Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 21.08.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, rom 1065, 1. etg. v/glassgård
Tid: kl. 13:00 - 14:20

Sakliste som PDF - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 47/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26. juni 2013 protokoll vedtak
PS 48/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 49/13 Utsatt sak - framtidig kinodrift i Levanger utredning vedtak
PS 50/13 Garasjer med beliggenhet Jernbanegata utredning vedtak
PS 51/13 Gågate sommer - endring utredning vedtak
PS 52/13 Kommunens delegeringsreglement - oppdatering utredning vedtak
PS 53/13 Søknad om kommunalt tilskudd til utbygging av bredbåndsnett i Skogn Øst utredning vedtak
PS 54/13 Søknad om Ytterøy definert som turiststed i forbindelse med åpningstider i varehandelen  utredning vedtak
PS 55/13 Husbanken - forslag til samarbeidsavtale med Levanger kommune utredning vedtak
PS 56/13 Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning utredning vedtak
PS 57/13 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv - Anne Grete Krogstad utredning vedtak
PS 58/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Britt Tønne Haugan utredning vedtak
PS 59/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Asgjerd Valstad utredning vedtak
FO 3/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Statped's framtid i Levanger tekst behandl.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein-Erik Veie ap  varamedlem ap/krf   x  Jann Karlsen 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Grete Ludvigsen næringssjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Tor Wibe kinosjef  
Guri M. Sivertsen biblioteksjef  


 

Orienteringer:

 • «Rød Knapp» ved Berit Jøraas, Spiren sanitet, Ekne
 • Fiborgtangen Vekst – orientering og prosjektframdrift, Proneo v/Tore Svartås - presentasjon PDF


  
FO 3/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - tiltak for å beholde STATPEDs avdeling i Levanger

Ordføreren besvarte spørsmålet.
 

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål angående Sverre IL's planer for kunstgress på Fabritiusbanen.

Rådmannen og ordføreren besvarte spørsmålet.

En orientering fra idrettskonsulenten settes opp på sakskartet til neste formannskapsmøte.
Til toppen av siden

 

 

PS 47/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26. juni 2013.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 26. juni 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 26. juni 2013 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 49/13 Utsattt sak - framtidig kinodrift i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Svein-Erik Veie (DNA) fremmet på vegne av DNA og SP følgende forslag til innstilling:

1) Det tas kontakt med Berg Eiendom med sikte på konkrete forhandlinger om kinodrift på Moan. Ordfører får fullmakt til å fremforhandle avtale.

2) Eventuelt fremforhandlet avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.

Avstemning:

Veies forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

1) Det tas kontakt med Berg Eiendom med sikte på konkrete forhandlinger om kinodrift på Moan. Ordfører får fullmakt til å fremforhandle avtale.

2) Eventuelt fremforhandlet avtale legges frem for kommunestyret til godkjenning.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/13 Garasjer med beliggenhet Jernbanegata

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannen anmodes om å starte et arbeid med sikte på å få sanert de private garasjene/bodene på kommunal grunn i Jernbanegata.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 51/13 Gågate sommer - endring

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag - nytt punkt 2:

Ny sak vedrørende gågate i framtida legges fram for formannskapet i 2014.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Hojems tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1) Årlig gågate 1. juni til 30. august i Håkon den godes gate endres fra å omfatte de to kvartalene fra Torvgata til Sundgata til kun å omfatte kvartalet fra Sverresgate til Sundgata.

2) Ny sak vedrørende gågate i framtida legges fram for formannskapet i 2014.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 52/13 Kommunens delegeringsreglement - oppdatering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA og SP følgende forslag:

Som medlemmer av utvalget velges:

Hans Heieraas, leder

Astrid Juberg Vordal

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:

Som medlemm av utvalget velges:

Andreas Jenssen Hjelmstad

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det settes ned et utvalg som bes komme med forslag til nytt delegeringsreglement for Levanger kommune.Som medlemmer av utvalget velges:

Hans Heieraas, leder

Astrid Juberg Vordal

Andreas Jenssen Hjelmstad

Rådmannen stiller med sekretær for utvalget.Frist for utvalgets arbeid settes til 15.11.2013
Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/13 Søknad om kommunalt tilskudd til utbygging av bredbåndsnett i Skogn Øst

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Habilitet:

Robert Svarva ba om formannskapets vurdering av sin habilitet i denne saken. Hans Heieraas ba om formannskapets vurdering av sin habilitet i denne saken.

