Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 13.11.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 - oppmøte - (etter adminsitrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF

Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 85/13 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 86/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 87/13 17.maikomiteer 2014 utredning vedtak
PS 88/13 Søknader om økonomisk støtte for andre halvår 2013 utredning vedtak
PS 89/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune utredning vedtak
PS 90/13 Revidering av delegeringsreglement av Levanger kommune utredning vedtak
PS 91/13 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Jostein Trøite sv varamedlem v/sv  x Karl Meinert Buchholdt
Edvard Øfsti   ap varamedlem ap/krf   x Arild Børseth 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Odd Håpnes enhetsleder Kultur  
Anne Gro Erikstad kunstfaglig ansvarlig  


Orienteringer:


Spørsmål:

Jostein Trøite stilte spørsmål angående oppsigelse av avtale med Sykehuset Levanger om legevaktlokaler i sykehuset.

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden

 

 

PS 85/13 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 30.10.2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 30.10.2013 godkjennes.

Til toppen av siden

 

 

PS 86/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

PS 87/13 17.mai komiteer 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens ledere og medlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.

Til toppen av siden

 

  

PS 88/13 Søknader om økonomisk støtte for andre halvår 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Robert Svarva (ap) fremmet på vegne av ap, sp og krf følgende endringsforslag:

 1. Bokprosjektet «Levangerhistorier» i regi av NIKU(søknad nr 20) innvilges kr 10 000 som følge av at dette bokprosjektet også mottar støtte fra kulturenheten, dette er et godt og viktig prosjekt for Levanger men med de begrensede midler vi har til utdeling til gode formål er vi nødt til å redusere tilskuddet fra 50 000 til 10 000.
 2. Markabygda skole og janitsjarkorps(søknad nr3) innvilges kr 10 000 til støtte for kjøp av uniformer og instrument
 3. Espen Ski Team (søknad nr9) innvilges kr 5000 i støtte til sitt forsøk på å kvalifisere seg til paralympics i Sotsji.
 4. Skogn IL Håndball herrer(søknad nr15) innvilges kr 5000 i støtte som følge av det viktige rekrutteringsarbeidet som blir gjort samt at dette gjelder spillere fra 16 år og oppover og derigjennom ikke omfatter bare voksne.
 5. Ekne ungdomslag(søknad nr 11) innvilges kr 5000 i støtte til opprusting av  hus.
 6. Okkenhaug bygdekor (søknad nr 12) innvilges kr 5000 i aktivitetsstøtte

 
Hans Aalberg (frp) fremmet følgende endringsforslag:

Foreslått tilskudd til Levanger Cup 2013 (søknad nr. 14) økes med kr. 5 000,-.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, søker 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, søker 4, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, søker 13, enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Aalbergs endringsforslag, søker 14, ble Aalbergs forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, søker 16, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, søker 17, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, søker 18, enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Svarvas endringsforslag, søker 20, ble Svarvas forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med alle endringer og tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Følgende søknader innvilges:

 

Søker

Innstilt beløp

01

Lions region Innherred

4.000

03

Markabygda skole – og janitsjarkorps

10.000

04

Levanger kunstforening

8.000

09

Espen Skiteam

5.000

11

Ekne Ungdomslag

5.000

12

Okkenhaug Bygdakor

5.000

13

Innherred RC Bilklubb

8.000

14

Levanger Cup 2013

21.000

15

Skogn IL Håndball, herrer

5.000

16

Nordenget Gårdsmuseum

8.000

17

Sp. Kl. Nessegutten FFU

8.000

18

Mental Helse Levanger

8.000

20

Norsk Institutt for kulturminneforskning

10.000

 

 

105 000


2. Samlet beløp, kr.105.000,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 –,  div. overføringer og tilskudd.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08 og skjønnsmessige vurderinger.

Til toppen av siden

 

 

PS 89/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Jostein Trøite (sv) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Forslag til plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune vedtas.
 2. Det avsettes 1 % av investeringer innenfor Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond. Følgende investeringer inngår ikke i avsetningen:
  - IKT, datateknologi og velferdsteknologi
  · Renovering av bygninger og ENØK-tiltak
  · Kjøp av bygninger og tomteareal
  · Fornying og utskifting av utstyr og anleggsmidler
  · Alle investeringer innenfor selvkostkapitlene


Avstemning:

Driftskomiteens innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites forslag til innstilling. 

INNSTILLING:

1. Forslag til plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune vedtas.

2. Det kan settes av inntil 1% av investeringer innenfor Levanger kommunes årlige totale investeringsbudsjett som egen post til et kunstfond. Følgende investeringer inngår ikke i avsetningen:

 • IKT, datateknologi og velferdsteknologi
 • Renovering av bygninger og ENØK-tiltak
 • Kjøp av bygninger og tomteareal
 • Fornying og utskifting av utstyr og anleggsmidler
 • Alle investeringer innenfor selvkostkapitlene
  Til toppen av siden

 

 


PS 90/13 Revidering av delegeringsreglement av Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Hans Heieraas (sp) fremmet på vegne av sp, ap og krf følgende tilleggsforslag - Nytt siste avsnitt under punkt 4.1. i Delegeringsreglementet: 

Formannskapet er generalforsamling i heleide kommunale selskap. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i Formannskapet, tiltrer med en representant når Formannskapet er generalforsamling.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Heieraas sitt tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Arbeidsgruppens forslag til revidering av kommunens delegeringsreglement vedtas av kommunestyret med følgende tillegg:

Nytt siste avsnitt under punkt 4.1. i Delegeringsreglementet: 

Formannskapet er generalforsamling i heleide kommunale selskap. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i Formannskapet, tiltrer med en representant når Formannskapet er generalforsamling.

Til toppen av siden

  

 

PS 91/13 Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.11.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Lokal forskrift om olje- og fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett i Levanger Kommune med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn som  forskrift i henhold til Forvaltningslovens § 37.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 14.11.2013 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051