Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.03.15 - sak 22/15 - Kommunereformen - status og organisering av videre arbeid i Levanger

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2014/5472 - /034
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.03.15 22/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Beskrivelse av status for arbeidet med kommunereformen tas til orientering
 2. Utredningsarbeidet organiseres som foreslått med rådmannen som prosjektansvarlig.
 3. Som lokal styringsgruppe for prosjektet oppnevnes:
 • Administrasjonsutvalgets medlemmer
 • Representant for de grupperingene i kommunestyret som ikke er representert i formannskapet/administrasjonsutvalget
 • 2 representanter fra ungdomsrådet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyresak 62/14 den 17.12.14 hvor følgende ble vedtatt:

1. Levanger kommune ønsker at følgende alternativer til ny kommune utredes:


2. Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet. Ordfører og rådmann tar initiativ mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger.

3. Ungdom skal være med i utredningsprosessen.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Etter at kommunestyret i Levanger vedtok utredningsalternativer i sitt møte 17.12.2014 har også de øvrige kommunene i regionen fattet sine vedtak. 

Kommunestyret i Stjørdal har fattet slikt vedtak:

Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med kommunestrukturreformen:

A – Værnesregionen dvs. Frosta, Malvik, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal

B – Værnesregionen samt Levanger / Verdal

Det legges fram et såkalt 0-alternativ for kommunestyret. DVS. at Stjørdal kommune består som egen kommune, med en videreføring av dagens gode samarbeid i Værnesregionen.

Det gjennomføres samtaler med de kommuner som kommunestyret velger skal legges til grunn for geografisk retningsvalg, innen 1.juni 2015.

Sak om videre framdrift med kommunereformen legges frem til politisk behandling i juni 2015.

Frosta kommunestyre har vedtatt dette:

1.      Frosta kommune ønsker å møte kommunereformens utredningsansvar ved å utrede følgende alternativer:

a)     Frosta som egen kommune

b)     Frosta sammen med kommuner i Værnesregionen

c)     Frosta sammen med kommuner nordover, eventuelt i kombinasjon med kommune(r) i alternativ b.

2.      Det er en forutsetning at den/de kommunene en ønsker å utrede sammenslåing med er interessert i det samme. Før endelig mandat for utredningsarbeidet behandles må det derfor avklares med de øvrige kommuner om de ønsker å delta i utredningsarbeidet. Ordfører og rådmann tar initiativ til prosesser mot de øvrige kommunene i regionen med sikte på å få avklart interessen for felles utredninger på sammenfallende alternativer.

3.      Frosta kommune er prinsipielt positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningene.

 

Verdal kommunestyret har vedtatt:

 1. Verdal kommune ønsker å møte kommunereformens utredningsansvar bredt. Utredning av flere alternativer vil gi bredt kunnskapsgrunnlag og mulighet for å se alternativer for langsiktig god samfunnsutvikling.
 2. Verdal kommune vil utrede alternativet å være egen kommune, som i dagens kommunestruktur, i saksframstillingen benevnt «nullalternativet».
 3. Verdal kommune ser det som naturlig å utrede kommunesammenslåing tuftet på eksisterende kommunesamarbeid mellom Levanger og Verdal, benevnt «naboalternativet sør».
 4. Verdal kommune ønsker å utrede kommunesammenslåing med Inderøy kommune, benevnt «naboalternativet – nord». 
 5. Verdal kommune ønsker å utrede sammenslutningen Verdal, Levanger og Stjørdal, benevnt «alternativet komplementær». Kommunen er positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningen.
 6. Verdal kommune ønsker å utrede sammenslutningen Verdal, Inderøy og Steinkjer. Kommunen er positiv til andre kommuners eventuelle tilknytning til utredningen.
 7. Verdal kommune er prinsipielt positiv til deltakelse i andre initiativ til utredninger.
 8. Ordfører og rådmann gis mandat til å initiere prosesser med øvrige kommuner for å undersøke muligheter og søke å berede grunnlag for å gå videre med utredningsalternativene.


