Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.08.14 - sak 67/14 - Marsimartnan 2014 - rapport og økonomisk oversikt

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2014/4570
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 67/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2014 godkjennes.
  Årets underskudd, kr 134.642 inndekkes slik:
  Bruk av tidligere års fond for Marsimartnan                                        Kr 95.052
  Merforbruk som belastes regnskapet for 2014 (ansvar 1000)              Kr 39.590
    
 2. Som ny hovedkomite velges:
  Grete Ludvigsen, leder, velges for 2015-2016, næringssjef L.K.
  Jan Tommy Svebakk, velges for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.
  Steinar Husbyn, valgt for 2014-2015, kultur, L.K.
  Britt Karin Hellan, velges for 2015-2016, Servicekontoret, L.K.
  John Helge Holmen, valgt for 2014-2015, kommunalteknikk, L.K.
  Jann Karlsen, valgt for 2014-2015, medlem Formannskapet
  Et medlem oppnevnes av hovedsponsor
  Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen
   
 3. Hovedkomiteen oppnevner egen komité for fakkeltoget 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Evaluering Fakkelnatta 2014 PDF

2

ROSanalyse Marsimartnan PDF

3

Referat åpent møte om Marsimartnan 2014 PDF

4

Evaluering av Fakkelnatta av bypatriotene PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret fattet i 2007 vedtak om at:

 1. Levanger kommune er eier av Marsimartnan.
 2. Budsjett for Marsimartnan forelegges formannskapet for godkjenning.
 3. Arrangementet skal ha som mål å gå i økonomisk balanse hvert år.
 4. Egen rapport med økonomisk oversikt fremlegges for Formannskapet senest 01.08 hvert år.
 5. Opparbeidet overskudd på tidligere arrangement overføres til eget fond for Marsimartnan.


Marsimartnan er registrert i det kommunale regnskap på ansvarsområde 1100 på funksjon 3850 på eget prosjekt. Økonomisk oversikt for Marsimartnan 2014 legges fram for Formannskapet til godkjenning iht kommunestyrets vedtak.

Økonomisk oversikt er for arrangementet i 2014 i kommunens regnskap og underlagt kommunal revisjon. Frist for rapport og regnskap er i sak PS 83/07 satt til innen 01.08. hvert år.

Regionale midler
En hadde også i år søkt om og budsjettert med regional støtte, såkalt festivalstøtte, som har en øvre støttegrense på kr 100.000. Søknaden ble avslått.

Marsimartnan 2014, fra 27. februar til 1. mars
ble gjennomført i et strålende vær. Det gode været samt betydelig endring av martnasområdet var med og bidro til en Marsimartnan som lyktes meget godt.

Det er utarbeidet ROSanalyse for Marsimartnan.

Martnasområdet var i år forvandlet til å lage en «landsby i byen» hvor en åpnet det som tidligere ble ansette som «lukkede» telt hvor en ikke «kunne se» publikum til et torvområde med trebuer og minst mulig plast-telt. Dette etter innspill kommet i åpent møte etter fjorårets Marsimartnan hvor mange bidro med gode innspill for å fornye og forbedre arrangementet. Referat fra dette møtet vedlegges saken. I tillegg valgte en også å følge oppfordring om å ha en stor lavvo for aktiviteter og servering.  Stor lavvo ble leid inn, og dette ble en suksess.

Årets bodholdere var meget fornøyd med salget disse dagene da publikum strømmet til.

Ecopro og Innherred Renovasjon bidro også til å sette temaet i fokus ved å informere om «holdbar til»/»best før»-problematikk samt å informere om hvor mye mat som kastes i Norge. 

Tema MAT 

Tema for årets Marsimartnan var MAT. Dette ble en suksess med rundt 20 av ca 60 bodholdere som bød fram sine matprodukter.

Den uhøytidelige kokkekonkurransen på lørdagen i strålende sol var også et publikumshøydepunkt. Fire utfordrede lag fikk utdelt råvarer som de skulle lage grillmat av. Under høytidelig oppsyn og rådgiving av profesjonell kokk. Råvarene var sponset av lokale matbutikker.

Restaurant- og matfag, samt kokk og servitørlinjen på Levanger Videregående skole var blitt utfordret til å stå for matsalg og servering i lavvoen på dagtid under hele martnan.  Dette ble utført med enorm innsats fra elever og lærere. Elevene fikk virkelig erfart hvordan drive virksomhet med stor salgsaktivitet under hele åpningstiden.

Lavvoen ble stilt til disposisjon for martnasfest på fredagskvelden etter Fakkeltoget. Levanger Mannsongerlag tok utfordringen og arrangerte folkefest med stor suksess.

Det er ønskelig å leie lavvo også for neste år dersom en kan reise økonomi for det. Da må en i tilfelle vurdere leieinntekt/provisjon for brukerne slik at lavvoen kan betale seg noe.

Jekta Pauline gjestet oss i år etter flere års fravær pga vedlikehold. Jekta lå majestetisk til ved den nye gjestebrygga i Sjøparken og mange valgte besøk om bord samt smak på båtens utmerkede fiskesuppe.

