tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet for økonomisk sosialhjelp.
 • Bostøtte fra Husbanken regnes inn som inntekt ved vurdering av hjelpebehovet.
 • ”Livsoppholdet” skal dekke: mat og drikke, husholdnings- og toalettartikler, klær og sko, frisør, ordinære tannlege- og lege utgifter, ordinære medisin- og synsutgifter, tv-lisens, media og kommunikasjon, reiseutgifter i fritiden, fritid og sosiale behov og andre forbruksutgifter. I tillegg er det rimelig at dette vil inkludere noe til samvær med barn samt supplering av inventar og reparasjon av utstyr.
 • Boutgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for livsopphold. Dette inkluderer lån/renter, offentlige avgifter, strøm og annen oppvarming samt bolig- og innboforsikring.
 • Forslaget bygger på videreføring av egne ytelser til ungdom under 25 år. Dette med referanse til regelverk til andre ytelser som introduksjonsstønad og kvalifiseringsprogrammet som har dette aldersskillet.
 • «Stordriftsfordeler» videreføres i familier med flere enn 3 barn. Dvs. fra og med 4. barn vil barnetillegget settes til 70 % for tillegget i gruppen 0 – 5 år.
 • De veiledende satsene på livsopphold og barnetillegg legges lik statens veiledende, og følger statens årlige justeringer med virkning fra 01.05.

 
I helt spesielle tilfeller vurderes det individuelt om det er hensiktsmessig å bruke justering/reduksjon/stans av økonomiske ytelser som virkemiddel. Dette f.eks. ved manglende oppfølging av vilkår, feilaktige eller unndragelse av opplysninger m.m.

Vurdering:

I budsjettet for 2018 er det ikke tatt høyde for noen merkostnad som en økning av satsene vil medføre.  Økte kostnader er vanskelig å tallfeste da det er mange andre faktorer som spiller inn i de totale kostnadene til økonomisk sosialhjelp. Eksempelvis vil en økning av satsene til livsopphold gi færre ekstraytelser knyttet til livsopphold som er den faktiske situasjonen i dag.  En vurdering av de budsjettmessige konsekvensene av en økning av satsene må gjøres i forbindelse med budsjettet for 2019.  De nye satsene foreslås innført fra 01.10.18, og de økonomiske konsekvensene for 2018 vil derfor være ubetydelige.

Det er en god del andre faktorer som kan få stor påvirkning på utgiftene som kommunene vil få til økonomisk sosialhjelp fremover.  Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse, men praksis viser at mange mottar økonomisk sosialhjelp over flere måneder og år. Dette vil bli enda mer aktuelt nå fremover på grunn av innstramminger i lov regelverk knyttet til statlige ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og supplerende hjelp til personer som ikke har tilstrekkelig opptjening i forhold til ordinære folketrygdytelser. Beregning av de økonomiske konsekvensene av disse faktorene er derfor veldig vanskelig å anslå før en ser omfanget.

OPPSUMMERING:

 • Aktivitet (mot arbeid og selvforsørging) skal lønne seg også økonomisk.
 • Aktivitet/innhold i hverdagen må være et mål – for den enkelte og for samfunnet.
 • Sikre sosiale levevilkår og sosial utjevning med et særskilt fokus på barns situasjon.

Det tilrådes at nye satser blir vedtatt slik de er foreslått og innføres fra 01.10.18. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.09.2018 21:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051