Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 03.02.16 - sak 14/16 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.01.16

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.02.16 14/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høring

Departement

Frist

Høring - Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester

Finansdepartementet

22.02.2016

Tidlig høring av EU-kommisjonens forslag om retningslinje for systemdrift

Olje- og energidepartementet

15.02.2016

Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Justis- og beredskapsdepartementet

29.04.2016

Høring om endringer i forskrift om tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet

02.03.2016

Høring - klageorgan for båtpassasjerer - forslag til endringer i transportklagenemndforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet

11.03.2016

Høring – endringer i passloven mv. – nektelse av pass

Justis- og beredskapsdepartementet

20.04.2016

Høring - enpersonutredning om dekning av tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

20.04.2016

Høring - Nye anbudsregler for lufttransport - endring av forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS

Samferdselsdepartementet

15.03.2016

Høring av endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass

Kunnskapsdepartementet

26.02.2016

Høring – Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Helse- og omsorgsdepartementet

01.05.2016

Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Arbeids- og sosialdepartementet

01.07.2016

Høring - Lov som gir utvalg tilgang til taushetbelagt informasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

03.02.2016

Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet

18.04.2016

Høring – Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapsdepartementet

11.04.2016

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Helse- og omsorgsdepartementet

11.04.2016

Høring - forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år

Finansdepartementet

07.04.2016


Vurdering:

Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.02.2016 16:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051