Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 12.12.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00-13:30

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 114/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. november 2012 protokoll vedtak
PS 115/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 116/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Hilde Skavdahl utredning vedtak
PS 117/12 Fergesambandet Hokstad - Levanger. Innspill til utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling utredning vedtak
PS 118/12 Leie av Løa - Avtale med HiNT utredning vedtak
PS 119/12 Vann og avløpsgebyr 2013 utredning vedtak
PS 120/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf - forfall
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Ina Helen Kollerud ap varamedlem ap/krf x Anne-Grethe Hojem
Edvard Øfsti ap varamedlem ap/krf x Astrid Juberg Vordal
Alf Magnar Reberg sp varamedlem sp x Hans Heieraas

           

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef 

 

PS 114/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. november 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.12.2012

Forslag i møte:
Formannskapets protokoll fra møte 28. november 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapets protokoll fra møte 28. november 2012 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 115/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.12.2012

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til rådet i Krogstads permisjonsperiode velges: Karl Meinert Buchholdt.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapets vedtak i sak 94/12, på valg av Einar Vandvik som fast medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger, oppheves.

Som nytt medlem til rådet i Krogstads permisjonsperiode velges: Karl Meinert Buchholdt
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 116/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Hilde Skavdahl

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.12.2012

Forslag i møte:
Arild Børseth (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nina Elisabeth Berget velges som 1. vara til plan- og utviklingskomiteen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Hilde Skavdahl gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Nina Elisabeth Berget velges som 1. vara til plan- og utviklingskomiteen.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 117/12 Fergesambandet Hokstad - Levanger. Innspill til utvidet åpningstid gjennom økt brukerbetaling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune støtter Ytterøyutvalgets forslag om økt brukerbetaling på 10 – 15% for å oppnå utvidet åpningstid.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 118/12 Leie av Løa - Avtale med HiNT

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.12.2012

Forslag i møte:
Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 4:
Det forutsettes at leie av Løa ikke påfører kommunen økte utgifter totalt sett.  Utgiftene inndekkes med leieinntekter fra andre lignende utleieforhold.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Rebergs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om leie av Løa med HiNT til kr. 500,- pr. time og 1360 timer pr. år og ellers som beskrevet i saksframlegg.
  2. Leiepris Løa for lag og organisasjoner settes til kr. 250,- pr. time.
  3. Trønderhallen KF får ansvaret for tilsyn, renhold og utleie av Løa.
  4. Det forutsettes at leie av Løa ikke påfører kommunen økte utgifter totalt sett.  Utgiftene inndekkes med leieinntekter fra andre lignende utleieforhold.
            Til toppen av siden


 

 

PS 119/12 Vann og avløpsgebyr 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. De vedlagte beregninger for avløp for årene 2008 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2013.
  2. De vedlagte beregninger for vann for årene 2008 -2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrenes størrelse i 2013. 
            Til toppen av siden


 

 

PS 120/12 Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2012 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.12.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2012 endres i samsvar med vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å plassere prosjektene på riktig Kostrafunksjon.
        Til toppen av siden


Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 12.12.2012 13:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051