Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 08.10.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Frivilligsentralen, Kirkegt. 11
Tid: kl. 13:00 - 16:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 75/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte protokoll vedtak
PS 76/14 Møteplan 2015 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 77/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.09.14 utredning vedtak
PS 78/14 Økonomisk støtte for 2015 - foreløpig drøfting av kriterier for ordinære tilskudd og sponsoravtaler utredning vedtak
PS 79/14 Levanger judoklubb søker om kommunal garanti for spillemidler til rehabilitering av judohall utredning vedtak
PS 80/14 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften utredning vedtak
PS 81/14 Høringssvar på Helse Nord-Trøndelag sin Utviklingsplan 2030 utredning vedtak
PS 82/14 TV-aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - søknad om tilskudd utredning vedtak
PS 83/14 Gastropub N-63 AS _ Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1 utredning vedtak
PS 84/14 Klima og energiplan - revidering utredning vedtak
PS 85/14 Søknad om regulering av vegavgift på Vulusjøvegen i Levanger kommune utredning vedtak
PS 86/14 Gatebelysning strekningen Åsen - Hopla, forskuttering og bygging utredning vedtak
PS 87/14 Økonomirapportering 2. tertial 2014 - Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf - 02.09.14
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie  ap  vara  ap/krf  Anne Grete Krogstad 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  

 

Orienteringer:

 

PS 75/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 3. september 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 3. september 2014 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 76/14 Møteplan 2015 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Møteplan for 2015 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 77/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.09.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Driftskomiteen

Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Formannskapet

        Til toppen av siden 

 

PS 78/14 Økonomisk støtte for 2015 - foreløpig drøfting av kriterier for ordinære tilskudd og sponsoravtaler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen legger fram forslag til nye retningslinjer på bakgrunn av drøftinger i møtet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 79/14 Levanger judoklubb søker om kommunal garanti for spillemidler til rehabilitering av judohall

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Søknad fra Levanger judoklubb om garanti for tippemidler for inntil 3,5 mill etter «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014» avslås. 

Judoklubben anmodes om enten å skalere ned anlegget slik at en kommer innenfor 3 millioners grensen eller på annen måte sikrer spillemidlene.
        Til toppen av siden

 

 

PS 80/14 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endringer i valgloven og valgforskriften. 

Det vises ellers til departementets evaluering av forsøkene som ble gjennomført av en del kommuner i 2011 og 2013, med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen og dermed endret framgangsmåte for mottak av fremmede stemmer. Levanger kommune vil beklage at det ikke blir gitt anledning for alle landets kommuner til å delta i forsøket som skal videreføres ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, men forutsetter at dette blir en mulighet for alle kommunene fra 2017 dersom forsøkene er vellykkede denne gang også.
        Til toppen av siden

 

  

PS 81/14 Høringssvar på Helse Nord-Trøndelag sin Utviklingsplan 2030

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Formannskapet slutter seg til rådmannens høringsuttalelse.
        Til toppen av siden

 

 

PS 82/14 TV-aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2014 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-

Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000.
        Til toppen av siden

 

 

PS 83/14 Gastropub N-63 AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Sjøgata 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 913 500 326, Gastropub N-63 AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 01.07.2015.
 2. F.nr. 27.10.78, Ken Alfred Johansen, og f.nr. 08.02.90, Stian Schefte, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 84/14 Klima og energiplan - revidering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det startes en revisjon av klima og energiplanen for Levanger kommune. Planen bør vedtas seinest september 2015.
 2. Planen skal vedtas av Kommunestyret.
          Til toppen av siden

 

 

PS 85/14 Søknad om regulering av vegavgift på Vulusjøvegen i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for Vulusjøvegen forhøyes til følgende satser:

Turkort kr. 50,-. Årskort kr. 500,-.

Gebyr for manglende betaling settes lik det et årskort koster, kr. 500,-. 
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 86/14 Gatebelysning strekningen Åsen - Hopla, forskuttering og bygging

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune forskutterer gatebelysning på Fv. 753 fra Åsen S-hus og fram til avkjørsel Hopla til en total kostnad på 2,9 mill. kr.
 2. Forskutteringen finansieres over ubundet investeringsfond.
 3. Levanger kommune forutsetter at fylkeskommunen øker sitt beløp til 2,9 mill. kr. som ramme for prosjektet.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 87/14 Økonomirapportering 2. tertial 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.10.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 31.08.14 til etterretning
 2. Budsjettet for 2014 endres slik:
  - Gruppeansvar 130 fellesområder styrkes med 4,0 millioner kroner
  - Gruppeansvar 850 Finanstransaksjoner reduseres med 4,0 millioner kroner

         Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 16.10.2014 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051