Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.05.16 - sak 46/16 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.04.16

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.16 35/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse til følgende høringer:

Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Avgjøres av:


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring – forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk

Finansdepartementet

01.07.2016

Høyringsbrev - ny forskrift om tilgang til å drive fiske og fangst i farvatn underlagt ein annan stat sin fiskerijurisdiksjon

Nærings- og fiskeridepartementet

15.07.2016

Høring - Europakommisjonens forslag til direktiv om tilgjengelighet til varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser. (Tilgjengelighetsdirektivet) - Vurdering av konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Barne- og likestillingsdepartementet

31.05.2016

Høring - forordning om langsiktige investeringsfond (ELTIF)

Finansdepartementet

25.07.2016

Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Kunnskapsdepartementet

01.08.2016

Forslag til endringer i det generelle gruppeunntaket (GBER)

Nærings- og fiskeridepartementet

10.05.2016

Høring - Utkast til nytt krav for pensjonskasser i kapitalforvaltningsforskriften om risikoanalyser

Finansdepartementet

06.06.2016

Høring - Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet - SRGP

Justis- og beredskapsdepartementet

20.06.2016

Høring – uvektet kapitalandel

Finansdepartementet

05.08.2016

Høring – anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Finansdepartementet

10.06.2016

Høring – forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Nærings- og fiskeridepartementet

01.06.2016

Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Kap 1400 post 70) - Høring

Klima- og miljødepartementet

30.05.2016

Høring - Forslag til endringer i barneloven med forskrifter, om reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år

Barne- og likestillingsdepartementet

12.07.2016

Høring – endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften)

Olje- og energidepartementet

06.06.2016

Høring - forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Justis- og beredskapsdepartementet

05.07.2016

Høring – forslag om endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Finansdepartementet

05.07.2016

Høring - NOU 2016:4 Ny kommunelov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

06.10.2016

Høring - Nærmere regler om referanserenter

Finansdepartementet

18.05.2016

Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.07.2016

Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning

Kunnskapsdepartementet

01.02.2016


Vurdering:

Rådmannen vil foreslå at det legges fram sak på følgende høringer:

Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Avgjøres av:

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.05.2016 15:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051