Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.15 - sak 13/15 - Gustadgrenda vasslag SA - Søknad om kommunal overtakelse

Bjørn Sandvik - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørn Sandvik
Arkivref. 2013/5981 - /M21
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.02.15 13/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune overtar hovedledning fra Gustadgrenda vasslag SA og overtar vasslagets gjeld på kr. 1.737.720 samt betaler påløpte rentekostnader på dette beløpet.
  2. Investeringene i forbindelse med overtakelsen innarbeides ved revidert budsjett i 2015 budsjett for 2016.
  3. Før overtakelse gjennomføres, må vassverket sørge for at grunneiererklæringer i.h.t. kommunens standardavtale foreligger og at etablerte rettigheter til avløp fra kummer kan overtas av Levanger kommune.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  1. Brev av 9.10.2014 – Søknad om overtakelse av vannledning fra Gustadgrenda vasslag SA PDF


Vedlegg:

  1. Brev av 9.10.2014 – Søknad om overtakelse av vannledning PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I brev av 9.10.14 søker Gustadgrenda vasslag SA om kommunal overtakelse av vassverket. Gustadgrenda vasslag har i løpet av våren/sommeren 2014 lagt ned ny Ø 110 mm vannledning på strekningen Okkenhaug – Kløvjan – Duvsete - Gustad. Strekningen er på ca 3,3 km og for å få nok trykk er det bygd en trykkforsterkningsstasjon ved Okkenhaug der vasslaget er tilknyttet kommunal ledning. Anlegget forsyner i dag 25 husstander og 4 gårdsbruk. 

Prosjektet kostet totalt kr. 3.473.696. Dette er fordelt med kr 3.097.720 på hovedledninger inkl. trykkforsterker og kr. 375.976 på stikkledninger. Vasslaget har mottatt kr. 1.360.000 i anleggstilskudd fra kommunen, og det betyr at restbeløp på hovedledningen er kr. 1.737.720. Dette beløpet er sammen med kostnadene til stikkledninger lånefinansiert. Vasslaget søker om at kommunen dekker alle kostnader fram til overtakelsestidspunktet, også påløpte renteutgifter. Vasslaget ønsker også dekket alle kostnader med stikkledninger.

Vurdering:

Anlegget er utført etter Levanger kommunes krav til standard på ledningsnett. Kommunalteknikk har på det grunnlag ingen betenkeligheter å overta hovedledningsanlegget med trykkforsterker. Før anlegget kan tas over, må vasslaget sørge for at grunneiererklæringer i.h.t. kommunens standardavtale foreligger. Videre må etablerte rettigheter til avløp fra kummer overtas vederlagsfritt av Levanger kommune

Kommunen vil ved overtakelsestidspunktet overta vasslagets gjeld på hovedledningen på kr. 1.737.720  og også dekke påløpte rentekostnader på dette beløpet. Kommunen vil ikke overta stikkledninger og vasslagets utgifter med disse.

Kostnadene på kr 1.737.720 foreslås tatt over to år med 1.000.000 i 2015 og resterende beløp i 2016.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051