Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.10.15 - sak 91/15 - Investeringsbudsjett 2015 - justering

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2015/6499
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.10.15 91/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2015 endres slik:

  • Økte investeringer med 150.900.000,- millioner kroner jfr. vedlagt oversikt.
  • Momskompensasjon for investeringer oppjusteres med kr. 23.600.000,-
  • Budsjetterte inntekter ved salg av tomter og mottatte avdrag på formidlingslån etc. oppjusteres med kr. 12.000.000,-
  • Bruk av fond oppjusteres med kr. 4.700.000,-
  • Samlet låneopptak økes med 110.600.000,- i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Budsjettjustering - tiltaksoversikt PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Levanger kommunes investeringsbudsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.   

Vurdering:

Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 en investeringsplan for 2015. For enkelte av de vedtatte tiltakene ser rådmannen behov for å endre budsjettet på bakgrunn av endrede forutsetninger. Disse tiltakene vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er ikke tatt med i oversikten).

Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås justert. Hovedårsaken er forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2015, eller tiltak justeres som opp ettersom kostnadene er noe høyere enn planlagt, eller på bakgrunn av de ikke var med i opprinnelig plan for 2014 (etterslep fra 2013 eller tidligere oppstart enn forventet). Det vises til kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget. Tiltak som ikke startes opp blir i all hovedsak foreslått rebevilget i 2016, og vil dermed komme med ved behandlingen av kommende økonomiplan.

De aller fleste prosjektene hvor det nå legges fram forslag til finansiering av investeringene er tidligere i 2015 behandlet som egne saker av kommunestyret. Den aller største endringen i forhold til opprinnelige planer er helsehuset på Staup hvor årets investeringer foreslås dekket med låne og momskompensasjon, og hvor senere investeringer i større grad vil bli dekket av tilskuddsordninger, jfr. K-styresak 33/15. Den andre posten med en viss størrelse er inndekning av investeringer foretatt i 2014 – denne ble behandlet samtidig som kommunens regnskap for 2014 i K-styresak 30/15.

Ved en gjennomgang av kommunens balanse er det avdekket en post på knapt 0,2 millioner kroner som er knyttet til udekkede investeringer i Levanger boligforetak. Foretaket er som kjent lagt ned og rådmannen foreslår derfor at denne posten nå dekkes inn. Gjennom flere perioder har kommunen mottatt avdrag på innvilgede formidlingslån. Disse er avsatt på bundet fond i påvente av tilbakebetaling til Husbanken. Rådmannen foreslår at det i 2015 betales tilbake 4,7 millioner kroner i ekstraordinære avdrag til Husbanken gjennom bruk av bundet investeringsfond. I tillegg forventes det at det i 2015 mottas ytterligere 8,0 millioner kroner i avdrag på formidlingslån. Disse foreslås tilbakebetalt til Husbanken i 2015.

Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering av investeringene. Denne foreslås justert nå gjennom økt momskompensasjon, økte salgsinntekter, økt fondsbruk og økt bruk av lånemidler.

En vil også i løpet av 2016 sannsynligvis måtte justere investeringsbudsjettet, og vil da justere opptak av lån i 2016 i forhold til hvor mye ubrukte lånemidler kommunen har ved utgangen av inneværende år. 

Følgende endringer foreslås:

Klikk for større tabell

Klikk for større tabell i PDF

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 08.10.2015 13:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051