Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 30.10.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF  - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 77/13 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 78/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 79/13 Handlingsprogram for riksveger og jernbane 2014 - 2017 utredning vedtak
PS 80/13 Møteplan 2014 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 81/13 Søknad om fritak fra politisk verv - Randi Sunde Gran utredning vedtak
PS 82/13 Opprettelse av Cittaslowråd utredning vedtak
PS 83/13 Fernandos AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1. 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 utredning vedtak
PS 84/13 Evaluering av årsrapporter utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 2  av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Edvard Øfsti ap  varamedlem ap/krf x Arild Børseth
Ina Helen Kollerud ap  varamedlem   ap/krf  x Jann Karlsen 
Ingen vara      v/sv   - Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Grete Ludvigsen næringssjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Håvard Heistad enhetsleder Bygg- og eiendom  


 

Merknader:

 • Formannskapet slutter seg til ordførerens uttalelse til media angående sak om den nye reservasjonsretten for leger.


Orienteringer:

 • Nokas AS – Rapport/status skjenkekontroller i Levanger
 • Boligsosial handlingsplan – status for gjennomføring v/enhetsleder enhet Bygg og eiendom Håvard Heistad
 • Budsjett 2014 – status i arbeidet v/rådmann Ola stene - presentasjon PDF

 

 

PS 77/13 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 9. oktober 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 9. oktober 2013 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 78/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 79/13 Handlingsprogram for riksveger og jernbane 2014 - 2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP og SP følgende endringsforslag – nytt punkt 4:

Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø og bane. Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt og bane, og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Siden Hell Muruvik alternativet anses som svært problematisk lokalt er lokalisering på Fiborgtangen (Skogn) et meget godt alternativ da det allerede er gjort store infrastrukturinvesteringer og det i dag er planfri adkomst til E6, nordlandsbanen har ei sløyfe inn på område og kaiarealet har gode utviklingsmuligheter.

Fiborgtangen vil også kunne bli svært aktuell for utskiping av gods fra Sverige som følge av den planlagte elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen.

Avstemning:

Innstillingens pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Svarvas forslag til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 5, enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 6, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
 2. Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:
  - E6 må bygges utenom Åsen sentrum
  - Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga
  - Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger
  - Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav
  - Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy
 3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om ”Trondheim - Steinkjer 1 time”. Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter. 
 4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø og bane. Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt og bane, og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Siden Hell Muruvik alternativet anses som svært problematisk lokalt er lokalisering på Fiborgtangen (Skogn) et meget godt alternativ da det allerede er gjort store infrastrukturinvesteringer og det i dag er planfri adkomst til E6, nordlandsbanen har ei sløyfe inn på område og kaiarealet har gode utviklingsmuligheter. Fiborgtangen vil også kunne bli svært aktuell for utskiping av gods fra Sverige som følge av den planlagte elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen.
 5. Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
 6. Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.
  Til toppen av siden

 

 

 

 

PS 80/13 Møteplan 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Møteplan for 2014 vedtas.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 81/13 Søknad om fritak fra politisk verv - Randi Sunde Gran

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (AP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem velges: Ina Helen Kollerud

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:

Vararepresentant: Gerd Haugberg

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Randi Sunde Gran fritas som Levanger kommunes representant til representantskapsmøtet for felles Krisesenter i Nord-Trøndelag.

Som nytt medlem velges: Ina Helen Kollerud

Vararepresentant(er): Gerd Haugberg
Til toppen av siden

 

 

 

PS 82/13 Opprettelse av cittaslow råd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Som politisk valgte representanter oppnevnes:

Edvard Øfsti

Eli Grevskott

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:

Som politisk valgt representant oppnevnes:

Annikken Kjær Haraldsen

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Samtidig med evaluering av Cittaslowrådet etter 2 år, foretas en gjennomgang av alle råd og utvalg i Levanger kommune.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det opprettes et Cittaslowråd i Levanger kommune

Rådet består av 3 politisk valgte representanter, 2 fra næringslivet, 2 fra lag og foreninger og 1 fra Ungdomsrådet, samt 1 fra administrasjonen.

Utvalget har en funksjonstid på 2 år.

Som politisk valgte representanter oppnevnes:

Edvard Øfsti

Eli Grevskott

Annikken Kjær Haraldsen

Samtidig med evaluering av Cittaslowrådet etter 2 år, foretas en gjennomgang av alle råd og utvalg i Levanger kommune.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 83/13 Fernandos AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1. 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 912 075 559, Fernandos AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015.
 2. F.nr. 06.10.46, Odd Einar Langø, og f.nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 84/13 Evaluering av årsrapporter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.10.2013

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Det er ønskelig med større fokus på måloppnåelse.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering. 

Det er ønskelig med større fokus på måloppnåelse.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 30.10.2013 15:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051