Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.09.09

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 30.09.2009, kl. 13:00-14:30
Sakliste som PDF - hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 88/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 89/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 23. september 2009 protokoll vedtak
PS 90/09 Etablering av nettverk for fjord- og kystkommuner - evt medlemskap for Levanger kommune utredning vedtak
PS 91/09 TV-aksjonen 2009 "Care 2009" - søknad om tilskudd utredning vedtak
PS 92/09 Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune utredning vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x
Gunnhild Ø. Nesgård dna medlem dna/sp/krf x
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x
Nina Bakken Bye h medlem h/v - forfall
Jostein Trøite sv medlem sv x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Heidi Flaten v varamedlem 1 h/v x Nina Bakken Bye

  

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita Keiserås formannskapssekretær
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen fagansvarlig budsjett
Terje Wist assisterende revisjonsdirektør

 

Orienteringer:

Ordføreren orienterte fra møte med parter i prosjektet vedrørende oppstart av kraftfôrfabrikk på Innherred.

Rådmannen orienterte angående planene for flytting av Sjefsgården til Staup.

 

 

PS 88/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.09.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

 

PS 89/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 23. september 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.09.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 23. september 2009 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 23. september 2009 godkjennes.     Til toppen av siden

 

 

PS 90/09 Etablering av nettverk for fjord- og kystkommuner - evt medlemskap for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.09.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune prioriterer ikke medlemskap i forumet, og oppfordrer KS til å ivareta kystkommunenes interesser uavhengig av om det blir etablert et eget forum for kystkommuner.     Til toppen av siden

 

 

PS 91/09 TV-aksjonen 2009 "Care 2009" - søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.09.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2009 innvilges et tilskudd på kr. 15.000,-.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000.     Til toppen av siden

 

 

PS 92/09 Økonomiplan 2010-2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.09.2009

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet  på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til vedtak:

Økonomiplan (med vedtatte merknader/ tillegg/endringer i møtet) 2010 – 2013 legges ut til offentlig ettersyn fram til 13.10.09. Deretter behandles saken i Kommunestyret 21.10.09.

Hans Heieraas (SP) fremmet  på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til innstilling:

Forslag til økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende merknader:

I den videre politiske behandling av økonomiplan 2010 – 2013 legges det til grunn at skolestrukturen består, likevel må det vurderes om det er muligheter for innsparinger innenfor området oppvekst.

Det vises forøvrig til behandling av skolebruksplan i løpet 2010.

Det legges videre til grunn at Pleie og omsorg styrkes i perioden.

En gjennomføring av dette vil en oppnå ved:

  • Å vurdere retaksering av eiendommer. Dette vil gi et mer rettferdig grunnlag å beregne eiendomsskatten ut i fra.
  • En effektivisering av administrative oppgaver
  • Vurdere salg av kommunale boliger


Heidi Flaten (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tiltak nevn i punkt 6.1.6.2 ”Tiltak det ikke er funnet rom for” vedrørende klima og energiplanen tas inn i økonomiplanen.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2010-2013 med følgende endringer vedtas:

Drift

Eiendomsskatt 
2010 -3000
2011 -2500
2012 -1500
2013 -500
 
Sum renter og avdrag
2010 - 
2011 -2000
2012 -4000
2013 -6000
  
Lønnsoppgj/pensjonsøkn.
 2010 -1000
 2011 -1000
 2012 -1000
 2013 -1000
 
Overført til inv.regnskap
2010 -3700
2011 -1400
2012 -2000
   
Felleskostnad
2010 -500
2011 -500
2012 -500
2013 -500
 
Oppvekst strukturtiltak
2010 +833
2011 +2893
2012 +4000
2013 +4350
 
PPT – økt bemanning
2010 +600
2011 +600
2012 +600
2013 +600
 
Barnehage: 
 - spes.ped
2010 +200
2011 +200
2012 +200
2013 +200
 
 - min.språkl.
2010 +250
2011 +250
2012 +250
2013 +250
 
Støttekontakter:
 - omsorgslønn
2010 +120  

Handlingsprogram investeringer: 
Inv. i forhold til ny skolebruksplan
2010 -1000
2011 -30000
2012 -30000
2013 
 
Nesset u-skole
2010 +1000
2011 +15000
  
Mule
2011 +1000
2012 +10000 

  1. Det er ikke aktuelt å legge inn investeringer og driftsutgifter i forhold til en skolebruksplan som ikke er behandla.
  2. Barn og unge i skolen skal ha mer fysisk aktivitet enn tidligere. Det forutsettes at dette følges opp. Dette som et ledd både i forebyggende helsearbeid og som læringsstrategi. Eventuelle budsjettmessige endringer vurderes i årsbudsjett  for 2010.
  3. Det legges til grunn at det foretas en retaksering for eiendomsskatt. Skatten reduseres fra 3,50/00 til 3,20/00 


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Det foretas ikke en retaksering av eiendommer i Levanger kommune for å hente inn økt eiendomsskatt.

Avstemning:

Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Trøites forslag til innstilling avvist med 6 mot 3 stemmer.

Heieraas forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.

Flatens tilleggsforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 1, avvist med 6 mot 3 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 2, avvist med 6 mot 3 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 3, avvist med 8 mot 1 stemme.

Aalbergs endringsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Innstillingen, med tiltrådte merknader/tillegg/endringer i møtet, enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Økonomiplan (med vedtatte merknader/ tillegg/endringer i møtet) 2010 – 2013 legges ut til offentlig ettersyn fram til 13.10.09. Deretter behandles saken i Kommunestyret 21.10.09.

INNSTILLING:

Forslag til økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende merknader:

I den videre politiske behandling av økonomiplan 2010 – 2013 legges det til grunn at skolestrukturen består, likevel må det vurderes om det er muligheter for innsparinger innenfor området oppvekst.

Det vises forøvrig til behandling av skolebruksplan i løpet 2010.

Det legges videre til grunn at Pleie og omsorg styrkes i perioden.

En gjennomføring av dette vil en oppnå ved:

  • Å vurdere retaksering av eiendommer. Dette vil gi et mer rettferdig grunnlag å beregne eiendomsskatten ut i fra.
  • En effektivisering av administrative oppgaver
  • Vurdere salg av kommunale boliger       Til toppen av siden
Publisert: 23.04.2009 12:25 Sist endret: 23.12.2009 16:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051