Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 10.04.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg.
Tid: kl. 13:00 - 13:40 (etter administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF   -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 20/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. mars 2013 protokoll vedtak
PS 21/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 22/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Kristin Nordahl utredning vedtak
PS 23/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Kristin Vinne utredning vedtak
PS 24/13 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2013 utredning vedtak
PS 25/13 Tapas Restaurant Levanger v/ Aridany Betancor Hernandez - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 utredning   vedtak
PS 26/13 Godkjenning ny selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS  utredning  vedtak
PS 27/13 Prosjekt for utarbeiding av kommundelplan for helse og omsorg i Levanger kommune - valg av formannskapets representanter til styringsgruppa  utredning  vedtak
PS 28/13 Kloakkanlegg 1999-2012 - Avslutning av regnskap  utredning  vedtak
PS 29/13 Endring i kommunestruktur - forventninger og krav - Uttalelse fra Levanger kommune  utredning  vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  


Merknader:

Møtestart for formannskapets møte 8. mai 2013 settes til kl. 09.00.

Anne-Grethe Hojem stilte spørsmål om presseoppslag angående tidspunkt for utbygging av demensavdeling på Staup.

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Astrid Juberg Vordal stilte spørsmål om presseoppslag angående salg av Gjemble barnehage.

Rådmannen besvarte spørsmålet.
 Til toppen av siden

 

 

PS 20/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. mars 2013.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 6. mars 2013 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 6. mars 2013 godkjennes.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 21/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Kristin Nordahl

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag:

Nytt medlem i plan- og utviklingskomiteen: Nina Elisabeth Berget
Trafikksikkerhetsutvalget: nestleder rykker opp og nytt medlem: Ingvill Berg Fordal
Styret for Skognhallen - vara: Ingvill Berg Fordal

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Lill Kristin Nordahl innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Ivan Sundal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Nina Elisabeth Berget

Som ny leder til trafikksikkerhetsutvalget velges: Kjell Olav S Einarsve. Nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget: Ingvill Berg Fordal

Som ny vara til styret for Skognhallen (kommunens representant) velges: Ingvill Berg Fordal
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 23/13 Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Kristin Vinne

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag:

Ny nestleder i klagenemnda: Fatima Hot
Skogn Barne og ungdomsskole, samarbeidsutvalget, ny vara: Ingunn Skei
Styret for Levanger vel: Fatima Hot

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Hilde Kristin Vinne innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Som ny nestleder til klagenemnda velges: Fatima Hot

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget for Skogn BU velges: Ingunn Skei

Styret for Levanger vel: Fatima Hot
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 24/13 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Jann Karlsen ba om vurdering av sin habilitet. Karlsen ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil. Karlsen fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Hans Aalberg ba om vurdering av sin habilitet. Aalberg ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Søker 09 Levanger Musikkforening innvilges kr. 10.000,-. Samlet beløp utvides tilsvarende.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Søker 19 Skogn IL Håndball innvilges kr. 10.000,- som tilskudd til nytt utstyr i Skognhallen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

3

St Olavsloppet

20 000

5

Frol IL, friidrett

10 000

8

Arbeidsgruppe for ny altertavle i Levanger kirke

50 000

10

Levanger Håndballklubb, J 16

10 000

12

Levanger videregående skole

20 000

13

Barnas Verdensdager

5 000

16

Cats i Levanger

10 000

18

Levanger Fotballklubb, G 19

10 000

21

Mule skolekorps

10 000

23

Levanger Barne – og Ungdomskorps

10 000

24

Sluttspillalliansen Håndball – Frol IL, LHK, Skogn IL og Spkl Nessegutten

20 000

25

Asbjørn D. K. Eklo

5 000

28

Skogn Museumslag

10 000

30

Levanger Røde Kors

20 000

31

Kulturuka i Levanger 2013

15 000

32

Norges Sjongleringsforbund

5 000

33

Levanger Ungdomsråd

10 000

35

Levanger Idrettsråd

10 000

 09

Levanger Musikkforening

10 000

 19

Skogn IL, Håndball

10 000

 

2. Samlet beløp, kr. 270.000 belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 25/13 Tapas Restaurant Levanger v/ Aridany Betancor Hernandez - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 999 615 872 Tapas Restaurant Levanger v/ enkeltpersonforetaket Aridany Betancor Hernandez, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015.
 2. F.nr. 06.02.75, Vibeke Rothaug, og f.nr. 30.11.73 , Santiago Artiles Leon, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
   Til toppen av siden

 

 


 

PS 26/13 Godkjenning ny selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 27/13 Prosjekt for utarbeiding av kommundelplan for helse og omsorg i Levanger kommune - valg av formannskapets representanter til styringsgruppa

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (DNA) fremmet følgende forslag:

Som formannskapets representanter til styringsgruppa velges:

Anne-Grethe Hojem

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:

Som formannskapets representanter til styringsgruppa velges:

Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det vises til vedtatt mandat og organisering av prosjekt for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og omsorg.

Som formannskapets representanter til styringsgruppa velges: 

 

PS 28/13 Kloakkanlegg 1999-2012 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Regnskapet for følgende kloakk anlegg

 • Levanger renseanlegg 2
 • Småland
 • Kjønstadmarka 1
 • Ludvig Bremers veg/Ole Vigs veg
 • Åsen, 2. etappe
 • Hammerøyvegen
 • Tistelvegen
 • Middelfarts veg
 • Elberg
 • Skånes-Rinnleiret
 • Fagerstrandvegen
 • Munkeby
 • Pumpestasjon Hoklingen
 • Åsen ved samfunnshuset
 • Overbygg pst Lian og pst Hyllbærvegen
 • Holsandlia, etappe 4
 • Ulve rehabilitering
 • Olav Rees veg
 • Halsanvegen


avsluttes med utgifter på kr. 62.876.691,76 og et samlet overskudd på kr. 4.404.252.

