Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.06.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 17.06.2009, kl. 13:00-16:00
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 58/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 27. mai 2009 protokoll vedtak
PS 59/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 60/09 Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang utredning vedtak
PS 61/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 62/09 Revidert investeringsbudsjett - Skogn barne - og ungdomsskole utredning vedtak
PS 63/09 Oversendelsesforslag fra kommunestyret; Utredning av flere 2 timersplasser for gratis parkering i Levanger sentrum utredning vedtak
PS 64/09 Innløsing av festet tomt gnr. 315 bnr 151 i Levanger.  Halsanv. 4 utredning vedtak
PS 65/09 Marsimartnan 2009. Regnskap og rapport med valg av hovedkomité utredning vedtak
PS 66/09 Ny plan- og bygningslov – plandelen. Endring av delegasjonsreglement utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v x
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Olav Strid dna varamedlem 2 dna/sp/krf x (Hans Heieraas)

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef
Meier Hallan enhetsleder økonomi
Jon Marius Vaag Iversen trainee
John Grønli enhetsleder Skogn BU

 

Hans Aalberg (FRP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 62/09

Orienteringer:


Merknader:

Jorunn Skogstad (SP) stilte spørsmål ang Oskar’s stenging av stenging av hele Tollbugata lørdag 13. juni.

Rådmannen sjekker opp til neste møte.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 58/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 27. mai 2009.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 27. mai 2009 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 27. mai 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 59/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 60/09 Trønderhallen - Igangsetting, finansiering og omfang

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes. Før saken blir lagt fram, må følgende avklares:

 • Forutsetningen i Kommunestyrevedtak i sak 06/09 om at en realisering av Trønderhallen i kommunal regi skal skje ”under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten” må oppfylles før vedtak fattes. Avtaler med staten foreligger ikke nå.
 • Leieavtaler med HINT, SINOT og N-Tr.lag fylke må gjøres før bygging vedtas. Det må foreligge forpliktene avtaler på kort og lang sikt.
 • Det må opprettes et driftsselskap med et kvalitetssikret driftsbudsjett før bygging vedtas. HINT og SINOT’s deltakelse må være bekreftet.
 • Ulike støtteordninger, spillemilder, og mva-refusjoner må være avklart før bygging vedtas.
 • Endelig målsum må foreligge før vedtak om bygging.
 • Midler til kunstnerisk utsmykking, ca. 0,75% av prosjektkostnad, må legges inn i prosjektbudsjettet.
 • Treningsstudio til 37 mill tas ut av prosjektet.


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kommunen avklarer endelig prosjektkostnad/målsum (alle kostnader), kvalitetssikrer tallgrunnlag og gjennomfører de nødvendige avklaringer med aktuelle leietakere.

2. Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen og bidrar til ferdigstillelse av utredning på alternativ Moan parallelt med pkt. 1 slik at unødig tidstap unngås. (viser til fylkesrådets tidsangivelse for ferdigstillelse utredning av alternativet, 1-2 mnd)

3. Når begge alternativer er utredet vil kommunestyret i Levanger, mht til størrelsen på investeringen, ha et grunnlag som er godt nok til å gjøre en endelig beslutning på.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag til vedtak.

INNSTILLING:

1. Levanger kommune bygger Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall

2. Følgende tilleggsarbeider/kostnader innarbeides i prosjektet:

 • Heving av tak idrettshall fra 7-9m – kr. 580 000
 • Mesanin og solrom i bassengrommet – kr. 820 000.
 • Økning U-verdi glassfasade svømmehall – kr. 225 000
 • Boblebad – kr. 320 000.
 • Vannsklie – kr. 310 000.
  Alle priser er eks mva.

3. Bygging av Trønderhallen – svømme- og flerbruks-/idrettshall gjennomføres innenfor en maksimal kostnadsramme på kr. 199 000 000.

4. Det forhandles med Statsbygg/Fornyings- og administrasjonsdepartementet om redusert pris på tomt og dekning av påløpte prosjektkostnader.

5. Hvis tilfredsstillende husleiekontrakt for utleie av planlagt treningsstudio oppnås (renter, avdrag og bygningsmessig vedlikehold), står Levanger kommune som byggherre for treningsstudio innenfor en kostnadsramme på kr. 37 000 000. I husleieavtalen kan det tas inn et eget punkt om opsjon på kjøp av treningsstudioet ved utseksjonering av dette.

6. Trønderhallen og eventuelt treningsstudio finansieres ved tilskudd og låneopptak inntil kr. 236 000 000. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig finansiering.

7. Det opprettes et driftsselskap – AS med vedtekter som beskrevet i rapport av 22.01.09, Drift og organisering av Arena Røstad. Høgskolen i Nord-Trøndelag – HiNT og Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag – SiNoT deltar i selskapet. Egen sak om opprettelse av selskapet med forslag til nødvendige aksjekapital, avtaler med HiNT og SiNoT og nærmere om omfang og drift av anlegget, fremmes for kommunestyret høsten 2009.

8. Anlegget gis betegnelsen Trønderhallen – Svømme- og idrettshall.

9. Det nedsettes en egen gruppe for å komme med forslag til kunstnerisk utsmykning.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 61/09 Tertialrapport 1. tertial 2009 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Gunnhild Ø. Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag til endring av innstillingen:

Punkt 4 og 5 tas ut.

