Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 02.12.15 - sak 113/15 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.11.15

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.12.15 113/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14 (sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgs- og opplæringspenger og pleiepenger)

Arbeids- og sosialdepartementet

20.02.2016

Høring - forskrift om lenke til Finansportalen

Finansdepartementet

18.02.2016

Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud

Justis- og beredskapsdepartementet

18.02.2016

Høring - øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6

Finansdepartementet

17.02.2016

Høring - unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær

Finansdepartementet

08.01.2016

Høring - saksbehandlingsfrist for eierkontrollsaker - børser og verdipapirregistre

Finansdepartementet

17.02.2016

Høring - om endring i kvalitetsforskriften

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

27.11.2015

Høring om endringer i utlendingsforskriften – Vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge (Informasjon om adgang til å anmode om omgjøring)

Justis- og beredskapsdepartementet

05.01.2016

Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet

01.03.2016

Høring - Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven

Olje- og energidepartementet

09.02.2016

Høring - endringer i energiloven § 4-2

Olje- og energidepartementet

04.01.2016

Høyring: Heva kvotetak i kystflåten over 11 meter

Nærings- og fiskeridepartementet

04.02.2016

TFO 2016 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Olje- og energidepartementet

08.01.2016

Høring - Forslag til endringer i barneloven for å oppheve tidsfrister i farskapssaker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

11.01.2016

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet

04.02.2016

Høring - delrapport Karriereveiledning i en digital verden

Kunnskapsdepartementet

04.02.2016

Høring - Forslag til endringer i forskriftene om skipsregistrering i NOR/NIS

Nærings- og fiskeridepartementet

31.12.2015

Høring – "På ramme alvor – alvorlighet og prioritering"

Helse- og omsorgsdepartementet

18.12.2015

Høring- forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU

Kunnskapsdepartementet

10.02.2016

Høring - endringer i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet

15.12.2015

Høring – forslag til endring i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet

09.12.2015

Høring - Ny forskrift om rapportering til IOPC Funds og til HNS-fondet

Nærings- og fiskeridepartementet

30.11.2015

Høring - Ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Kulturdepartementet

14.12.2015

Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven

Nærings- og fiskeridepartementet

14.12.2015

Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

01.02.2016


Vurdering:

Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 03.12.2015 08:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051