Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.08.14 - sak 68/14 - Strategisk prosess Filmfabrikken - søknad om midler til prosjektledelse

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2014/5579
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 68/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det bevilges kr 100.000,- til å utarbeide strategiplan for Filmfabrikken for bygg, areal, innhold og mulige satsingsområder. Planen skal ha en horisont på 2015-2018. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Årsrapport 2013 Filmfabrikken PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Våren 2011 inngikk Tindved Kulturhage (heretter TK), TMM Produksjon og Levanger Kommune (heretter LK) en intensjonsavtale om å etablere en samlokalisering i Næringsbygget på Røstad. Utviklingen av samlokaliseringen har gått raskt og ble åpnet 29.februar 2012. Hoved-idéen var å lage en spisset satsing innen film- og tv-produksjon, og det som rører seg i randsonen av disse fagområdene. Samlokaliseringen fikk navnet Filmfabrikken. 

Det ble laget en 3-årig prosjektplan (2012-2014) i oppstarten. Det var naturlig nok en del synsing i en tidlig plan for nysatsingen, men det har vist seg at planen traff ganske bra. De fleste aktiviteter og satsningsområder er igangsatt og har gitt resultater. Nå er planen moden for å oppdateres.

Filmfabrikken har hatt fin utvikling de første to årene, men potensialet er fortsatt større og ikke fullt utnyttet.

I årsrapport fremlagt for kommunestyret i mars 2014 kom det frem at det nå er fullt i Filmfabrikken, og at det kan bremse utviklingen av denne satsingen. Derfor vedtok kommunestyret følgende: "I løpet av 2014 skal videre strategi for bruk av bygningen/eventuell utbygging av næringsbygget på Røstad utarbeides. Arbeidet gjøres i samarbeid med eksisterende virksomheter i filmklyngen og andre aktører i bygget".

Dette prosjektet skal etableres på grunnlag av en felles, bekreftet intensjon hos Levanger Kommune og leverandør om å utvikle en god strategisk plattform for Filmfabrikken. Denne intensjonen vil bekreftes ved at hver av partene har godkjent denne prosjektplanen med mål og forpliktelser til oppfølgende arbeid i en skriftlig kontrakt.

Mandat

Prosjektet har mandat til å utarbeide ny strategiplan for Filmfabrikken med tanke på bygg, areal, innhold og mulige satsingsområder. Planen skal ha en horisont på 2015-2018.

Overordnet mål

Utrede en samlet strategi for bygg og innhold som kan være holdbar innenfor plandokumentets tidsrammer (for eksempel 2015-2018).

Konkrete mål

  • Visjonær betraktning av Filmfabrikken fremtid.
  • Gi en betraktning av verden rundt oss i forhold til samarbeidspartnere og konkurrenter.
  • Identifisere strategiske hovedutfordringer.
  • Utvikle strategiplan basert på strategiske hovedutfordringer.
  • Gi en status av romprogram, identifisere nye behov.
  • Fysiske løsninger med forslag til løsning på behov for flere kontorer og evt. andre arealtilpasninger som kan dukke opp i prosessen. Herunder skisseprosjekt for nødvendig utbygging (utføres i regi av og kostes av eiendomsavdelingen ut fra dette prosjektets beskrivelser).
  • Eierskap – utrede alternative eierskapsmodeller.
  • Mulige driftsmodeller av Filmfabrikken som fremtidig næringspark (drift og utvikling).
  • Konkretisering av mulige satsingsområder. Herunder muligheten for samarbeid/allianser med flere lignende miljøer (kulturnæringsmiljøer/næringsparker) andre steder i landet.


Oppgaveomfang

Prosjektet skal levere rapport og forslag til strategiplan 2015-2018 som redegjør for løsninger som ligger i prosjektets mål. 

Avgrensning

Dette prosjektet skal ikke berøre Mattilsynet som leietaker i Filmfabrikken. Det håndterer kommunen selv. Men det er likevel viktig at dette prosjektet har oppdatert informasjon om status for Mattilsynet som leietaker. Den saken kan ha avgjørende betydning for rombehov og arealstrategier som legges i prosjektet.

Organisering, roller og bemanning

Det vil bli utarbeidet en endelig PLP-plan så snart leverandør er avklart. Levanger Kommune eier prosjektet og næringssjefen har ansvaret for prosjektet. Leverandør vil ha prosjektledelsen. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av PL, to representanter fra LK, en fra TMM og en til fra aktørene i FF.

Vurdering:

Det politiske vedtaket gjelder i hovedsak for bygg og arealer, men det vurderes samtidig som viktig å se på utvikling av innhold. Prosjektet foreslås derfor å utvikle en ny strategiplan som skal si noe om både utvikling av areal og innhold.

Kommunestyret bestemte at ny strategiplan skulle behandles mot slutten av 2014. Derfor anbefales oppstart så snart som mulig, med ferdigstilling av prosjektet innen 7.november. 

Tindved Kulturhage er tett involvert i arbeidet på Filmfabrikken og har siden oppstarten hatt en rolle mot 1. linje drift av bygget og oppfølging av gründere innen bransjer som inngår i Filmfabrikken. Dette innenfor en ramme på 350 timer pr år. Det er ikke rom for å gjøre dette prosjektarbeidet innenfor denne rammen. I årsrapporten for 2013 er det beskrevet at Tindved har lagt ned mye egeninnsats i arbeidet på Filmfabrikken og at timeforbruk i gjennomsnitt har vært en 60% stilling. Tindved er derfor bedt om å komme med et tilbud i forhold til å ha prosjektledelsen for dette prosjektet.

Tindved skisserer et timeforbruk på 200 timer til prosjektet. Dette ville innebære et prosjekt i størrelse kr 200.000,-

Tindved som regional næringshage ønsker imidlertid å bidra til at Filmfabrikken utvikles videre og ønsker derfor å tilby prosjektledelsen med skissert omfang til kr 100.000,- eks mva.

I henhold til innkjøpsreglement er det innhentet pris fra ytterligere to aktører for dette arbeidet.

Midlene som er budsjettert for næringsarbeid er bundet opp og en har således ikke frie midler til dette. Belastning her vil medføre overforbruk.

Tindved Kulturhage vurderes som egnet leverandør til dette og det anbefales at formannskapet vedtar midler til prosjektarbeidet i størrelse kr 100.000,- + mva.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.08.2014 15:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051