Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 13.08.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 13.08.2014
Tid: kl. 13:00 - 14:55

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene ( 0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 61/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 62/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 63/14 Kommunereformen - skisse til prosess for videre arbeid i Levanger kommune utredning vedtak
PS 64/14 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Prosjektrapport utredning vedtak
PS 65/14 Avvikling av samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger utredning vedtak
PS 66/14 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad utredning vedtak
PS 67/14 Marsimartnan 2014 - rapport og økonomisk oversikt utredning vedtak
PS 68/14 Strategisk prosess Filmfabrikken - søknad om midler til prosjektledelse utredning vedtak
PS 69/14 Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og konfliktrådet: Ungdomsoppfølging - ungdomsstraff utredning vedtak
PS 70/14 Lik og likskap. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes  sv  vara  v/sv  Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Anette B. Dalheim SLT-koordinator Levanger/Verdal  

 

Anne Grethe Hojem (AP) stilte spørsmål angående administrasjonens oppfølging av vedtak i f-sak 50/14 «Gågate 2014».

Rådmannen besvarte spørsmålet.

 

Anne Grethe Hojem (AP) stilte spørsmål angående inngåelse av makeskiftavtale i høringsperioden i høringssak «Detaljregulering Sjøgata 33, gnr/bnr 315/114, 288, 333.».

Rådmannen besvarte spørsmålet.

 

 

PS 61/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

        Til toppen av siden

 

 

PS 62/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 25. juni 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 25. juni 2014 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 63/14 Kommunereformen - skisse til prosess for videre arbeid i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Hanne Ihler Toldnes  (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Faktagrunnlaget som presenteres må inneholde en klar presisering/definisjon på begrepet lokaldemokrati.
  • Hva er et lokaldemokrati?
  • Hva kjennetegner et velfungerende lokaldemokrati?
  • Hva menes med et styrket lokaldemokrati?
 • Faktagrunnlaget må inneholde/vise klare eksempler og konkrete forslag på hvordan reformen med tiltakene som følger, vil styrke lokaldemokratiet.


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Toldnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Formannskapet slutter seg til den skisserte framdriften for arbeidet med kommunereformen.

 • Faktagrunnlaget som presenteres må inneholde en klar presisering/definisjon på begrepet lokaldemokrati.
  • Hva er et lokaldemokrati?
  • Hva kjennetegner et velfungerende lokaldemokrati?
  • Hva menes med et styrket lokaldemokrati?
 • Faktagrunnlaget må inneholde/vise klare eksempler og konkrete forslag på hvordan reformen med tiltakene som følger, vil styrke lokaldemokratiet.
          Til toppen av siden

 

 

PS 64/14 Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger - Prosjektrapport

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Prosjektrapport for Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger med bakgrunn i inngått Partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Riksantikvaren og Levanger kommune, tas til etterretning.
 2. Eventuell videreføring og igangsetting av prosjekter tas opp til vurdering i økonomiplan for 2015 – 18.
          Til toppen av siden

 

 

PS 65/14 Avvikling av samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Den rollen Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger har hatt overføres til Levanger Næringsforum AS, og samarbeidsutvalget avvikles.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 66/14 Regionalt pilegrimssenter Stiklestad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 25.000 og gir et årlig driftstilskudd fra 2015 på kr 50.000 i 3 år.

Avstemning:

Heieraas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune går inn som medeier i Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS med kr 25.000 og gir et årlig driftstilskudd fra 2015 på kr 50.000 i 3 år.
        Til toppen av siden

 

 

PS 67/14 Marsimartnan 2014 - rapport og økonomisk oversikt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2014 godkjennes.
  Årets underskudd, kr 134.642 inndekkes slik:
  Bruk av tidligere års fond for Marsimartnan                                        Kr 95.052
  Merforbruk som belastes regnskapet for 2014 (ansvar 1000)              Kr 39.590
   
 2. Som ny hovedkomite velges:
  Grete Ludvigsen, leder, velges for 2015-2016, næringssjef L.K.
  Jan Tommy Svebakk, velges for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.
  Steinar Husbyn, valgt for 2014-2015, kultur, L.K.
  Britt Karin Hellan, velges for 2015-2016, Servicekontoret, L.K.
  John Helge Holmen, valgt for 2014-2015, kommunalteknikk, L.K.
  Jann Karlsen, valgt for 2014-2015, medlem Formannskapet
  Et medlem oppnevnes av hovedsponsor
  Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen
    
 3. Hovedkomiteen oppnevner egen komité for fakkeltoget
          Til toppen av siden

 

 


PS 68/14 Strategisk prosess Filmfabrikken - søknad om midler til prosjektledelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det bevilges kr 100.000,- til å utarbeide strategiplan for Filmfabrikken for bygg, areal, innhold og mulige satsingsområder. Planen skal ha en horisont på 2015-2018.
        Til toppen av siden

 

 

PS 69/14 Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og konfliktrådet: Ungdomsoppfølging - ungdomsstraff

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune inngår samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Nord-Trøndelag om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.
        Til toppen av siden

 

 

PS 70/14 Lik og likskap. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.08.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune slutter seg til Gravferdsavgiftsutvalgets innstilling av den 03.03.2014 som fremgår av NOU 2014:2.
 2. Det forutsettes at kommunene får kompensert reelle merkostander og inntektsbortfall ved endringer i betaling for kremasjon og endringer i forhold til betaling for feste av graver.
          Til toppen av siden
Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 13.08.2014 15:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051