Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.09.18 - sak 80/18 - IL Sverre søker om lån til rehabilitering av Elberg kunstgressbane

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2018/11269
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.09.18 80/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. IL Sverre innvilges et lån som forskudd på spillemidler i tråd med vedtatte retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger.
  2. Beløpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
  3. Lånet utbetales ikke før valg av ny oppbygning av bane er tilstrekkelig dokumentert.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  
Vedlegg:

1

Søknad fra IL Sverre PDF

2

Kostnadsoverslag rehabilitering PDF

3

Brev fra Kulturdepartementet PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

IL Sverre har i e-post 02.07.2018, søkt kommunen om ekstra støtte til rehabilitering av Elberg kunstgressbaner ved a) lån som forskuttering av spillemidler, og b) 1 000 000 i ekstra kommunalt lån. 

Bakgrunn:

Elberg kunstgressbane, 1 11erbane og 2x5erbaner, ble opprinnelig ferdigstilt sensommeren i 2016.

Det har etter kort tid oppstått betydelige ujevnheter og banen fremstår generelt ikke som et godt anlegg for aktiviteten som skal foregå der.

Det er søkt spillemidler til alle tre banene på Elberg, og revidert anleggsregnskap foreligger også på de tre anleggene. De to 5erbanene har allerede fått utbetalt spillemidlene (til sammen kr. 600 000).

11erbanen hadde opprinnelig et kostnadsoverslag på kr. 4 839 535. Rehabiliteringen er kostnadsberegnet til kr. 5 000 000. Det foreligger pdd. en søknad på 11erbanen med søknadsbeløp kr 1 613 000 som i 2018 er tildelt kr 806 500. Beløpet er en oppdeling av tilskudd over to år, dvs. at fylkeskommunen har til hensikt å tildele 1 613 000 totalt.

Kulturdepartementet samtykker imidlertid i at IL Sverre kan søke om ytterligere midler til kunstgressbanen, fordi den maksimale tilskuddsrammen for 11'er-kunstgressbane med lysanlegg ikke er oppnådd (kroner 2 500 000) samt at søknadsprosessen på sett og vis ikke er fullført, all den tid idrettslaget uansett måtte fremmet gjentatt søknad for anlegget i 2019 for resterende tilskudd.

Det innebærer i praksis at laget ved neste års levering av gjentatt søknad kan øke kostnadsoverslag og søknadsbeløp tilsvarende, dvs. til maksimalt søknadsbeløp på kroner 1 694 000, som inkludert årets tildelte midler totalt vil føre til et søknadsbeløp/eventuelt tilskuddsbeløp på kr. 2 500 000.

Departementet forutsetter dog at banen faktisk blir utbedret snarest mulig slik at verken hittil tildelte eller eventuelt fremtidige tildelte midler utbetales til et anlegg som ikke er fullgodt for aktiviteten midlene er ment å støtte opp om.

Spillemidler:

I Trøndelag er etterslepet på spillemidler til ordinære idrettsanlegg 3-5 år, og dette fører til økt etterspørsel etter lån som forskudd på spillemidler.

Levanger kommune har ved noen tilfeller forskuttert spillemidler, som gjør at lagene får realisert anleggene sine uten å måtte vente i flere år på spillemidler. Dette oppfattes som svært positivt både fra søkere og fylkeskommunen, og er en av «løsningene» på det store etterslepet på spillemidler.

Levanger kommune har garantert med simpel kausjon begrenset oppad til 1 million kroner i forbindelse med finansiering av IL Sverres kunstgressbane på Elberg, som var en forutsetning fra DNB til IL Sverre (PS 24/15)

Levanger kommune forskutterte opprinnelig spillemidlene til Elberg stadion i PS 30/16. I samme sak ble det også vedtatt å utarbeide retningslinjer for forskuttering av spillemidler, for å ha en tydeligere praksis på dette. Retningslinjene ble vedtatt i sak 55/16.

Vurdering:

IL Sverre vet foreløpig ikke hvorfor grunnen har oppført seg slik den har gjort, men håper å komme nærmere svaret når de tar av kunstgresset og kommer i gang med rehabiliteringen. Levanger kommune ønsker derfor ikke å uttale seg om årsaken til den situasjonen som har oppstått med ujevnheter på Elberg, men er klar over at anlegget ikke fremstår som ønskelig og må utbedres. Det understreker også betydningen av grunnarbeid ved denne type anlegg.

Det er bra Kulturdepartementet stiller seg positive til å «åpne» eksisterende spillemiddelsøknad, slik at IL Sverre kan søke om ytterligere kr. 887 000 i spillemidler i 2019. Det er viktig at klubben følger opp forutsetningene til Kulturdepartementet, og utbedrer banen snarest.

I tråd med vedtatte retningslinjer stiller Levanger kommune seg positive til å forskuttere spillemidler også videre. Spillemidlene er sikkerheten kommunen har i lånet/forskuddet. Vanligvis vil lånet betales tilbake i løpet av 3-5 år. I dette tilfellet vil det imidlertid betales ned allerede ved tildeling av midler i 2019, ettersom det er tildelt en andel i 2018 og søknaden gjentas i 2019. Det er vanlig å dele opp tilskuddet over to år på kostnadskrevende anlegg og gjentatte (anlegg som har begynt å få tilskudd) søknader skal derfor prioritere.

I henhold til retningslinjene gis det ikke lån til utover søknadssum i spillemiddelsøknaden.

Levanger kommune er på linje med Kulturdepartementets forutsetninger om at banen utbedres så snart som mulig, både slik at spillemidlene støtter opp om det de er ment til, men også at klubben får et fullgodt fotballanlegg igjen og kan legge denne saken bak seg. Det er også viktig å kvalitetssikre nytt valg av oppbygning av bane, slik at flere utfordringer knyttet til telehiv/ujevnheter unngås.

Det er selvfølgelig krevende økonomisk for klubben med denne ekstra rehabiliteringen.  Samtidig var kostnadsnivået på opprinnelig bane lavt. Basert på erfaringspriser fra bygde baner i 2016 og 2017 har Norges fotballforbund et estimat på kr. 8,6 mill. for en standard 11er kunstgressbane. Kommunen anbefaler at klubben prioriterer å få på plass et fullgodt anlegg på Elberg før området utvikles videre.

Rådmannen stiller seg derfor positivt til å gi IL Sverre videre lån som forskudd på spillemidler i tråd med vedtatte retningslinjer. Lånet utbetales ikke før valg av ny oppbygning av bane er tilstrekkelig dokumentert.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.09.2018 21:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051