Inderøy kommunestyre har vedtatt følgende utredningsalternativer:


Etter vedtakene i alle aktuelle kommunestyrer har Levanger følgende muligheter:


De to siste er ikke i samsvar med vedtak i Levanger kommunestyre den 17.12.14 som jo har med Levanger – Stjørdal (evt også med Frosta og/eller Verdal).  

Fylkesmannen er tildelt en sentral rolle i når det gjelder kommunereformen. Foruten å sørge for at alle kommunene kommer i gang med sine utredningsprosesser vil han ha ansvar for å oppsummere og tilrå nye kommunestruktur i det enkelte fylket høsten 2016 etter at alle kommunene har fattet sine vedtak senest i juni samme år.

Den 20. januar var så kommunene invitert til prosjektledersamling på Steinkjer. De aller fleste rådmenn i fylket var til stede. Presentasjonene fra samlingen finnes på fylkesmannens sider, her

Fylkesmannen har også laget en oversikt over status for kommunereformen i fylket pr 12.02. Denne er også tilgjengelig på nett.

Selv om bestillingen fra det enkelte kommunestyret til sin rådmann varierer noe, vil det i stor grad være samme utredning eller i alle fall samme type utredning. Og det er fornuftig å samkjøre seg slik at en arbeider rasjonelt. Rådmennene fra Steinkjer til Stjørdal har derfor etablert et nettverk der vi samkjører arbeidet. Første møte var i Verdal den 30.januar mens andre møte er avtalt til 5. mars i forbindelse med en kommunekonferanse i Trondheim. En satser på å ha en felles pool av ressurspersoner som kan bidra i utredningsprosessene.

Siste frist for kommunestyrene til å fatte vedtak om ny kommunestruktur er som kjent juni 2016.

I samarbeid med de øvrige rådmennene i regionen har jeg tegnet ut følgende prosesskart:

Prosesskart - klikk for større utgave

Før jeg kommer tilbake til konkret mandat for utredningene som må skje sommeren 2015 bør en ta standpunkt til organiseringen av arbeidet lokalt.

Vurdering:

Arbeidet med å forberede et godt grunnlag for den beslutningen kommunestyret skal ta i løpet av våren 2016 vil etter min vurdering være den viktigste enkeltsaken rådmannen skal legge fram på flere tiår. 

Vi har gode erfaringer med å organisere større utrednings- og endringsprosesser med å bruke Innovasjon Norge sin metodikk for prosjektarbeid. Den såkalte PLP-metodikken.

En mulig organisering vil da kunne være slik:

En mulig organisering vil da kunne være slik - klikk for større utgave

Etter PLP-metodikken er styringsgruppens viktigste oppgave er å bidra til

at prosjektet får de ressursene det trenger, gi råd i problemstillinger prosjektansvarlig tar opp, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og følge opp egne beslutninger. Styringsgruppen representerer oppdragsgiver, men tar ingen formelle beslutninger i prosjektet.

Prosjektansvarlig (PA) utnevnes av oppdragsgiver og får mandatet av oppdragsgiver. Prosjektansvarlig utnevner prosjektleder og er normalt styringsgruppens leder. Prosjektansvarlig har det totale prosjektansvaret. Prosjektansvarlig er den som setter i gang, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg.

Dersom formannskapet vedtar denne organiseringen vil det være naturlig å samle prosjektgruppen til møte i april hvor status gjennomgås nærmere. Videre at mandat for prosjektet behandles.

Når det gjelder punktet i kommunestyrevedtaket av 17.12 om at ungdom skal være med i utredningsarbeidet vil dette delvis bli imøtekommet med å gi ungdomsrådet 2 representanter plass i styringsgruppen. I tillegg har vi innledet dialog med Ungt Entreprenørskap om et opplegg som skal «engasjere og involvere framtidas innbyggere til å bidra til framtidas kommune» slik det skrives på nettsiden.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.03.2015 07:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051