Ulike aktiviteter og kulturinnslag:

Västmannen – historien om fôrbonden ble igjen satt opp som skoleforestilling og som åpen forestilling i Festiviteten. Marsimartnan samarbeidet med kulturenheten om å finansiere skoleforestillingen for kommunens 8. klassinger. Forestillingen ble raskt fulltegnet.

Det var arrangement for barnehagebarn i lavvoen med «Langmat og rundmat» - martnasfest for barnehagene. Figurene Guttorm Grønske og Polly Papegøye underholdt til stor begeistring fra barnehagebarna. Lokal matbutikk sponset velvillig pølser til alle barna.

Ulike lokale kulturkrefter underholdt på dagtid ute på scenen og inne i lavvoen.

Martnasmaskott 2014 ble 11 år gamle Silje Wesche. Hun gjorde en strålende innsats sammen med «kåmfransier» Jann Karlsen i store deler av martnan.
En martnaskjole til maskotten ble innkjøpt og vil bli gjenbrukt til senere jentemaskotter.

Fôrbøndene var som vanlig våre gjester. De deltok i år for 23. gang. Med ny plassering som ivaretar trafikksikkerhetsbehov og synlighet ble dette veldig bra og mange store og små fikk glede av sledeturer i Kirkegata. Fôrbøndene er et hyggelig innslag i bybildet og de er våre tradisjonsbærere. De byr også på smaksprøver på «kålbullar» til alle som vil ha. Hyggelig å se at det foregår en viss rekruttering blant fôrbøndene ettersom noen etter hvert har falt fra pga alder.

Fosenelevene kom også i år roende fra Fosen Folkehøgskole og bidro i martnasområdet med salg av selvproduserte varer og med sangleiker. Dette er en årviss og verdifull tradisjon for skolen. De symboliserer kystfolket som kom roende med sine varer til «martnan på Levang».

Elevene innlosjeres i kjelleren på Festiviteten. Lærer gir oss tilbakemeldinger på at «turen til Marsimartnan er et høydepunkt i skoleåret for elevene». 

Fakkelnatta – i år uten åpen ild
Etter en rekordtørr periode med forbud mot bruk av åpen ild ble Fakkelnatta først avlyst.  Dette mobiliserte mange aktører blant næringsliv og entusiaster som ville at det 20. fakkeltogarrangementet skulle gjennomføres selv om en ikke kunne bruke åpen ild. De ble kalt bypatriotene.

Det ble besluttet å gjennomføre med en alternativ belysning av tablåene med kreativitet og arbeidslys samt at fakler i toget ble byttet ut med lysstaver/«glowsticks».

LHK som vanligvis hjelper oss med salg av fakler og får provisjon for det fikk i år en ren gavepakke i forhold til at de fikk produktene å selge (glowstick og lykter) og fikk beholde all inntekt på det. Dette var meget positivt for håndballklubben. For økonomisk resultat av Marsimartnan derimot utgjør dette ca kr 45.000 i tapte inntekter på fakkelsalg.

Ressurser til ledelse av fakkelnattarbeidet var i år en krevende sak hvor en så seg nødt til å kjøpe inn ressurs fra kulturenheten i form av en avsluttet prosjektstilling på kulturenheten som dermed ble videreført i 50% fra 15.1.-28.2.2014.
Dette er belastet regnskapet for Marsimartnan med kr 37.892,-.

Fakkelnattkomiteen bestod i 2014 av:

 • Solbjørg Eggen, leder
 • Reidun Johansen
 • Oddbjørn A.Hagen
 • Steinar Husbyn
 • Brit Karin Hellan


I tillegg var det noe hjelp fra bypatriotene som ivret for gjennomføringen.

Fakkelnatta ble gjennomført i nærmest sommerlig temperatur og med stort oppmøte. Mange har gitt positive tilbakemeldinger etter et fakkelfritt tog, men likevel ble det nok for lysfattig. Evaluering som Fakkelnattkomiteen selv har gjort følger vedlagt.

Grunnlovsjubileet var naturlig nok satt som tema for Fakkelnatt og det var mange fine innslag
med dette tema. Etter fakkeltoget ble alle tablådeltakerne invitert på «fakkelsuppe og grunnlovsboller» i Rådhuset. 

Sponsorarbeid og økonomi
synes å bli vanskeligere og vanskeligere år for år. Riktignok fikk en hjelp med en del bidrag i form av varer til ulike arrangement og bidrag til Fakkelnatta (se eget avsnitt om Fakkelnatta), men lite som kommer som inntekt i regnskapet. Totalt kr 24.000,- er sponsorinntekter.
Trønderavisa var som tidligere hovedsponsor gjennom avtale som gjelder 2012-2014.

Årets Marsimartnan vurderes som en suksess med tilbakemeldinger som «best ever» når det gjelder aktiviteter, Torvområdet, kundetilstrømming, salg og totalt opplegg.

