Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.08.14 - sak 70/14 - Lik og likskap. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. NOU 2014:2

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2014/3660 - /D40
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 70/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune slutter seg til Gravferdsavgiftsutvalgets innstilling av den 03.03.2014 som fremgår av NOU 2014:2.
 2. Det forutsettes at kommunene får kommunene får kompensert reelle merkostander og inntektsbortfall ved endringer i betaling for kremasjon og endringer i forhold til betaling for feste av graver.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapet vedtok den 7. mai at det skulle avgis høringsuttalelse til NOU 2014:2 Lik og likskap. 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regjeringen oppnevnte den 10.08.2012 et offentlig utvalg (gravferdsavgiftsutvalget) som skulle utrede rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med gravlegging. Utvalgets innstilling fremgår av NOU 2014:2 som er datert den 03.03.2014. 

Utvalgets oppdrag var å utrede :

 • Økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging.
 • Utvidelse av retten til grav utenfor bostedskommunen.
 • Ordningen med feste av grav.
 • Behovet for endringer i avgiftssystemet på gravferdssektoren.


I tillegg skulle utvalget vurdere behovet for innhenting av styringsdata og behovet for styrket kunnskap på gravferdsområdet. 

Utvalget har i sin utredning slått fast seks prinsipper for gravferdslovgivningen :

 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte.
 2. Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle.
 3. Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig livssyn og i tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn.
 4. Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene fremfor den andre.
 5. Ett menneske får en grav.
 6. Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort. 


Utvalget mener at en rekke avgifter på gravferdsområdet i dag skaper ulikhet, og utvalget foreslår regelendringer og andre tiltak som skal gi mer forutsigbare løsninger for brukerne av gravferdstjenestene. Forslagene er som følger : 

Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform.

Utvalget mener at gravferdsformene kremasjon med urnenedsettelse og kistegravlegging bør likestilles. Derfor bør blant annet adgangen til å kreve kremasjonsavgift oppheves. 

Kremasjonsavgiften utgjorde i 2012 ca. 40 mill. kroner.

Ansvaret for båretransporten til krematoriet foreslås flyttet fra NAV til gravplassforvaltningen. Et lokalt ansvar for å sørge for transporten kan skape et insentiv til å ta ansvar for etablering og vedlikehold av en effektiv krematoriestruktur. Midlene (ca. 22,5 mill. kroner) foreslås som en følge av dette overført fra bevilgningen til NAV til rammetilskuddet til kommunene.

Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves.

Utvalget går inn for en økonomisk likestilling mellom innenbygds – og utenbygds gravlegging. Det anslås at ca. 8 pst. av gravleggingene skjer i en annen kommune enn der avdøde var folkeregistrert ved dødsfallet, og at utenbygds gravlegging er dyrere for de etterlatte. Oppgjøret mellom de involverte kommunene bør skje gjennom en fastsatt oppgjørsordning mellom gravplassforvaltningene, fremfor at de etterlatte må betale.

De samlede inntektene for gravferdsforvaltningen fra betaling for utenbygds gravlegging i 2013 var ca. 12,1 mill. kroner.

Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt.

Utvalget foreslår at alle gravlegginger skal utløse 20 betalingsfrie år uansett hvilken type grav (tilvist eller festet) som velges. Den betalingsfrie perioden skal ikke ha sammenheng med fredningstiden, som kan variere ut fra lokale forhold. Det skal være samme festeavgift for alle graver i kommunen, uavhengig av om det er gravlegging av innenbygds eller utenbygds beboere. Satsen på festeavgiften skal fortsatt fastsettes lokalt.

Utvalget legger til grunn at kommunesektorens økonomiske tap som følge av bortfall av adgangen til å kreve festeavgift fra dag en i festet grav, og fra dag en i utenbygds grav, vil utgjøre 52,2 mill. kroner pr. år.

Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet.

Utvalget foreslår at kommunene skal rapportere utvalgte resultater og tall fra gravplassforvaltningen i KOSTRA hvert år. En utvidet statistikk i KOSTRA vil, etter utvalgets oppfatning, være et redskap i planleggingen for å møte økningen i tallet på døde de neste tiårene.

Endringer i forvaltningsoppgaver.

Utvalget foreslår at oppgavene som bispedømmerådene har etter gravferdsloven og gravferdsforskriften, overføres til Fylkesmennene.

For øvrig tar ikke utvalget stilling til om gravplassforvaltninga skal ligge til de kirkelige fellesrådene eller kommunene i framtida.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Som følge av utvalgets forslag om å oppheve hjemler for brukerbetaling anslår utvalget et samlet inntektsbortfall for gravferdsforvaltningen på 104,3 mill. kroner. Dette foreslås kompensert gjennom økte rammeoverføringer til kommunene, etter den generelle kostnadsnøkkelen. Utvalget legger til grunn at kommunene da vil øke overføringene til de kirkelige fellesrådenes gravplassforvaltning i tråd med de lokale behovene.

Forslag som utvalget vurderer å være på siden av mandatet.

Utvalget foreslår at de nærmere vilkårene for askespredning skal fremgå mer direkte av gravferdsloven, og at behandlingen av søknader om askespredning legges til den lokale gravplassforvaltningen, med Fylkesmannen som klageinstans.

Utvalget foreslår at det åpnes for askespredning på gravplass, og at det gis adgang til gravlegging i kolumbarium på gravplass.

Vurdering:

Rådmannen slutter seg til Gravferdsavgiftsutvalgets innstilling datert den 03.03.2014 som fremgår av NOU 2014:2. Samtidig bør det understrekes at kommunenes merkostnader og inntektsbortfall må kompenseres.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.08.2014 15:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051