Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 04.02.15 - sak 10/15 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.01.15

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.02.15 10/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging)

Avgjøres av: Formannskapet


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak.

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen

Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger

Kunnskapsdepartementet

27.03.2015

Høring – Forslag til ny forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Samferdselsdepartementet

20.03.2015

Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Landbruks- og matdepartementet

27.04.2015

Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging)

Justis- og beredskapsdepartementet

15.02.2015

Høring NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Arbeids- og sosialdepartementet

19.06.2015

Høring om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet

30.04.2015

Høring - Forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.04.2015

TFO 2015 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse

Olje- og energidepartementet

06.03.2015

Høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kunnskapsdepartementet

29.04.2015

Høring - forslag til endringer i forskrift om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra skipssikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet

13.03.2015

Høring - forslag til endringer i spesiallovgivning for klageorganer for forbrukersaker

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

26.02.2015

Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker

Justis- og beredskapsdepartementet

01.04.2015

Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Arbeids- og sosialdepartementet

12.03.2015

Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Arbeids- og sosialdepartementet

12.03.2015

Høring av forslag til standardiserte avtaleklausuler - andres bruk av innretninger

Olje- og energidepartementet

13.02.2015

Høring - Om høring av endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kulturdepartementet

23.02.2015

Høring av rapport - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Kunnskapsdepartementet

09.02.2015


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging)

Avgjøres av: Formannskapet

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.10.2015 12:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051