Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.15 - sak 12/15 - 7610 Rampa AS - søknad om tilvirkningsbevilling

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2012/1647 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.02.15 12/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS, gis for perioden fram til den 01.07.2015 tillatelse til produksjon av øl for skjenking i virksomhetens lokaler som allerede er innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad mottatt den 07.10.2014, uttalelse fra skattemyndighetene v/ kemner ISK av den 21.10.2014 og uttalelse fra politiet v/ lensmannen i Levanger av den 08.01.2015. 


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til den 01.07.2015.  

Dagrun Myhr og Inger Marie Norum er godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Virksomheten søker om en utvidelse av den forannevnte skjenkebevilling til også å omfatte tilvirkning av lokalt øl i eget mikrobryggeri godkjent av Mattilsynet for skjenking i egen virksomhet.

Den 01.07.2003 trådte en ny og forenklet ordning for tilvirkning av øl og vin for skjenking i egen bevillingspliktig virksomhet i kraft. Ordningen innebærer at en virksomhet som driver et skjenkested, kan søke om å få utvidet sin kommunale skjenkebevilling med en tillatelse til tilvirkning for skjenking ved serveringsstedet.

Hjemmelsgrunnlaget for ordningen finnes i alkoholloven § 4-2, tredje ledd, jfr § 1-7 a, annet ledd, jfr § 6-1, første ledd.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, andre ledd, vært forelagt politiet ved lensmannen i Levanger og kemner ISK til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001.  

Bakgrunnen for ordningen med en tilvirkningsbevilling, er primært ønsket om å fremme det potensialet som ligger i kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og forholdet til lokal mat, drikke og turisme spesielt.

Ølet som produseres i egen virksomhet tillates ikke solgt til andre bevillingsinnehavere, eller salg til publikum. Dette er en utvidelse av tilbudet ved 7610 Rampa AS og rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at søknaden innvilges.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051