Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 03.10.18 - sak 85/18 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Synnøve Fløttum

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/11364 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.10.18 85/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Synnøve Fløttum innvilges permisjon fra sine verv som varamedlem til kommunestyret og varamedlem til driftskomiteen fram til 1.8.19.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad fra Synnøve Fløttum, datert 8.8.18 

 
Saksopplysninger:

Synnøve Fløttum har hatt permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret fram til 1.8.18, jfr. f-sak 25/17.

Fløttum søker om fortsatt permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret og i tillegg søker hun permisjon fra sitt verv som vara til driftskomiteen, fram til 1. august 2019. Begrunnelsen er av privat karakter, jfr. brev unntatt offentlighet. 

Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

Opprykk og nyvalg – kommuneloven §16:

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."  

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Synnøve Fløttum vilkårene for å få innvilget permisjon fra sine verv til kommunestyret og driftskomiteen, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges. 

Varamedlemslisten til kommunestyret er ikke mulig å supplere uten nytt valgoppgjør.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til driftskomiteen. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Arne Robert Groven, krf

Rolf Inge Elvbakken, ap

Line Thorsen, sp

Anne Støckert Hagen, ap

Per Martin Øfsti, ap

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.10.2018 16:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051