Overskuddet brukes til separering/utskifting av avløpsledninger i 2013.
      Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/13 Endring i kommunestruktur - forventninger og krav - Uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.04.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommunes gir følgende svar på spørsmålene, som oversendes KS Nord Trøndelag som grunnlag for samordning og videresending til KS sentralt.

KS-spørsmål:

Ved en endring i kommunestrukturen – hvilke rammebetingelser må kommunesektoren forvente/kreve fra statens side? (Mål, oppgavefordeling, økonomi, statlig organisering mv.)

Svar:

En endring i kommunestruktur må ha klare hensikter, og disse må komme tydelig fram. Forventninger om bedret kvalitet og rasjonell drift, i form av kommunestrukturendringer, må gis reelt rom for å lykkes. Det vil si at staten må være veldig tydelige på hva målene er, og samtidig gi trygghet framtidig økonomi og at eventuelle økonomiske gevinster vil bli beholdt i det lokale folkestyret. Ressurser til innovasjon og teknologiutvikling må gjøres tilgjengelig for en framtidsrettet endringsprosess.

Økonomiske og kvalitative målsettinger må avveies og tydeliggjøres mot lokaldemokratiaspektet og nærheten til lokal folkevalgt styring.

Begrepet generalistkommune og forventninger til denne må defineres på nytt. En generell endring i kommunestrukturen, hvor resultatet blir større kommuner, må gi større oppgaveportefølje, større lokalt selvstyre og mer rom for lokal politisk skjønnsutøvelse.

En strukturendring av kommunesektoren må settes i sammenheng med en større vurdering av forvaltningsnivåene totalt sett. En struktur med store kommuner må medføre endringer i det regionale nivået, spesielt fylkeskommunen. De statlige forvaltningsstrukturene, direktorater spesielt, må skaleres ned og tilpasses at større kommuner har større myndighet, større oppgaveportefølje og kompetanse. Vi vurderer at det er et stort økonomisk potensiale ved større kommuner i tilpasninger i det regionale og statlige forvaltningsapparatet.

Sammenslåing av kommuner må ikke kun følge dagens kommunegrenser og fylkesgrenser, men se på geografiske forhold og tilpasse de nye kommunegrensene til geografien.

De nye kommuner må framstå med ny kraft, økonomisk, myndighetsmessig og innholdsmessig

KS-spørsmål:

Ved en endring i kommunestrukturen – hvordan kan det legges opp til en god prosess nasjonalt og lokalt? (Jf. Landstingets forventninger til gode lokale prosesser)

Svar:

Prosessene må startes – og sees på – som helhetlige gjennom alle forvaltningsnivå, statlig-regional-kommunal. Dette er nødvendig for helhetlig tilnærming til oppgavefordeling, myndighetsfordeling og kvalitets- og økonomikrav.

KS sentralt, som kommunesektorens interesseorganisasjon, må inviteres med tidlig i prosessen for å legge rammebetingelsene for perspektiver og prosesser. De sentrale premisser, prinsipper og beslutningsprosesser må gjøres tydelig og målrettet.

Ved tvungne endringer er resultatet gitt, og da må det være rom for å beslutte lokale strukturer innenfor de fastsatte rammer.

Ved frivillige sammenslåinger må rammebetingelser og insentiver fra statens side være forutsigbare.

KS-spørsmål:

Er det særlige forhold i deres fylker som det bør tas hensyn til, og hvordan kan det gjøres?

Svar:

Nord-Trøndelag har vesentlig lavere befolkningsmengde i hver kommune enn gjennomsnittet i Norge. Det samme gjelder i forhold til andelen som bor urbanisert, som er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. Til gjengjeld er det en spredt og sterk grendestruktur, med identitet og bosettingspreferanser. Dette må det være lokalpolitisk og økonomisk handlingsrom til å vedlikeholde og drifte i den kommunale tjenesteproduksjonen, uansett valgt kommunestruktur.

Nord-Trøndelag har ikke en storby, men storbyens problematikk spredt gjennom flere kommuner over en akse fra Stjørdal til Steinkjer. Dette må håndteres med et regionalt perspektiv på tvers av kommunegrenser, og med økonomisk mulighetsrom ut over tradisjonell tildeling i inntektssystemet.

KS-spørsmål:

Hva bør KS gjøre framover? (Lokalt og sentralt).

Svar:

Det er viktig at KS bidrar til å sette premissene, markerer seg og blir offensiv, konstruktiv og «krevende» i dialogen med staten. Dette for at den endringskraften som finnes i kommunen blir tatt ut konstruktivt i prosessene. KS må bidra til at helhetsperspektivene – endringer på tvers av forvaltningsnivåene - blir ivaretatt.

KS lokalt må være en sentral innspiller til sentrale prosesser for å fremme Nord-Trøndelags perspektiver, og sørge for lokale arenaer for kommunikasjon og informasjon

Det er viktig at KS bidrar til å sette premissene, markerer seg og blir offensiv, konstruktiv og «krevende» i dialogen med staten. Dette for at den endringskraften som finnes i kommunen blir tatt ut konstruktivt i prosessene. KS må bidra til at helhetsperspektivene – endringer på tvers av forvaltningsnivåene - blir ivaretatt.

KS lokalt må være en sentral innspiller til sentrale prosesser for å fremme Nord-Trøndelags perspektiver, og sørge for lokale arenaer for kommunikasjon og informasjon

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 10.04.2013 14:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051