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende forslag – nye pkt. 4 og 5:

4. Kommunestyret ber styret for Levanger Tomteselskap, sammen med eieren, vurdere framtida for selskapet. Bl.a. hvordan kommunen bør engasjere seg videre når det gjelder å tilrettelegge tomteareal og økonomiske forhold rundt selskapet. F.eks. muligheter for kommunen til å ta ut fortjeneste ved tomtesalg, juridiske konsekvenser  i forhold til tomteselger, konkurranseforhold til omkringliggende areal.

5. Tomtekjøperne gis opsjon på kjøp av tomter med forbehold om at prisene kan bli   inntil 30% høyere enn kostpris.

Avstemning:

Nesgårds endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Skogstads tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling, med endring i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.04.09 til etterretning.

2. Kommunestyret er bekymret over at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk i 2009, og viser til at enhetene har ansvar for å gjennomføre tiltak for å komme i balanse.

3. Levanger kommunes budsjett for 2009 endres slik:

Økte utgifter/reduserte inntekter:

Økt ramme Barne- og familietjenesten – barnevern 4.500.000 kr
 
Økt ramme Oppvekst felles – ikke-kommunale barnehager 3.000.000 kr
 
Økte avdragsutgifter 5.500.000 kr
 
Økt overføring til investeringsregnskapet – innvandrertjenesten 166.185 kr
 
Finansiering:

Redusert reserve 4.137.000 kr
 
Økt rammetilskudd 1.500.000 kr
 
Økt momskompensasjon investeringer 5.500.000 kr
 
Redusert overføring momskompensasjon til investeringsregnsk. 1.863.000 kr
 
Reduserte driftsposter/økt inntekt innvandrertjenesten 166.185 kr

Rådmannen gis fullmakt til å justere resultatenhetenes budsjetter med effekten av årets lønnsoppgjør når denne er beregnet.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 62/09 Revidert investeringsbudsjett - Skogn barne - og ungdomsskole

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Kostnadsramma for det igangsatte byggeprosjektet på Skogn barne– og ungdomsskole økes fra 106 til 111 mill. kroner.

Investeringsbudsjettet for 2010 til Skogn barne - og ungdomsskole økes med 5 mill kroner Bruk av ubundet investeringsfond økes tilsvarende.     Til toppen av siden 
 

 

 

PS 63/09 Oversendelsesforslag fra kommunestyret; Utredning av flere 2 timersplasser for gratis parkering i Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak i løpet av høsten 2009 om parkeringsordningen- hvor ulike utfordringer, muligheter og begrensninger gjennomgås.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 64/09 Innløsing av festet tomt gnr. 315 bnr 151 i Levanger.  Halsanv. 4

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag fra innstilling til vedtak.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannen gis fullmakt til å overdra gnr 315 bnr 151, Halsanvegen 4, i Levanger for Kr 336,- pr m2. Salgssummen settes i Restaureringsfondet.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 65/09 Marsimartnan 2009. Regnskap og rapport med valg av hovedkomite

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Etableres det en egen komité for 1000-årsjubileet, gis Marsimartnakomiteén fullmakt til å supplere Marsimartnakomiteén med en representant fra 1000-årskomiteén, eventuelt etablere en annen samarbeidsform mellom de to komiteene.

Avstemning:

Karlsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Årets overskudd, kr. 10.340,- overføres til fond for Marsimartnan.

2. Valgkomiteens forslag til hovedkomité vedtas.

3. Hovedkomité oppnevner egen komité for fakkeltoget.

4. Hovedkomiteen får fullmakt til å engasjere sekretariat.

5. Etableres det en egen komité for 1000-årsjubileet, gis Marsimartnakomiteén fullmakt til å supplere Marsimartnakomiteén med en representant fra 1000-årskomiteén, eventuelt etablere en annen samarbeidsform mellom de to komiteene.     Til toppen av siden

 

 

 

PS 66/09 Ny plan- og bygningslov – plandelen. Endring av delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.06.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 5, kulepunkt 1 og 2  utgår

Avstemning:

Trøites endringsforslag avvist med 7 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Plan- og utviklingskomiteen/det faste utvalg for plansaker opprettholdes som det kommunale organ i plan-,areal- og byggesaker.

2. Ordningen med en fast kommunalt ansatt med møte-, tale- og forslagsrett i plan- og utviklingskomiteen for å ivareta barn og unges interesser i plansaker opprettholdes.

3. delegeres til plan- og utviklingskomiteen i enkeltsaker og saker som berører bare Levanger kommune:

 • Kommunens myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11.
 • Kommunens myndighet til å fremme innsigelse etter § 5-4.
 • Kommunestyrets myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13, 12-9. Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter § 11-17.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12.
 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter § 12-14.
 • Kommunens myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1.
 • Kommunens myndighet etter kap. 15 om innløsning og erstatning.
 • Kommunens myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon etter kap. 19.


4. Med utgangspunkt i at samkommunestyret i henhold til egen forskrift er fast planutvalg i øvrige plan, areal og byggesaker delegeres tilsvarende myndighet som i punkt 3 i øvrige plan, areal og byggesaker til samkommunestyret.

5. Følgende delegeres til administrasjonssjefen i Innherred samkommune:

Plan- og utviklingskomiteens/Samkommunestyrets avgjørelsesmyndighet i alle kurante søknader om dispensasjon etter kap. 19 så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift.
Kommunestyrets myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan etter § 12-14.
Administrasjonssjefen kan i særskilte tilfeller bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11.

6. Vedtakene gjelder fra 1. juli når den nye loven trer i kraft.     Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 12:54 Sist endret: 23.12.2009 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051