Svarva og Heieraas fratrådte møtet.

Anne-Grethe Hojem ble valgt som settevaraordfører.

Svarva og Heieraas ble av et enstemmig formannskap erklært habil i behandling av denne saken. Begge tiltrådte da møtet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Bygdefibergruppa i Skogn Øst støttes med kr. 580 000,-.kr 250.000 belastes avsatte midler til bredbåndsutbygging i budsjettet for 2013. I tillegg disponeres 330 000,- av disposisjonsfond til formålet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 54/13 Søknad om Ytterøy definert som turiststed i forbindelse med åpningstider i varehandelen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune søker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om å gi Ytterøy status som typisk turiststed i sommersesongen, dvs 1. april til 30. september etter «Lov om helligdager og helligdagsfred», §5, sjette ledd.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 55/13 Husbanken - forslag til samarbeidsavtale med Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune inngår foreslåtte samarbeidsavtale med Husbanken.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 56/13 Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune har i formannskapsmøte 21. august 2013 besluttet å gi følgene uttalelse i forbindelse med «Forslag til endring av Husbankens Startlånsordning.»

1) Levanger kommune tilslutter seg til at Startlånssøkere må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

2) §3. Teksten her kan virke litt forvirrende. Må man oppfylle både pkt. a og b for å få Startlån, eller er det tilstrekkelig med å oppfylle et av punktene?

Med den utfordring det er på boligmarkedet i Levanger, hvor mange boliger er under prosjektering og bygging, og som en konsekvens av dette et framtidig stort «bruktmarked», må unge i etableringsfasen være en gruppe det fortsatt tas hensyn til i ny forskrift om Startlån, slik at toppfinansiering kan gis sammen med banker.

3) § 4. Gruppen unge etablerer bør ikke utelates som foreslått i §3.

4) § 6. Nedbetalingstid over 50 år vil være positivt for de mest vanskeligstilte, og for at disse skal kunne få kjøpe egen bolig.

5) Ved et eventuelt tap, har kommunen tapsrisikoen for de første 25% av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten tar tapsrisikoen for de siste 75%. Ved en større andel av fullfinansieringer og ved større tapsrisiko bør Staten ha tapsrisikoen for de første 25% av Startlånets restgjeld
Til toppen av siden

 

 

 

PS 57/13 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv - Anne Grete Krogstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag:

 • Som nytt medlem til formannskapet i permisjonsperioden velges: Astrid Juberg Vordal.
 • Som nytt medlem til samkommunestyret i permisjonsperioden velges: Astrid Juberg Vordal.
 • Som leder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger i permisjonstiden velges: Jorunn Skogstad. Følgende går inn som nytt medlem i permisjonsperioden: Karl M. Buchholdt
 • Som nytt medlem i styret for Stiftelsen Skallstuggu for permisjonsperioden velges: Edvard Øfsti.


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Anne Grete Krogstad innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 30. juni 2014.

Hans-Fredrik Donjem rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

 • Som nytt medlem til formannskapet i permisjonsperioden velges: Astrid Juberg Vordal.
 • Som nytt medlem til samkommunestyret i permisjonsperioden velges: Astrid Juberg Vordal.
 • Som leder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger i permisjonstiden velges: Jorunn Skogstad. Følgende går inn som nytt medlem i permisjonsperioden: Karl M. Buchholdt
 • Som nytt medlem i styret for Stiftelsen Skallstuggu for permisjonsperioden velges: Edvard Øfsti.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 58/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Britt Tønne Haugan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Britt Tønne Haugan fritas fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Behandling av suppleringsvalg utsettes til neste møte i formannskapet.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Britt Tønne Haugan fritas fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Behandling av suppleringsvalg utsettes til neste møte i formannskapet.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 59/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Asgjerd Valstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 21.08.2013

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag.

Som nytt medlem av Eldres Råd velges: Arne Solem.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Asgjerd Valstad innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.
 2. Som nytt medlem av Eldres Råd velges: Arne Solem.
 3. Eldres råd velger selv ny nestleder.
  Til toppen av siden
Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 29.08.2013 10:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051