Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.08.14 - sak 66/14 - Regionalt pilegrimssenter Stiklestad ¬ eierskap og bidrag til drift

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref. 2014/4305
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 66/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 25.000 og gir et årlig driftstilskudd fra 2015 på kr 50.000.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

 1. Virksomhetsplan for: Regionalt pilegrimssenter Stiklestad - moderne mennesker i Olav den helliges fotspor langs eldgamle stier PDF
   
 2. Invitasjon til å bli deleier av og bidragsyter til regionalt pilegrimssenter Stiklestad PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Regionalt pilegrimssenter, Stiklestad, har vært et utviklingsprosjekt med oppstart 1.9.2012. Prosjektet har avslutning 30. april 2015.

I prosjektperioden har senteret vært bemannet med
              50% stilling 1.9.12-31.5.13
            100% stilling 1.6.13-31.12.13
              50% stilling 1.1.14-30.4.15 

Senteret har i prosjektperioden hatt et totalbudsjett på 3,8 mill og var finansiert av:
            NTFK                                                1.350.000
            Verdal Kommune                               400.000

            Innovasjon Norge                               100.000
            SØT-prosjektet                                   100.000
            Sør-Innherad kirkelige fellesråd      1.616.000
            Stiklestad Nasjonale Kultursenter      100.000
            Øvrige kommuner, inkl. Levanger     240.000

Levanger kommune har bidratt med kr 90.000 fordelt over 3 år til dette prosjektet. Beløpet er belastet næring.

Det planlegges nå permanent regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Det søkes i den forbindelse om eierskap samt bidrag i drift for senteret fra 1.5.2015. 

Pilegrimssenteret er planlagt organisert som et aksjeselskap der kommunene og flere andre aktører inviteres til å bli eiere og bidragsytere med følgende fordeling på eiere og bidragsytere:

Eierfordeling:

 • Verdal kommune                                                kr. 50 000 (21,7%)
 • Stiklestad nasjonale kultursenter                        kr. 37 500 (16,3%)
 • Privat næringsliv                                                 kr. 30 000 (13%)
 • Levanger kommune                                            kr. 25 000 (10,9%)
 • Grong Kommune                                                kr. 12 500 (5,4%)
 • Snåsa kommune                                                  kr. 12 500 (5,4%)
 • Steinkjer kommune                                             kr. 12 500 (5,4%)
 • Stjørdal kommune                                               kr. 12 500 (5,4%)
 • Frosta kommune                                                  kr. 12 500 (5,4%)
 • Malvik kommune                                                kr. 12 500 (5,4%)
 • Nidaros bispedømmeråd                                      kr. 12 500 (5,4%)


Tilskuddsgivere som er invitert til å delta.
Første år:

Tilskudd fra Nasjonalt pilegrimssenter

450 000

Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

337 500

Tilskudd fra Verdal kommune

150 000

Tilskudd fra Levanger kommune

75 000

Tilskudd fra Grong, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Frosta og Malvik kommuner
(kr. 50 000 pr. år)

225 000

Tilskudd fra Stiklestad nasjonale kultursenter

112 500

Tilskudd fra SÖT-prosjektet

75 000

Tilskudd fra Nidaros bispedømmeråd

37 500

Tilskudd fra det private næringsliv

15 000

Egne inntekter

22 500

Totalt

1 500 000

Videre søkes det Levanger om driftstilskudd for 2016 på kr 100.000, kr 103.000 for 2017 og kr 106.900 for 2018. 

Prosjektleder Kjartan Bergslid har hatt møter med alle de inviterte kommuner om finansiering.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har svart på invitasjonen med at de ikke vil verken eie eller være med i drift av det regionale Pilegrimssenter. Derimot har NTFK invitert til at senteret jobber med prosjekter innen kultur–og naturbasert reiseliv som vil bli støttet av RUP-midler fra NTFK.

Nasjonalt pilegrimssenter, som blir den største tilskuddsyter til driften forutsetter at kommunene langs leden deltar i dette spleiselaget.