Da en ble klar over at en ikke ville få inntekt som budsjettert med frafall av fakkelsalg og tilskudd fra NTFK var en tilbakeholden på alle kostnader, men likevel var det etter inngått forpliktelser ikke mulig å skjære ned nok slik at ikke årets Marsimartnan skulle gå med underskudd. Tidligere oppspart fond for Marsimartnan var på kr 95.052,- som dermed brukes opp gjennom Marsimartnan 2014.

                                                                       Budsjett                     Resultat
Inntekter:
Sponsorinntekter                                           Kr        30.000             Kr        24.000
Tilskudd fra formannskapet                          Kr        70.000             Kr        70.000
Tilskudd fra Nord-Tr. Fylke                           Kr      100.000             Kr                 0
Leieinnt. bodholdere, parkering, tivoli           Kr      240.000             Kr      231.400
Billettinntekter arrangement                         Kr        10.000             Kr          3.100
Fakkelsalg                                                     Kr        45.000             Kr                 0
SUM INNTEKTER                                        Kr      495.000             Kr       328.500

Kostnader:
Fakkeltogarrangement inkl personalkost.     Kr        45.000             Kr        39.142
Lyd                                                                Kr        40.000             Kr        39.860
Kulturinnslag dagunderholdning                  Kr        25.000             Kr        20.120
Teknisk gjennomføring inkl. fakkelnatt          Kr      110.000            Kr     110.000
Markedsføring                                                Kr      110.000            Kr     109.780
Reisetilskudd fôrbønder                                Kr        30.000             Kr        26.504
Reisetilskudd/oppholdsutgifter Fosen FHS  Kr        10.000             Kr        11.222
Jekta Pauline                                                 Kr                 0             Kr        10.000
Lavvoleie                                                      Kr        60.000             Kr        59.310
Fakkelkjøp og (provisjon salg fakler)           Kr        26.000             Kr        10.890
Teltleie + bord og benker                              Kr        10.000             Kr        10.000
Diverse                                                          Kr        29.000             Kr        16.314
SUM KOSTNADER                                       Kr     495.000             Kr      463.142

Resultat   Marsimartnan 2014            Kr        - 134.642,-
Fond, overført fra tidligere år             Kr             95.052,-
Underskudd - ikke inndekket             Kr             39.590,-    

Organisering og ressurser:
Hovedkomiteen innrettet seg slik at det ble arbeidet i mindre arbeidsgrupper i henhold til de ulike ansvarsområdene. Dermed mener en å ha brukt ressursene mer effektivt og at det totalt er medgått mindre tid enn tidligere.

Øvrige ressurser medgått i arbeidet:

Anslått timeforbruk for de enkelte områdene – ikke fakturert:
Hovedkomiteen                   800 timer a kr 300,-                Kr 240.000
Fakkelkomiteen                   200 timer a kr 300,-                Kr   60.000
(herav belastet regnskapet for leders ressurser)
Enhet drift og anlegg, mann/maskin 40 timer a kr 400,-      Kr 16.000,-
                                                                                    Sum Kr 316.000,-
                                                                         Veg/parkering kr 40.000,-
                                               Sum innsats omgjort i kroner ca 356.000,-

I hovedkomiteen utgjør dugnadsinnsatsen 25%.

Hovedkomiteen for 2014 startet opp sitt arbeid i mai 2013 og har bestått av:

 • Grete Ludvigsen, leder
 • Jan Tommy Svebakk
 • Steinar Husbyn
 • Bente Anita Elden
 • John Helge Holmen
 • Jann Karlsen
 • Jo Kristian Kvernland, fra hovedsponsor
 • Solbjørg Eggen, leder i Fakkelnattkomiteen


Valgkomiteen har bestått av Alf Birger Haugnes og John Helge Holmen. Valgkomiteen foreslår følgende komite for videre arbeid:

 • Grete Ludvigsen, leder, velges for 2015-2016, næringssjef L.K.
 • Jan Tommy Svebakk, velges for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.
 • Steinar Husbyn, valgt for 2014-2015, kultur, L.K.
 • Britt Karin Hellan, velges for 2015-2016, Servicekontoret, L.K.
 • John Helge Holmen, valgt for 2014-2015, kommunalteknikk, L.K.
 • Jann Karlsen, valgt for 2014-2015, medlem Formannskapet
 • Et medlem oppnevnes av hovedsponsor
 • Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen


Vurdering:

Marsimartnan 2014 ble gjennomført i henhold til endrede planer etter bålforbud. 

Etter innspill i åpent møte i mai 2013 kom det mange gode innspill som komiteen mener at Marsimartnan 2014 har levert på. 

Før rapporten behandles er det i møte med konstituert enhetsleder for brann og redning avklart at for kommende arrangement i Marsimartnan vil det bli tillat å bruke åpen ild og fakler slik som tidligere.  Dette naturligvis avhengig av at det ikke blir ekstremsituasjon mht værsituasjon og brannfare for øvrig. Og at den største aktsomhet utvises.

ROSanalysen (vedlagt) vil bli revidert og Fakkelnattarrangementet vil bli innarbeid i dokumentet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 04.11.2014 12:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051