Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.08.14 - sak 69/14 - Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og konfliktrådet: Ungdomsoppfølging - ungdomsstraff

Anette Bartnes Dalheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Anette Bartnes Dalheim
Arkivref. 2014/4403 - /X43
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 69/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nord-Trøndelag om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

  1. Samarbeidsavtale mellom konfliktrådet og kommunen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Konfliktrådet i Nord-Trøndelag har siden 2012 administrert en straffereaksjon som heter «ungdomsoppfølging». Målgruppen for «ungdomsoppfølging» er unge lovbrytere mellom 15-18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, og der man antar at sannsynligheten for at vedkommende vil begå nye straffbare handlinger vil reduseres dersom vedkommende får oppfølging i konfliktrådet. Konfliktrådet har en egen ungdomskoordinator som har ansvaret for og koordinerer et tverrfaglig oppfølgingsteam som skal følge opp den enkelte ungdom. Varigheten på oppfølgingen er det påtaleadvokaten eller dommeren som bestemmer. Gjennomføringstiden varierer fra 3 måneder til 18 måneder. 

Fra 1. juli 2014 ble «Ungdomsstraff» innført som en ny straffereaksjon (i tillegg til «ungdomsoppfølging»). Også denne administreres av konfliktrådet. Målgruppen for «ungdomsstraff» er unge lovbrytere mellom 15-18 år som i dag idømmes ubetinget fengsel, men som kan gjennomføre en straffereaksjon i frihet forutsatt tett oppfølging, samt ungdom som i dag idømmes strengere samfunnsstraffer. Gjennomføringstid er fra 6 mnd til 2 år.

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff forutsetter godt samarbeid mellom offentlige tjenester og faggrupper.  Det tverrfaglige oppfølgingsteamet som skal følge opp den enkelte ungdom kan bestå av representanter fra politi, barnevern, skole og andre aktuelle etater og institusjoner.

Justisdepartementet og sekretariatet for konfliktrådene har derfor bedt de regionale konfliktrådene om å undertegne en samarbeidsavtale med de enkelte kommunene i sin region. Det er viktig å få forankret dette på et så høyt administrativt nivå som mulig i kommunen for å få legitimitet for ordningen.

Vurdering:

Ved at Konfliktrådet i Nord-Trøndelag og Levanger kommune inngår en samarbeidsavtale, forplikter det offentlige støtteapparatet i Levanger kommune seg til å bidra inn i oppfølging av ungdommer som er under «ungdomsoppfølging» eller «ungdomsstraff». Denne forpliktelsen vil kreve at kommunen har en gjennomgang av sitt eget arbeid inn mot disse ungdommene, i et helhetlig perspektiv. Avtalen kan i så måte bidra til å sikre at ungdommer fra Levanger som begår straffbare handlinger, møter et samordnet, koordinert og tverrfaglig støtteapparat.  Dette kan i seg selv ha en kriminalitetsforebyggende effekt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.08.2014 15:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051