Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.15 - sak 15/15 - KS Debatthefte 2015 -uttalelse fra Levanger kommune

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2014/8946
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.02.15 15/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har følgende svar på KS debatthefte 2015:

Spørsmål:

Forslag til svar fra Levanger kommune:

1. Skal eventuelle lønnsmidler til  disposisjon i 2015 fordeles sentralt eller lokalt?

Det bør ikke være lokale forhandlinger i kap 4 i 2015.

 

2. Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I så tilfelle; på hvilke områder kan dette være aktuelt?

Vi anser ikke noe behov for større endringer av Hovedavtalen.

 

3. Lokale forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen forutsetter gode lokale prosesser og konstruktiv dialog knyttet til lokale utfordringer og lokale behov for organisering av lærernes arbeidstid til elevenes beste. På hvilken måte kan KS bidra til at prosessene og resultatet blir best mulig?

KS må bidra til at både lærerorganisasjonene og opinionen får tillit til at arbeidsgiver ønsker det beste for norsk skole og er opptatt av å ha dyktige og engasjerte lærere som samhandler med kolleger og ledelse.

Det må fortsatt arbeides med sikte på at arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet bringes i samsvar med resten av arbeidslivet etter hvert.

4. Er det spesielle forhold KS må prioritere i arbeidet med pensjon?

Kommuneansatte bør fortsatt ha samme pensjonsordning som statsansatte. Arbeidstakers andel bør gradvis øke med 1%-poeng i året til en har oppnådd en vesentlig jevnere fordeling.

 

5. På hvilke områder er det nødvendig å styrke ledere i kommunal sektor, og hvilke rolle bør KS ha?

Kommunale ledere må bli dyktigere på innovasjon og kommunikasjon framover. KS bør utvikle gode lederutviklingsopplegg ved hjelp av OU-midlene. KS bør også bidra til at både folkevalgte ser betydningen av god ledelse i kommunene og bidra til å styrke kommunal sektors omdømme.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

forbindelse med årets strategikonferanser ønsker KS signaler fra medlemmene om hvilke fokus KS bør ha når det gjelder arbeidsgiverpolitiske utfordringer i 2015. KS har i denne forbindelse sendt ut et debatthefte hvor det gis noe informasjon. I årets debatthefte ber også KS om konkrete svar på følgende spørsmål:

  1. Skal eventuelle lønnsmidler til disposisjon i 2015 fordeles sentralt eller lokalt?
  2. Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I så tilfelle; på hvilke områder kan dette være aktuelt?
  3. Lokale forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen forutsetter gode lokale prosesser og konstruktiv dialog knyttet til lokale utfordringer og lokale behov for organisering av lærernes arbeidstid til elevenes beste. På hvilken måte kan KS bidra til at prosessene og resultatet blir best mulig?
  4. Er det spesielle forhold KS må prioritere i arbeidet med pensjon?
  5. På hvilke områder er det nødvendig å styrke ledere i kommunal sektor, og hvilke rolle bør KS ha?


Det er viktig for KS at debattheftet underlegges en grundig behandling lokalt, både administrativt og politisk.

Dette for at strategikonferansene skal gi en god medlemsforankring med en god debatt om sentrale utfordringer KS må håndtere ved mellomoppgjøret i 2015.

I Nord-Trøndelag gjennomføres strategikonferansen 25. februar. I forkant av denne vil en arbeidsgruppe komme med forslag til uttalelse basert på kommunenes innspill. 

Frist for å gi svar til KS Nord-Trøndelag var satt til 30.01.15, men en er kjent med at arbeidsgruppen skal møtes den 6. februar og at uttalelser mottatt innen den tid vil bli hensyntatt. Rådmannen i Levanger er medlem av arbeidsgruppen.

Vurdering:

Rådmannen har bedt organisasjonsenheten i samkommunen komme med forslag til besvarelse. Dette i samarbeid med rådmannen i Verdal. På bakgrunn av disse og egne vurderinger foreslås følgende besvarelse fra Levanger kommune:

Spørsmål:

Forslag til svar fra Levanger kommune:

1. Skal eventuelle

lønnsmidler til disposisjon

i 2015 fordeles sentralt

eller lokalt?

Det bør ikke være lokale forhandlinger i kap 4 i 2015.01.28

Begrunnelse:

Utsiktene i norsk økonomi samt resultatet fra tariffoppgjøret 2014, tilsier at det vil være svært lite å forhandle om i årets mellomoppgjør.

2. Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I så tilfelle; på hvilke områder kan dette være aktuelt?

Vi anser ikke noe behov for større endringer av Hovedavtalen.

 

Begrunnelse:

Vi mener at dagens avtale er tydelig og funksjonell, slik at den ivaretar partenes interesser i sin nåværende form og innhold.

3. Lokale forhandlinger om arbeidsårets lengde og

arbeidstid på skolen

forutsetter gode lokale

prosesser og konstruktiv

dialog knyttet til lokale

utfordringer og lokale

behov for organisering av

lærernes arbeidstid til

elevenes beste. På hvilken

måte kan KS bidra til at

prosessene og resultatet

blir best mulig?

KS må bidra til at både lærerorganisasjonene og opinionen får tillit til at arbeidsgiver ønsker det beste for norsk skole og er opptatt av å ha dyktige og engasjerte lærere som samhandler med kolleger og ledelse.

Det må fortsatt arbeides med sikte på at arbeidstidsavtalen for  undervisningspersonalet bringes i samsvar med resten av arbeidslivet etter hvert.

 

4. Er det spesielle forhold KS må prioritere i arbeidet

med pensjon?

Kommuneansatte bør fortsatt ha samme pensjonsordning som statsansatte. Arbeidstakers andel bør gradvis øke med 1%-poeng i året til en har oppnådd en vesentlig jevnere fordeling

Begrunnelse:

Offentlig ansatte har en svært god pensjonsordning. Dette er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene kommunesektoren kan stå framom er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfestede og tariffestede pensjonsordningene. Med tanke på den store utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene bør det være grunnlag for å starte en opptrapping av arbeidstakernes andel av pensjonspremien.

5. På hvilke områder er det nødvendig å styrke ledere i kommunal sektor, og hvilke rolle bør KS ha?

Kommunale ledere må bli dyktigere på innovasjon og kommunikasjon framover. KS bør utvikle gode lederutviklingsopplegg ved hjelp av OU-midlene. KS bør også bidra til at både folkevalgte ser betydningen av god ledelse i kommunene og bidra til å styrke kommunal sektors omdømme.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051