Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 14.01.15 - sak 5/15 - Lokal forskrift for likeverdig behandling av kommunale og ikke kommunale barnehager for 2015

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2011/1746 - /A10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.01.15 5/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til Levanger kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager for 2015 vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • KS og PBL veileder 


Saksopplysninger:

Fra og med 1.1.11 overtok kommunene ansvaret for finansiering av kommunale og ikke- kommunale barnehager som var godkjent før 1.1.11. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette. Med utgangspunkt i sentral forskrift, ønsker Levanger kommune, som i 2014, å lage en lokal forskrift for like behandling. 

Levanger kommune har hatt møter med AU–gruppa (Arbeidsutvalget for ikke–kommunale barnehager) hvor en har diskutert kommunens forslag til lokal forskrift for 2015 med utgangspunktet i lokal forskrift for 2014. Arbeidsutvalget som er valgt av styrerne for de ikke kommunale barnehagene består av styrere fra 4 barnehager. De har fått i mandat å representere alle barnehagene og ta en beslutning på vegne av disse.

Vedlagte forslag til avtale ble barnehageadministrasjonen enige om i møte med AU gruppa 16.12.14.

Det er kun foretatt mindre endringer i årets lokale forskrift forhold til 2014.

Følgende endringer er foretatt:

2.1 Fordeling av midler til drift av barnehager

«Mer–mindre inntak (telledato 15.03, 15.06, 15.09 og 01.01). Tilskudd gjelder for den 1.i påfølgende måned med unntak av 01.01 som gjelder fra denne dato.».

Kommentar:

Bakgrunnen for at en ha endret tidspunkt for telling her er at det har vært vanlig å gi tilbud fra 15.12. Det har ført til at flere barn ifølge aldersbestemmelsene pr. definisjon har vært småbarn fra 15.12 og til nyttår. Dette har medført at svært mange barnehager har hatt mangelfull pedagogisk bemanning etter lovverket i denne perioden. Dette har også tidligere vært påpekt av Fylkesmannen. Ved at vi endrer telletidspunkt vil ingen barnehager av nevnte grunn lenger komme i konflikt med lovverket.

2.2 Kapitalsatser

Nasjonal sats for kapitaltilskudd til de ikke-kommunale barnehagene øker også i 2015 for barn i ordinære barnehager. Rådmannen vil utrede om Levanger kommune skal gå bort fra å benytte nasjonal sats for kapitaltilskudd og bruke investeringer i egne barnehagebygg for å få grunnlag for å beregne egne satser for kapitaltilskudd.

I økonomiplanen 8.2 «Kommentar til driften» heter det blant annet: «Det vil i lokal forskrift komme ny sats for kapitaltilskudd til ordinære barnehager etter gjennomgang av investeringer i kommunale barnehagebygg.»

Kommentar: En eventuell justering av kapitalsats for ordinære barnehager vil først kunne virke fra 1.8.15 da en ønsker å bruke tid til å beregne ny sats samt at ikke kommunale barnehager må få tid til å uttale seg i saken. Det vises for øvrig til punkt 6. «Endringer» hvor det heter: «Endringer av avtalen kan skje innenfor avtaleperioden dersom sentrale retningslinjer /lover og lokale vedtak tilsier dette.»

4. Satser

Ellers foreslås følgende endring/ny bestemmelse «Satser for 2015 er beregnet ut fra regnskapstall 2013.

Kommentar:

I sentral avtale om likeverdig behandling er det vedtatt nye bestemmelser med hensyn til beregning av satser som nå baserer seg på regnskapstall. 

Vurdering:

Rådmannen mener at foreslåtte lokal forskrift mellom kommunen og ikke kommunale barnehager for 2015 vil være et godt utgangspunkt for fortsatt å sikre likebehandling av kommunale og ikke kommunale barnehager. 

Rådmannen vil tilrå at forskrift for likeverdig av kommunale og ikke-kommunale barnehager vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051