Det vises for øvrig til vedlagte virksomhetsplan for pilegrimssenteret.

Vurdering:

Satsing på og besøk av pilgrimmer som turister er økende i Norge som i andre land.

St. Olavsledens pilegrimsrute som går gjennom Levanger opplever økende besøk.

Tilrettelegging med hjelp til utvikling av næringsaktører med tilbud til pilegrimer har vært betydelig også i Levanger. Dette bl.a. gjennom SÖT-prosjektet (SÖT=Sundsvall-Östersund-Trondheim) og gjennom det regionale pilegrimssenteret.

Etableringen av en alternativ ytre led gjennom Levanger by er ferdig sommeren 2014 og vil gi ytterligere økt besøk av pilgrimmer som turister i Levanger kommune. 

Et regionalt pilegrimssenter i vår region vil ha betydning også for Levanger.

Kommunene har det formelle ansvaret for vedlikehold, rydding og merking av pilegrimsledene i Norge. Kommunen har behov for:

 • Ressurser som har et hovedfokus på vedlikehold av pilegrimsleden
 • Ressurser som kan rekruttere frivillige lag og organisasjoner til å utføre  vedlikeholdsarbeidet på en rimelig måte
 • Ressurser som kan bidra til å markedsføre pilegrimsledene
 • Initiativ som kan skape nye arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet.


Et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad skisserer å ta dette arbeidet.

Næringsaktører langs ledene har behov for en felles kanal for å nå ut med sine tilbud. Dette tilbudet vil nå ivaretas ved at senteret samarbeider med næringsaktører, og når ut med sin portal www.stolavsleden.com. Den vil, sammen med øvrige sosiale medier, vedlikeholdes og utvikles av det regionale pilegrimssenteret. I tillegg vil synlighet på relevante reiselivsmesser og friluftsmesser muliggjøres gjennom denne finansiering.  

Hovedarbeid for pilegrimssenteret vil bli:

 • Skape innhold i pilegrimsvandringer
 • Mottak av pilgrimmer
 • Markedsføring
 • Vedlikehold av ledene
 • Bygge bedriftsnettverk 


Levanger kommune vil ha nytte av at det etableres og drives et regionalt pilegrimssenter på Stiklestad. Senteret vil være en viktig brikke i det regionale og nasjonale pilegrimsarbeidet framover. Nord-Trøndelag har en unik plass i pilegrimsarbeidet gjennom dødsstedet til Hellig Olav som et viktig pilegrimsmål. Stiklestad vil være det sjette regionale pilegrimssenteret som etableres. 

Gjennom at det tilbys et godt innhold i vandringene, et godt mottak for pilegrimene, god markedsføring, vedlikehold av pilegrimsledene og bedriftsnettverk for næringsaktørene langs leden, har det nye senteret gode muligheter til å bli en drivkraft i en reiselivssatsing der trøndersk åndelighet, natur, kultur, historie og gjestfrihet gir moderne mennesker livgivende opplevelser.

Ettersom pilegrimsledene fra Stiklestad til Trondheim går gjennom så store deler av Levanger kommune finner rådmannen det naturlig at kommunen er villig til å gå inn som medeier av senteret og at en tegner seg for en aksjekapital på 25 000 som forespurt. Aksjekjøpet kan finansieres av ubundet investeringsfond. 

Når det gjelder framtidige driftstilskudd er det vanskelig å tilrå at en skal forplikte seg i den størrelsesorden en er bedt om (75 000 i 2015, 100 000 i 2016, 103 000 i 2017 og 106 900 i 2018). Ut fra anslått behov for vedlikehold og markedsføring av ledene gjennom vår kommune tilrås at en signaliserer vilje til å være med på 50 000 hvert år.

Ettersom det dreier seg om kjøp av aksjer og forpliktelser for senere år må saken gå til kommunestyret for endelig behandling.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.08.2014 15:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051