Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.11.14 - sak 96/14 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.10.14

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 08.10.14 96/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

  1. Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester - Driftskomitéen
  2. Høring om endringer i privatskoleloven(ny friskolelov)Driftskomitéen


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8: 

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak.

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen

Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høringstittel

Dep

Utsendt

Hørings- frist

Gjennomføring av tre legemiddelforordninger i norsk rett

HOD

29.10.14

27.01.15

Høring - forvaltning av snøkrabbe

NFD

24.10.14

10.12.14

Høring av forslag til nye regler om fangstbasert akvakultur

NFD

27.10.14

08.12.14

Høring - Utkast til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

NFD

24.10.14

05.12.14

Forslag til landsverneplan for Klima- og miljødepartementet – Høring av Malmplassen og Krutthuset i Røros sentrum

KLD

24.10.14

25.11.14

Høring av forslag til endring i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for bruk av rørledningene Valemon gassrørledning og Haltenpipe

OED

24.10.14

21.11.14

Høring - Endringer i lov om Innovasjon Norge

NFD

24.10.14

19.12.14

Høring - forslag til endringer i statsborgerskapsloven- krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap

BLD

24.10.14

24.01.15

Høring - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister

HOD

24.10.14

24.01.15

Høring om politiattest med merknad

KD

15.10.14

03.12.14

Høring av utkast til ny postlov

SD

22.10.14

26.01.15

Høring om endringer i RLE-faget m.m

KD

22.10.14

05.01.15

Høring - forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

BLD

21.10.14

03.12.14

Høring - Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

OED

21.10.14

19.01.15

Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

BLD

20.10.14

05.12.14

Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

LMD

17.10.14

01.12.14

Høring om endringer i privatskoleloven(ny friskolelov)

KD

17.10.14

15.01.15

Høring om ansettelse på innstegsvilkår

KD

10.10.14

10.01.15

Høring - Endringer i lotteriregelverket

KUD

15.10.14

05.01.15

Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

LMD

15.10.14

15.01.15

Høring om behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring

KD

14.10.14

25.11.14

Høring - endringer i offentleglova - viderebruk av informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet

KMD

13.10.14

13.12.14

Høringssak - endringer i folketrygdloven kapittel 15 - stønader til enslig mor eller far

ASD

10.10.14

10.12.14

Høyring - framlegg om endring av yrkestransportlova - lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar

SD

13.10.14

20.01.15

Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

KD

08.10.14

19.11.14

Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016

KD

08.10.14

08.01.15

Høring – endringer i bostøtteloven

KMD

08.10.14

09.01.15

Høring om studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits

KD

08.10.14

04.12.14

Høring - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

BLD

08.10.14

08.12.14

Evaluering av behovet for eventuell sertifiseringsordning for guider eller lignende på Svalbard og forslag til endringer i forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard (turistforskriften)...

JD

08.10.14

01.12.14

Høring - forslag til endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner)

FD

06.10.14

17.11.14

Høring - forslag til endringer i legemiddelforskriften - redusert trinnpris for atorvastatin og heving av bagatellgrensen

HOD

06.10.14

17.11.14

Høring - karakterkrav i matematikk for lærerutdanningene

KD

03.10.14

17.11.14

Høring - Forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutviking i landbruket

LMD

01.10.14

28.11.14

Høring - Vedlikehold av krigsgraver

KUD

29.09.14

15.11.14

Høring - Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

NFD

26.09.14

10.11.14


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester – Driftskomitéen 

Høring om endringer i privatskoleloven(ny friskolelov) – Driftskomitéen

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2014 13:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051