Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 27.11.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 12:30 - 14:10

Sakliste som PDF

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (6 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 92/13 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 93/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 94/13 Frk. Renbjør AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 95/13 Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune utredning vedtak
PS 96/13 Fordeler og ulemper ved "to-nivåmodellen" versus "tre-nivåmodell" utredning vedtak
PS 97/13 Vann og Avløpsgebyr 2014 utredning vedtak
PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Terje Wist ass. revisjonsdirektør  


Orienteringer:

 

 

Spørsmål:

Hans Aalberg (frp) stilte spørsmål angående status ang anleggsarbeid/anleggsplanen - spesielt på Moanområdet.

Ordføreren besvarte: Det settes opp egen orienteringssak til formannskapets møte 11.12.13.
Til toppen av siden

 

 

PS 92/13 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 13. november 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 13. november 2013 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

PS 93/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 94/13 Frk. Renbjør AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Forslag i møte:

Jann Karlsen (krf) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Foretaksnummer 912 352 102, Frk. Renbjør AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015. 
  Begrunnelse: Lokalets beliggenhet i rådhuset.
 2. Ine Johansen, født 30.05.81, og Monica Renbjør, født 05.05.75, godkjennes som    bevillingens styrer og stedfortreder.


Jann Karlsen (krf) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen bes legge frem revidert Ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune til politisk behandling i løpet av 2014.

Avstemning:

Ved alternativ votering ble Råmannens forslag til vedtak, vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Karlsens forslag.

Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 912 352 102, Frk. Renbjør AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.  
 2. Ine Johansen, født 30.05.81, og Monica Renbjør, født 05.05.75, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.


Rådmannen bes legge frem revidert Ruspolitisk handlingsplan for Levanger kommune til politisk behandling i løpet av 2014
Til toppen av siden

 

 

PS 95/13 Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til at oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin overføres til Innherred samkommune.

Justert samarbeidsavtale og budsjettmessige endringer fremmes i egne saker tidlig 2014.
Til toppen av siden

 

 

PS 96/13 Fordeler og ulemper ved "to-nivåmodellen" versus "tre-nivåmodell"

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 97/13 Vann og Avløpsgebyr 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2008-2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2014.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2011-2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2014.
  Til toppen av siden

 

 


PS 98/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Høringer:

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017, Innkommet høringer

Forslag i møte:

Hans Heieraas (sp) fremmet på vegne av sp, ap og krf følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer/tillegg:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 0/00 i hele kommunen og for alle eiendommer.

 

2014

2015

2016

2017

Reduserte inntekter

 

 

 

 

Eiendomsskatt

7 000 000

6 500 000

6 500 000

6 000 000

Økte inntekter

 

 

 

 

Budsjettforlik i Stortinget

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte utgifter

 

 

 

 

Tilskudd Grendehus / samfunnshus

200 000

200 000

200 000

200 000

Korps o. l.

200 000

200 000

200 000

200 000

Renovering badestrender (Holsanden)

100 000

 

 

 

Renhold Sentrum / Grendesentra

50 000

 

 

 

Reduserte utgifter

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

300 000

500 000

 500 000

500 000

Rådmannen m/ stab

500 000

500 000

500 000

500 000

Oppvekst, redusert ramme

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Barn / familie (bl.a. advokatutg.)

500 000

500 000

500 000

500 000

Kultur, redusert ramme

700 000

500 000

500 000

300 000

Kom. Teknikk (Vei, park, parkering)

500 000

400 000

400 000

500 000

Reduserte overføringer ISK (Flere oppgaver legges inn i ISK)

 

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Redusert margin

1 550 000

1 500 000

1 000 000

100 000

Ny margin

-6 534 000

-7 632 000

-1 003 000

-1 497 000


Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet). 

Okkenhaug barnehage opprettholdes. Det forutsettes at barnehagen driftes slik at den holder seg innenfor tildelt budsjett.

Karl Meinert Buchholdt (v) fremmet følgende tilleggsforslag:

Eventuell oppstart av ny institusjon på Staup vurderes i forbindelse med arbeidet for ny kommunedelplan helse- og omsorg.

Avstemning:

Heieraas sitt alternative forslag til innstilling, tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

Heieraas tilleggsforslag, ang institusjonsbruksplan, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts tilleggsforslag.

Heieraas endringsforslag, ang Okkenhaug barnehage, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

 

2014

2015

2016

2017

Reduserte inntekter

 

 

 

 

Eiendomsskatt

7 000 000

6 500 000

6 500 000

6 000 000

Økte inntekter

 

 

 

 

Budsjettforlik i Stortinget

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte utgifter

 

 

 

 

Tilskudd Grendehus / samfunnshus

200 000

200 000

200 000

200 000

Korps o. l.

200 000

200 000

200 000

200 000

Renovering badestrender (Holsanden)

100 000

 

 

 

Renhold Sentrum / Grendesentra

50 000

 

 

 

Reduserte utgifter

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

300 000

500 000

 500 000

500 000

Rådmannen m/ stab

500 000

500 000

500 000

500 000

Oppvekst, redusert ramme

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Barn / familie (bl.a. advokatutg.)

500 000

500 000

500 000

500 000

Kultur, redusert ramme

700 000

500 000

500 000

300 000

Kom. Teknikk (Vei, park, parkering)

500 000

400 000

400 000

500 000

Reduserte overføringer ISK (Flere oppgaver legges inn i ISK)

 

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Redusert margin

1 550 000

1 500 000

1 000 000

100 000

Ny margin

-6 534 000

-7 632 000

-1 003 000

-1 497 000

Okkenhaug barnehage opprettholdes. Det forutsettes at barnehagen driftes slik at den holder seg innenfor tildelt budsjett.

2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 257.700.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet).

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.11.2013 15:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051