Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.03.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sted: SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep (Staupslia 41, Levanger)
Tid: kl. 09:00 - Befaring, se eget program!! MERK!! Tidspunkt!
Tid: kl. 13:00 - 14:25 Formannskapsmøte (møterom hos SMISO)

Sakliste, rev 04.03.13, som PDF   -   EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF   -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 12/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 06.02.13 protokoll vedtak
PS 13/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 14/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune utredning vedtak
PS 15/13 Rasismefri sone utredning vedtak
PS 16/13 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utredning vedtak
PS 17/13 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter utredning vedtak
PS 18/13 Årsrapport 2012 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 19/13 Rovdyr i Levanger (utlagt 04.03.13) utredning vedtak 
FO 1/13 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Oppfølging av kommunestyrets vedtak – Ny behandling av reguleringsplan for Levanger sentrum tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf -  forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp -  forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie  ap varamedlem ap/krf  x  Anne-Grethe Hojem
Svein Erik Musum frp varamedlem frp  x  Hans Aalberg

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

   

Orienteringer:


Program for befaring 06.03.13 – Levanger formannskap:

09.00

Oppmøte HiNT, Møtesalen i Nylåna,Orientering v/direktør Beate Aspdal

10.00 (ca)

Nordic Harvest Mission, Orientering v/leder Håkon Fagervik

10.30 (ca)

Trøndergrønt - gulrotpakkeriet på Havna, Orientering v/Fritjof Sandstad

11.00 (ca)

Medipro AS, Orientering v/daglig leder Jan-Erik Larsen

12.00 (ca)

SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag)
Orientering v/daglig leder Gunn Anny Sletnes Haarstad

13.00

Formannskapets møte settes, møterom hos SMISO

 

 

PS 12/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 06.02.13.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra møte den 06.02.13 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte den 06.02.13 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

PS 13/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Referatsaken tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsaken tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/13 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1. januar 2013.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 15/13 Rasismefri sone

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune inngår ikke avtale med Norsk Folkehjelp og Fagforbundet for konseptet "Rasismefri sone".

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune inngår ikke avtale med Norsk Folkehjelp og Fagforbundet for konseptet "Rasismefri sone".
Til toppen av siden

 

 

 

PS 16/13 Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer.
 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc.
 3. Kompetansemidler, kr 80 000


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommunes søknad om statlige midler til styrking av kommunalt barnevern utarbeides i henhold til prioritering i vedtak i Kommunedelplan oppvekst; miljøterapeut ved ungdomsteamet og med tillegg i barneverntjenestens resultater og fristoverskridelser; 1 saksbehandlerstilling øremerket merkantile funksjoner og kompetansemidler til faglig styrking av tjenesten.

Følgende prioriteringer legges til grunn i søknaden:

 1. Stilling ved tiltaksteamet/ungdomsteamet, 100 % stilling som miljøterapeut spesielt knyttet til ungdom for å forebygge institusjonsplasseringer.
 2. Stilling som merkantil saksbehandler, i 100 % stilling. Stillingen skal ivareta funksjoner som pr i dag utføres av barnevernuratorer, så som refusjonssøknader, engasjementsavtaler, utbetalingsplaner etc.
 3. Kompetansemidler, kr 80 000
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/13 Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet Skisenter

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Søknaden om et lån kr. 2.300.000 avslås grunnet søknadens formål, kommunens egen likviditetsutvikling og faren for å skape mulig presedens for andre sammenlignbare prosjekt i kommunen
 2. Frol il kan innvilges et lån på kr 700.000 som forskottering av spillemidlene til anlegget. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas. Rentesats settes 1%-poeng høyere enn kommunens gjennomsnittlige innlånsrente.
 3. Evt. utlån finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Hans Heieraas, SP fremmet på vegne av SP/AP følgende nytt pkt. 2:

Frol il gis et lån på inntil 1,5 millioner for oppføring av skihytte ved Frolfjellet skisenter. Rådmannen bes om å lage en nedbetalingsavtale med Frol il. Det forutsettes at 700.000 tilbakebetales når tippemidlene mottas. Renten settes til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente.

Begrunnelse: Frolfjellet / Vulusjøområdet er et av kommunens viktigste utfartsområder. Å legge til rette for aktivitet der har stor almen betydning, det stimulerer til økt fysiskaktivitet for store deler av befolkningen. Frol il har tidligere vist at de er i stand til "gjøre opp" for seg. Frol il er også arrangør av store mesterskap, som hovedarrangør av NM orientering 2015. Det forutsettes at dette ikke gir presidens.

Jann Karlsen, KRF fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

Frol il innvilges et lån på kr 700.000 som forskottering av spillemidlene til anlegget. Lånet tilbakebetales i sin helhet når spillemidler mottas. Rentesats settes 1%-poeng høyere enn kommunens gjennomsnittlige innlånsrente.

Avstemning:

Rådmannens forslag pkt. 1 og 3 enstemmig tiltrådt.

Alternativ avstemming mellom forslag fra Heieraas til nytt pkt. 2 og rådmannens forslag med Karlsen's endring ble Heieraas sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Søknaden om et lån kr. 2.300.000 avslås grunnet søknadens formål, kommunens egen likviditetsutvikling og faren for å skape mulig presedens for andre sammenlignbare prosjekt i kommunen.
 2. Frol il gis et lån på inntil 1,5 millioner for oppføring av skihytte ved Frolfjellet skisenter. Rådmannen bes om å lage en nedbetalingsavtale med Frol il. Det forutsettes at 700.000 tilbakebetales når tippemidlene mottas. Renten settes til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente.
  Begrunnelse:
  Frolfjellet / Vulusjøområdet er et av kommunens viktigste utfartsområder. Å legge til rette for aktivitet der har stor almen betydning, det stimulerer til økt fysiskaktivitet for store deler av befolkningen. Frol il har tidligere vist at de er i stand til "gjøre opp" for seg. Frol il er også arrangør av store mesterskap, som hovedarrangør av NM orientering 2015. Det forutsettes at dette ikke gir presedens.
 3. Evt. utlån finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/13 Årsrapport 2012 - Levanger kommune

Rådmannens forslag til innstilling:

Årsrapport for 2012 tas til orientering.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt, V fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet ber rådmannen øke satsingen på ENØK-tiltak og ber om at det blir lagt frem en sak om dette i forbindelse med behandlingen av Økonomirapporteringen for 1 tertial 2013.

Rådmannens saksfremstilling skal inneholde fremtidige årlige satsingsbeløp på ENØK-tiltak i kommunens bygningsmasse, og innarbeides i fremtidige budsjetter og økonomiplaner.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Buchholdt's tilleggsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Årsrapport for 2012 tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 19/13 Rovdyr i Levanger

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

FO 1/13 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Oppfølging av kommunestyrets vedtak - Ny behandling av reguleringsplan for Levanger sentrum

Kommunalsjef Haugnes besvarte spørsmål. 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 06.03.2013 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051