Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 11.12.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 - 13:40

Sakliste som PDF   -   Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 99/13 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 100/13 Fritak fra politisk verv - Line Thorsen utredning vedtak
PS 101/13 IL Aasguten - søknad om økonomisk støtte til sanitæranlegg ved Stokkvola Tusenårssti utredning vedtak
PS 102/13 Veg og bane Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer utredning vedtak
PS 103/13 Amortiseringstid pensjonsforpliktelser - høringsuttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 104/13 Budsjettjustering 2013 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Musum frp varamedlem 1 frp Hans Aalberg

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  

  
Orientering:

 

 

PS 99/13 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.12.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 27. november 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 27. november 2013 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

PS 100/13 Fritak fra politisk verv - Line Thorsen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.12.2013

Forslag i møte:

Jann Karlsen (krf) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til kontrollutvalget velges: Erling Dalen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Line Thorsen fritas som medlem av Levanger kontrollutvalg for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til kontrollutvalget velges: Erling Dalen
Til toppen av siden

 

 

PS 101/13 IL Aasguten - søknad om økonomisk støtte til sanitæranlegg ved Stokkvola Tusenårssti

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.12.2013

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (v) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. IL Asguten innvilges en støtte på kr. 30.000,- til bygging av sanitæranlegg ved Stokkvola Tusenårssti
 2. Beløpet, Kr. 30.000,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000, diverse overføringer og tilskudd.


Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. IL Asguten innvilges en støtte på kr. 30.000,- til bygging av sanitæranlegg ved Stokkvola Tusenårssti
 2. Beløpet, Kr. 30.000,-, belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000, diverse overføringer og tilskudd.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 102/13 Veg og bane Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.12.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune slutter seg til at det gjennomføres et forprosjekt for samordna utbygging av bane og veg på strekningen Åsen - Steinkjer. Forprosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av 2014. Forprosjektet skal omfatte:
  - Linjeanalyse og mulighetsstudie
  - Vurdering av videre planleggingsbehov og plantyper 
  - Prioritering av strekninger
  - Aktuelle finansieringsløsninger
 2. Levanger kommune bidrar med administrative ressurser samt et pengebidrag på 50 000 kroner
 3. Beløpet dekkes over næringskapitelet
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 103/13 Amortiseringstid pensjonsforpliktelser - høringsuttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.12.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Maksimal amortiseringstid for pensjonsforpliktelser oppstått i 2014 eller senere begrenses til maksimalt 7 år
 2. Det forventes at departementet bidrar til en snarlig avvikling av det akkumulerte premieavviket gjennom inntektssystemet slik at kommunene også i de kommende årene kan yte gode velferdstjenester til innbyggerne
  Til toppen av siden

 

 

PS 104/13 Budsjettjustering 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.12.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett nedjusteres med samlet kr. 139.800.000,- jfr. nedenforstående oversikt.
 2. Momskompensasjon for investeringer i driftsbudsjettet nedjusteres med kr. 20.000.000,-.
 3. Budsjettert overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet justeres ned med kr. 17.240.000,-
 4. Budsjettert avdrag på lån i driftsbudsjettet justeres ned med kr. 3.600.000,-
 5. Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 840.000,-.
 6. Det overføres kr. 150.000,- fra drift til investering til dekning av kjøp av bil ved Innvandretjenesten. Dekning finnes innenfor enhetens budsjettramme for 2013.
 7. Det tas ikke opp ytterligere lån i 2013. Eventuelle ubrukte lånemidler ved årets slutt forutsettes benyttet til senere års investeringer.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 11.12.2013 14:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051