Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 24.06.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00

Sakliste (rev. 22.06.15) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 56/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 57/15 Oversendelsesforslag fremmet i Driftskomitéen - alternativ politisk organisering utredning vedtak
PS 58/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) - 2016 - 2019 utredning vedtak
PS 59/15 Foretaksnummer 915 499 899, Lille Chilli AS, søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 utredning vedtak
PS 60/15 Forlengelse av allerede i innvilgede salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk som i utgangspunktet løper til den 01.07.2015 utredning  vedtak
PS 61/15 Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper utredning vedtak
PS 62/15 Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere utredning vedtak
PS 63/15 Høringsrapport fra HiNT- Beslutningsunderlag og utredning for mulig fusjon mellom UiN og HiNT utredning vedtak
PS 64/15 TV-aksjonen 2015 - oppnevning av kommunekomite - utlagt 22.06.15 utredning vedtak 
PS 65/15 Boligbyggeprogram 2015 - utlagt 22.06.15 utredning vedtak 
PS 66/15 Leie av øvingslokaler for korps i kommunen (sak opprettet i møtet) - vedtak 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf - forfall
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Astrid Juberg Vordal  ap  vara  ap/krf   Anne Grete Krogstad

 

 

PS 56/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra møte 03.06.15 godkjennes

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 03.06.15 godkjennes
        Til toppen av siden

 

 

PS 57/15 Oversendelsesforslag fremmet i driftskomitéen - alternativ politisk organisering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Nåværende politiske organisasjonsmodell beholdes ikke. Det nedsettes et utvalg for å fremme et nytt forslag til politisk organisering i Levanger kommune med henblikk på å få opprettet flere komiteer.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Nåværende politiske organisasjonsmodell beholdes. Fordeling av saker mellom formannskap, komite for plan og utvikling (PUK) og driftskomiteen må jevnlig vurderes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 58/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) - 2016 - 2019

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) 2015 – 2019 vedtas.
 2. Fram til det foreligger felles retningslinjer for alkoholpolitikk og ansvarlig alkoholhåndtering i regionen behandler Levanger kommune skjenkesaker i tråd med gjeldende plan og tidligere praksis i enkeltsaker.
          Til toppen av siden

 

 

PS 59/15 Foretaksnummer 915 499 899, Lille Chilli AS, søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 915 499 899, Lille Chilli AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 fram til 31.12.2015 i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet i Kirkegata 38.
 2. F.nr. 22.02.83, Marica Pedersen Hanssen, og f.nr. 26.03.82, Walter Tore Hanssen, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
          Til toppen av siden

 

 

PS 60/15 Forlengelse av allerede innvilgede salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk som i utgangspunktet løper til den 01.07.2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Listen ajourføres med hensyn til om virksomheten er i drift.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Bevillingsperioden for samtlige allerede innvilgede salgs – og skjenkebevillinger forlenges fra den 01.07.2015 den til 31.12.2015.

Listen ajourføres med hensyn til om virksomheten er i drift.
        Til toppen av siden

 

 

PS 61/15 Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon.
 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon som grunnlag for at månedsprisen (abonnement) settes til kr. 3700 inkl. drikke og 3050 uten drikke og kaffemåltid.
          Til toppen av siden

 

 

PS 62/15 Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Satsen for avlønning av Støttekontakter økes fra kr. 100 til kr. 125 kr./time fra 1.1.2016
 2. For privat avlaster er Levanger kommune samstemt med nabokommunene, dvs følger KS sine døgnsatser og lønn som støttekontakt ved timesavlastning. Det innføres ikke differensierte satser.
          Til toppen av siden

 

 

PS 63/15 Høringsrapport fra HiNT- Beslutningsunderlag og utredning for mulig fusjon mellom UiN og HiNT

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Levanger kommune ber om at større deler av HiNTs virksomhet enn i dag lokaliseres til Levanger i forbindelse med en fusjon. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet avvist med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Levanger kommune tar forslag om å starte fusjonsforhandlinger mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland til orientering.

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er det kompetente organ til å fatte slik beslutning, og Levanger kommune legger til grunn at de valg som styret gjør er de riktige for en framtidig sterk utdannings- og samfunnsinstitusjon.

Ut fra høringsnotatet og de opplysninger som er gitt i møte mellom kommunens ledelse og høgskolens ledelse og kommunens ledelse synes det som en fordel å ta sikte på å gjennomføre en eventuell fusjon så raskt som mulig.
        Til toppen av siden

 

 

PS 64/15 TV-aksjonen 2015 - oppnevning av kommunekomite

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Leder: Gerd Haugberg

Nestleder: Ordfører

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2015 til Regnskogfondet oppnevnes:

Gerd Haugberg

Som nestleder oppnevnes: Ordfører

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 65/15 Boligbyggeprogram 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag til innstilling til:

Boligbyggeprogrammet godkjennes, og legges til grunn for klargjøring av nye områder/tomter i kommunen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Boligbyggeprogrammet godkjennes, og legges til grunn for klargjøring av nye områder/tomter i kommunen.

        Til toppen av siden

 

 

PS 66/15 Leie av øvingslokaler for korps i kommunen (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Robert Svarva, AP:

Levanger barne- og ungdomskorps innvilges fri leie av lokaler i kommunens skolebygg (i dette tilfellet «flerbrukshallen» på Frol barneskole) i likhet med øvrige korps i kommunen. 

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger barne- og ungdomskorps innvilges fri leie av lokaler i kommunens skolebygg (i dette tilfellet «flerbrukshallen» på Frol barneskole) i likhet med øvrige korps i kommunen.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 13.08.2015 12:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051