Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.15 - sak 16/15 - Miljøsertifisering av kommunal virksomhet, Miljøfyrtårn - Vurdering

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2007/5561 - /K21
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.02.15 16/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune ønsker ikke å gå videre med miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn verken for en enhet eller en skole. Med de knappe ressurser kommunen i dag rår over, vil et slikt arbeid ikke kunne prioriteres. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I kommunestyrets møte 30. april 2014 ble følgende oversendelsesforslag fra Venstre oversendt til videre behandling:

«Levanger kommune vil i 2014 starte arbeidet med å miljøsertifisere et kommunalt bygg / en kommunal enhet, gjennom miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn».

Vedlegg:

1

Miljøsertifisering - Generelle krav til alle bransjer PDF

2

Miljøsertifisering - Krav til skole/SFO PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Behandling av oversendelsesforslag:

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

 • Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:
  A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
  B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
  C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere.
  For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag


Miljøsertifisering

Oversendelsesforslaget reiser spørsmålet/ønske om en miljøsertifisering av en kommunal enhet  eller et kommunalt bygg, eksempelvis Levanger ungdomsskole, i henhold til ordningen om miljøfyrtårn. Vedlagt følger de generelle krav til miljøsertifiseringsordning som Miljøfyrtårn og ordningens krav i forbindelse med skole/SFO. 

Generelle krav til alle bransjer:

Det settes generelle krav innen følgende områder:

 • Arbeidsmiljø – arbeidsmiljøloven og systematisk HMS.
 • Innkjøp – Felles innkjøpsregler og sentraliserte innkjøp.
 • Energi – overgang fra olje til bio/el. Oversikt skaffes fra nettleverandør.
 • Avfall – Renovasjonsselskapet har allerede i dag oversikt over forskjellige fraksjoner.
 • Utslipp til vann – Kommunen følger de forskrifter som gjelder til enhver tid.


Det vises til vedlegg 1 hvor kravene er spesifisert nærmere. Innledningsvis er det også satt systemkrav hvor bl.a. følgende inngår:

 • Virksomheten skal ikke ha åpne pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet.
 • Forankring i øverste ledelse.
 • Innen 1. april skal miljørapport leveres Miljøfyrtårnportalen og distribueres.Det vises ellers til side 1 i vedlegget mht. de omfattende systemkrav som skal gjennomføres. Mange av kravene vil ikke gjelde offentlig virksomhet.


Krav til skole/SFO

For skole/SFO settes det spesielle krav:

 • Arbeidsmiljø – Skolen/virksomheten jobber systematisk med arbeidsmiljø og er tilknyttet bedriftshelsetjeneste.
 • Innkjøp – må følge sentrale innkjøpsrutiner.
 • Transport – det legges opp til aktiv bruk av nærområdet.


Det vises til vedlegg hvor kravene er spesifisert nærmere. Innledningsvis er det også her satt egne systemkrav. Det vises her til side 1 i vedlegg 1. 

Vurdering:

Rådmannen har generelt følgende kommentarer til miljøsertifisering enten dette er en kommunal enhet eller et kommunalt bygg som f.eks. Levanger ungdomsskole:

 • Miljøsertifiseringen fungerer for virksomheter som skal selge tjenester/varer, hvor det kan være konkurransefortrinn å ha en sertifisering. Slik hensyn trenger ikke en enhet/skole ta.
 • For en skole som driver undervisning kan de samme prinsippene legges til grunn for driften. Både for bygget og for virksomheten.
 • At det skal brukes ekstra ressurser på noe som egentlig ikke gir fortrinn kan vanskelig forsvares i dagens situasjon.
 • De fleste tema som omhandles i en miljøsertifisering gjelder også for kommunen.


Rådmannen vil med bakgrunn i både ressursbruken/manglende ressurser og nytten av en slik miljøsertifisering, ikke anbefale at det arbeides videre med miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn verken for noen enheter eller en skole. De fleste av de krav som settes til en miljøsertifisering, vil en enhet/skole arbeide aktivt med uten at dette også skal rapporteres eksternt til Miljøfyrtårnportalen og andre organer. Rådmannen kan ikke se at en slik bruk av ressurser vil stå i forhold til den «gevinst» kommunen eventuelt vil kunne oppnå.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051