Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.08.14 - sak 63/14 - Kommunereformen - skisse til prosess for videre arbeid i Levanger kommune

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2014/5472
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.08.14 63/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet slutter seg til den skisserte framdriften for arbeidet med kommunereformen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapet hadde en foreløpig drøfting i forhold til den varslede kommunereformen i sitt møte 25.06.14. Konklusjonen på drøftingen ble at rådmannen ble anmodet om å legge fram en startskisse for det videre arbeidet i formannskapets møte 13. august.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

nettsidene til fylkesmannen i Nord-Trøndelag står følgende:

Regjeringen styrker lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Høsten 2014 blir alle landets kommuner invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene.

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati


Regjeringen tar sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner våren 2015. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak. Målet er deretter å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur. 

Fylkesmennene fikk også et eget oppdragsbrev i forhold til kommunereformen i sommer. Det fremgår tydelig av dette brevet at alle kommunene har en plikt til å diskutere og vurdere sammenslåing med andre kommuner, såkalt «utredningsansvar». Alle kommunestyrene skal ha gjort vedtak basert på en slik utredning innen våren 2016, men det legges opp til to ulike løp for kommuner avhengig av hvor langt man har kommet i prosessene.

For kommuner som har startet prosessene tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå senest i løpet av våren 2016 gjennom en kongelig resolusjon. Et nasjonalt vedtak forutsetter at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommunene. Dernest må departementet vurdere om den foreslåtte sammenslutningen er i tråd med hovedmålene for reformen.

Kommunale vedtak som ikke er i tråd med målene i reformen, eller vedtak om sammenslåing som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke, kan ikke avgjøres ved kongelig resolusjon. Disse vedtakene må da vente til departementet fremmer en proposisjon om en helhetlig kommunestruktur våren 2017.

Grafisk er tidsplanen for kommunereformen framstilt slik, bl.a på kommunereformen.no:

Klikk for større figur

Det vil bli utarbeidet verktøy som fylkesmennene og kommunene skal kunne bruke i sine drøftinger. I Nord-Trøndelag har fylkesmannen varslet at man vil samarbeide tett med KS om arbeidet med kommunereformen i vårt fylke. 

Vurdering:

Selv om fylkesmennene vil ha et hovedansvar for å trekke i gang prosesser og bidra til analyser som kan gi grunnlag for lokale drøftinger om ny kommunestruktur, kan det være gode grunner for at kommunene selv starter egne drøftinger, slik 110 av landets kommuner allerede har gjort i følge kommunal rapport.

For Levanger (og Verdal) er det et ekstra behov for å starte prosessene med sikte på å finne den framtidige kommunestrukturen fordi samkommune som har vært vår strategi på å løse oppgaver på tvers av kommunegrensene, vil bli avviklet som en del av reformen. Det vil være viktig å få avklart så tidlig som mulig om det er muligheter for å beholde de fagmiljøene som er bygd opp i fellesskap innen en framtidig ny og større kommune eller om en ser for seg andre strukturer. Det antas å være spesielt krevende å rekruttere til ledige stillinger i samkommunen før dette er avklart nærmere.

Basert på de foreløpige drøftingene i formannskapet har rådmannen i sommer arbeidet med å sette sammen noen bakgrunnsdata knyttet til geografi, folketall, arbeidsmarked og næringsstruktur i Levanger og våre nabokommuner. Dette kan benyttes til en foreløpig drøfting i kommunestyrets temamøte 17.9. Hensikten med slik drøfting må være å avklare hva de folkevalgte i Levanger ser for seg som ønskelig kommunestruktur for å møte morgendagens oppgaver.

Om drøftingene i kommunestyret skulle åpne opp for at en vil ta initiativ i forhold til sammenslåing med andre kommuner er det nødvendig med samhandling med disse. Det vil ikke være unaturlig at kommunestyret ber ordføreren ta et initiativ til et møte med alle ordførere/rådmenn i søndre del av Nord-Trøndelag. Dette bør i så fall koordineres med fylkesmann/KS.

Jeg ser for meg følgende mulige framdrift:

13.8.14          Formannskapet får presentert et foreløpig faktagunnlag og kan eventuelt bestille mer bakgrunnsmateriale til temamøtet i kommunestyret.

17.9.14          Temamøte i kommunestyret som munner ut i mandat for ordføreren videre prosess.

Høst 14          Politisk og administrativ ledelse i Levanger møter tilsvarende i andre aktuelle kommuner for å avklare hvilke alternativer det er aktuelt å utrede videre og så starte felles utredning med mulige samarbeidspartnere.

Gangen videre vil ha to alternativer

Alternativ 1.

Avgjørelse ved Kongelig res. våren 2016

Dersom det viser seg å være oppslutning om få og klare alternativer kan disse utredes våren 2015 og innbyggerne høres f.eks i forbindelse med kommunestyrevalget i september og vedtak om ny kommunestruktur kan fattes i kommunestyret senere på høsten i 2015.

Alternativ 2.

Avgjørelse ved Stortingsbehandling juni 2017

Dersom det ikke utkrystalliseres lokale løsninger som kan behandles høsten 2015, må en bruke hele 2015 på utredning og ha innbyggerdialog i 2016 og fatte endelige vedtak lokalt høsten 2016. Dersom det ikke er oppslutning om endringer som berører Levanger vil regjeringa likevel kunne foreslå dette overfor Stortinget, men det anses lite sannsynlig med den størrelsen vi har.


Det er veldig greit om formannskapet og kommunestyret tar stilling til om en ønsker å komme i fase 1 eller fase 2. Uansett er ikke dette noe Levanger kommune ensidig kan avgjøre da det er en forutsetning med likelydende vedtak i alle kommunene som evt tenker å slå seg sammen.  

Rådmannen vil presentere foreløpig faktagrunnlag i møtet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.08.2014 15:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051